Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 4t. Zones
  Secció
  Secció 10a. Zona de renovació urbana: Rehabilitació (16)
  Article
  Article 361 - Desenvolupament del Pla General

Article 361 - Desenvolupament del Pla General


1. Per al desenvolupament d'aquest Pla General, a la zona de renovació urbana, a fi d'aconseguir nivells adients d'urbanització, dotacions i edificació, mitjançant accions de conservació, rehabilitació i reordenació de manera escalona­da, progressiva i harmònica, s'elaboraran i es portaran a efecte plans especials.

2. Els Plans Especials hauran de contenir els documents mínims següents:

a. plànols d'informació
b. estudi sobre la situació del sector i les solucions propugnades per la renovació
c. plànols d'ordenació
d. estudi econòmic sobre els costos de la urbanització, les dotacions i serveis públics i la incidència de la rehabilitació sobre l'edificació privada
e. ordenances sobre els nivells mínims, en cada etapa, exigibles en la urbanització i l'edificació
f. pla d'etapes.

3. Quan els costos de millora de l'edificació per a assolir els nivells desitjats superin racionalment el benefici comunitari de la rehabilitació, o la conservació de l'edificació dificulti substancialment l'actuació urbanística per dotar el sector dels vials, aparcaments i espais lliures, dels centres docents, dels centres assistencials i de serveis d'interès públic, social o cívic, caldrà procedir a la remodelació del sector, en què es donin aquests condicionaments, aprovant‑se, amb aquesta finalitat, un Pla Especial.