Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 4t. Zones
  Secció
  Secció 9a. Zona de remodelació (14a i 14b)
  Article
  Article 357 - Edificabilitat

Article 357 - Edificabilitat


1. A les zones de remodelació pú­blica la edificabilitat serà la que s'estableixi als Plans de Reforma Interior, que no podran depassar l'edificació global existent al sector.
El còmput d'aquesta edificabilitat s'ha d'efectuar comptabilitzant per usos les superfícies de sostre en planta baixa i en plantes pisos.
Es podrà augmentar l'edificació per a habitatges fins a un 12 per 100 dels habitatges existents, i el sostre per a ús d'habitatge no podrà depassar el que resulta de multipli­car per cent metres quadrats el nombre màxim d'habitatges.

2. A les zones de remodelació privada els índexs d'edificabilitat han de ser els següents:

a. Brut: 0'90 m2 sostre/m2 sòl.
b. Net: 2'89 m2 sostre/m2 sòl.
c. Complementari zonal: 0'30 m2 sostre/m2 sòl.

3. Als Estudis de Detall l'índex d'edificabilitat referit a la superfície d'illa ha de ser de 2 m2 sostre/m2 sòl., i la superfície que s'ha de reservar per a espais lliures i dotacions del 30 per 100.

 • Modificació del PGM en relació amb la modificació dels usos de les zones qualificades com a clau 14b, zones de remodelació privada, de Barcelona.

  Municipi
  Barcelona

  Aprovada definitivament i donada conformitat al text refós per Resolucions del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 23 de juliol de 1998 i de 2 de febrer de 1999 (DOGC núm. 2879 de 30/04/1999)

  Art. 357.2. Modificació de la distribució de l'edificabilitat corresponent als usos de la zona 14b

  En les zones de remodelació privada els índex d'edificabilitat han de ser els següents:

  a. brut màxim: 1,08 m2 sostre/m2 sòl.
  b. net: 2,89 m2 sostre/m2 sòl.
  c. Complementari zonal: és la diferència entre l'índex màxim d'1,2 m2 sostre/m2 sòl i el coeficient d'edificabilitat brut contemplat.

  Disposició addicional.

  En els plans aprovats pel desenvolupament de la zona 14b, hauran d'aplicar-se les modificacions introduïdes en els articles referents a l'edificabilitat, usos i reserva de sistemes, en els següents termes:

  a. L'article 71,6 serà d'aplicació automàtica.
  b. L'aplicació de les disposicions dels articles 356 i 357.2 requerirà la tramitació d'un nou planejament que justifiqui de manera adient l'aplicació dels estàndards establerts.

  Disposició addicional.

  En els plans aprovats pel desenvolupament de la zona 14b, hauran d'aplicar-se les modificacions introduïdes en els articles referents a l'edificabilitat, usos i reserva de sistemes, en els següents termes:

  b. L'aplicació de les disposicions dels articles 356 i 357.2 requerirà la tramitació d'un nou planejament que justifiqui de manera adient l'aplicació dels estàndards establerts.