Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 4t. Zones
  Secció
  Secció 8a. Zona industrial (22a)
  Article
  Article 350 - Condicions d'edificació

Article 350 - Condicions d'edificació


1. Les condicions d'edificació a la zona industrial que compti amb Pla Parcial definitivament aprovat s'han de regir per les disposicions dels plànols i ordenances de l'esmentat pla parcial amb les limitacions següents:

1. Quan comprengui sectors el tipus d'ordenació dels quals sigui el d'edificació segons alineacions a vial, la intensitat d'edificació per parcel·la no podrà passar de 2 m2 sostre/m2 sòl i l'ocupació màxima de la parcel·la ha de ser del 90 per 100.

2. Si comprèn sectors d'edificació aïllada, la intensitat d'edificació per parcel·la no podrà passar de 2 m2 sostre/m2 sòl, l'ocupació màxima de la parcel·la es limitarà al 70 per 100 i no podrà destinar?se una parcel·la mínima a establiments pertanyents a diferents persones, físiques o jurídiques.

2.  Per a la zona industrial que estigui mancada de Pla Par­cial regiran les condicions següents:

a. Edificabilitat i ocupació màxima de parcel·la: la intensitat d'edificació per parcel·la no podrà passar de 2 m2 sostre/m2 sòl i l'ocupació màxima de la parcel·la ha de ser del 90 per 100.
b. Ocupació màxima amb façana a l'alineació: l'edificació per damunt de la planta baixa haurà de situar?se dins de la franja concèntrica a les alineacions de l'illa de superfície igual al 70 per 100 d'aquesta.
c. Alçada màxima i nombre límit de plantes: variaran amb l'amplada del vial al qual la parcel·la doni, de conformitat amb el quadre següent.

Ample de vial (m) Alçada màxima (m) Nombre límit de plantes
De menys de 8 m. 9 PB + 1 P
De 8 a menys d'11 13 PB + 2 P
De 11 en endavant 17 PB + 3 P


L'edificació a l'alçada reguladora fixada a l'anterior quadre només podrà alçar?se dins de la franja del 70 per 100 esmentat al precedent apartat b).
d. Superfície i dimensions mínimes de la parcel·la: la superfície mínima ha de ser de 300 m2 i la lon­gitud de façana igual o superior a 10 m.
e. Alçada de l'edificació a l'interior de l'illa: es fixa en 5 m. (corresponents a una única planta indivisi­ble. amidats des de la rasant del carrer a la part inferior de l'element d'estructura de la coberta.
f. Cossos sortints: el seu vol es limita al límit màxim d'una dècima part de l'amplada de vial sense que pugui passar, en cap cas, de la mida absoluta d'un metre. En projecció horitzontal no podrà ocupar més d'un terç de la longitud de façana.

3.  Elements tècnics de les instal·lacions: les xemeneies, ponts?grua, conduccions i tot tipus d'elements esmentats als quals per exigències del procés industrial resulti obligat depassar els límits d'edificació anteriorment assenyalats, quedaran subjectes, en la seva instal·lació, a autorització especial, quan no estiguin previstos al Pla Parcial.

4.  Quan es justifiqui, per la finalitat de facilitar la relocalització de petites indústries situades als nuclis urbans de les poblacions, podran aprovar?se plans especials amb els mateixos objectius i condicions que els regulats als articles 129.4 i 129.5.

 • Municipis