Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 4t. Zones
  Secció
  Secció 8a. Zona industrial (22a)
  Article
  Article 349 - Tipus d'ordenació

Article 349 - Tipus d'ordenació


1. El tipus d'ordenació de la zona industrial que compti amb Pla Parcial aprovat definitivament amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Pla General ha de ser l'establert a l'indicat Pla Parcial o, si no n'hi ha, segons alineacions de vial.

2. Això no obstant, mitjançant Plans Especials de Reforma Interior o Estudis de Detall, podran modificar‑se per a determinats sectors el seu tipus d'ordenació segons alineacions de vial, per adequar‑lo al de l'edificació aïllada envoltat de patis de servei.