Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Procediment per a la resolució de les sol·licituds de llicència
  Article
  Article 35 - Terminis

Article 35 - Terminis


1. S'atorgaran o denegaran en el termini màxim d'un mes, a comptar de la presentació de la sol·licitud, les llicències relatives a:

a. parcel·lacions
b. moviment de terres
c. obres de tancament de solars o terrenys
d. obres i instal·lacions menors
e. primera utilització dels edificis
f. tala d'arbres
g. col·locació de cartells de publicitat o propaganda visibles des de la via pública
h. instal·lació de grues.

2. Les altres llicències, excepte les d'obres d'urbanització i d'instal·lació de xarxes de servei o la seva modificació, s'atorgaran o es denegaran en el termini màxim de dos mesos a partir de la presentació, sempre que no hi concorri cap element d'apreciació discrecional o quan es tracti d'obres que es pretenguin dur a terme en un terreny que no tingui la consideració legal de solar i sense perjudici, si és el cas, del que preveu el Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.

3. Un cop transcorregut el termini d'un mes assenyalat al primer paràgraf d'aquest article sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà atorgada la llicència per silenci administratiu.

4. Si transcorregués el termini de dos mesos establert al segon paràgraf, sense que s'hagi notificat la resolució de la sol·licitud de llicència, l'interessat podrà acudir a la Corporació Metropolitana de Barcelona i, si en el termini d'un mes, no se li notifiqués cap acord exprés de la resolució, quedarà atorgada la llicència per silenci administratiu.

5. En qualsevol dels casos previstos als apartats precedents, si la llicència sol·licitada afectés la via pública o béns de domini públic o patrimonials i transcorreguessin els terminis a aquest efecte assenyalats sense que es notifiqués la resolució, s'entendrà denegada per silenci administratiu

6. En cap cas s'entendran adquirides per silenci administratiu facultats en contra de les prescripcions de la Llei del sòl, del Pla general metropolità i dels plans, projectes i programes que s'aprovin en desenvolupament d'aquest.