Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol I. Disposicions de caràcter general
  Capítol
  Capítol 3r. De l'execució del planejament
  Article
  Article 35 - Efectivitat de la contribució sobre l'aprofitament

Article 35 - Efectivitat de la contribució sobre l'aprofitament


1. Per a totes les finques del sector objecte d'un pla parcial d'ordenació sobre el sòl urbanitzable programat, el pla fixarà l'aprofitament, expressat en m2 de sostre/m2 de superfície. Aquest aprofitament serà el resultat d'aplicar l'aprofitament mitjà del sector a la superfície de la finca sigui quina sigui la seva destinació a l'ordenació.

2. Com a una de les càrregues d'execució del planejament, el deu per cent d'aquest aprofitament ha de cedir-se obligatòriament i gratuïta al municipi i, si escau, a l'Entitat Metropolitana actuants. Aquesta aportació obligatòria es materialitzarà en sòl que hom posarà a disposició de la corporació o municipi. La transmissió d'aquest sòl es realitzarà de la manera com s'estableix en aquestes Normes per a les altres cessions gratuïtes segons el sistema d'actuació triat.