Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 4t. Zones
  Secció
  Secció 9a. Zona de remodelació (14a i 14b)
  Article
  Article 354 - Actuació a les zones de remodelació

Article 354 - Actuació a les zones de remodelació


1. A les zones de remodelació pública s'elaboraran plans de reforma interior per al desenvolupament d'aquest Pla General, als quals es fixaran el pla d'etapes i les condicions necessàries perquè es compleixi l'objectiu de relocalització dels arrendataris de les construccions existents, a què fa referència el pro­grama d'actuació. Els propietaris podran sol·licitar l'aplicació del sistema de compensació a l'empara de l'article 119 de la Llei del sòl.
En defecte de col·laboració de la iniciativa privada, el sistema d'actuació serà el d'expropiació, sense perjudici, si escau, de l'alliberament que sigui procedent d'acord amb la legislació vigent. Passats dos anys de l'aprovació del Pla General metropolità sense que l'Administració hagi elaborat el Pla de Reforma Interior, podrà aplicar‑se la remodelació privada segons el paràgraf següent.

2.  Per al desenvolupament de les previsions d'aquest Pla Ge­neral a les zones de remodelació privada, els particulars podran promoure plans de reforma interior, als quals el sis­tema d'actuació serà el de cooperació. Igualment, quan la unitat de zona qualificada de remodelació comprengui només una illa o part d'aquesta, les alineacions de la qual siguin obertes i es mantinguin, podrà establir‑se l'ordenació de l'edificació per mitjà d'un Estudi de Detall. Quan la ini­ciativa privada no promogui les operacions de reforma inte­rior o els plans elaborats pels particulars no responguin als objectius d'aquest Pla General, l'Administració assumirà la iniciativa de la reforma i l'actuació per mitjà del sistema de cooperació, llevat que les raons d'urgència o de necessitat pública aconsellin l'actuació mitjançant el sis­tema d'expropiació.