Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Procediment per a la resolució de les sol·licituds de llicència
  Article
  Article 36 - Suspensió del còmput dels terminis

Article 36 - Suspensió del còmput dels terminis


El còmput dels terminis a què es refereix l'article anterior quedarà suspès:

a. durant els dies que trigui l'interessat a atendre el requeriment de l'Administració per completar dades de la sol·licitud, reintegrar-la degudament o aportar documents preceptius omesos
b. durant el període concedit a l'interessat per esmenar deficiències del projecte
c. durant els dies que passessin entre la notificació de l'import del dipòsit per garantir el compliment de les obligacions assenyalades en aquestes ordenances i la seva constitució efectiva
d. durant els dies que passessin entre la notificació de la liquidació de les taxes meritades en l'expedient i el seu pagament.