Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 4t. Zones
  Secció
  Secció 9a. Zona de remodelació (14a i 14b)
  Article
  Article 358 - Condicions d'edificació

Article 358 - Condicions d'edificació


1.  Les condicions d'edificació a les zones de remodelació pública es determi­naran al Pla de Reforma Interior amb subjecció al tipus d'ordenació elegit i al límit d'edificabilitat que s'estableix al número primer de l'article anterior.

2.  Les condicions d'edificació a les zones de remodelació privades seran les resultants del tipus d'ordenació, dels índexs d'edificabilitat, dels estàndards urbanístics i de les condicions següents:

a. Parcel·lació mínima: 600 m2.
b. Façana mínima a la via pública: 13'50 m.
c. Alçada màxima: A les unitats de zona de remodelació inferiors als 12.000 m2 de sòl, l'alçada màxima no pot depassar en un terç l'alçada de l'edificació més alta que sigui possible edificar als fronts de les àrees veïnes per raó de la seva qualificació urbanística. A les unitats de zona de remodelació superiors als 12.000 m2 de sòl, l'alçada màxima ha de ser la que correspongui pel tipus d'ordenació de l'edificació escollida.

3.  Això no obstant, el Pla de Reforma Interior podrà definir condicions diferents de les assenyalades amb caràcter general en aquest article, quan els criteris d'ordenació del sector així ho aconsellin, en tot cas, però, s'han de respectar els índexs d'edificabilitat i estàndards urbanístics per a la zona.