Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 4t. Zones
  Secció
  Secció 8a. Zona industrial (22a)
  Article
  Article 351 - Modificació de les condicions d'edificabilitat

Article 351 - Modificació de les condicions d'edificabilitat


Les condicions d'edificació establertes a l'article anterior o les aplicables en virtut del Pla Parcial anterior, podran modificar‑se mitjançant un Pla Especial quan circumstàncies justificades d'ubicació industrial o del procés tecnològic ho aconsellin, sempre que es respectin les determinacions següents:

a. Les condicions d'ús establertes en aquesta Secció.
b. El volum màxim d'edificació permès per les regles de l'article anterior.
c. El mínim d'espais lliures enjardinats o de vegetació pre­vistos als respectius Plans Parcials.