Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 4t. Zones
  Secció
  Secció 7a. Zona de verd privat protegit (8a)
  Article
  Article 347 - Condicions d'edificabilitat

Article 347 - Condicions d'edificabilitat


1. Als edificis existents s'admeten les obres de conservació, consolidació, reparació, modernització i millora. Les obres de millora s'han d'ajustar al que disposa l'article respecte a l'edificabilitat.

2. Els Plans Especials que hagin d'elaborar‑se per a la modificació de l'ús actual i també per a l'autorització de les noves edificacions, han de contenir les determinacions mínimes següents:

a. Base informativa de les característiques de les edificacions i jardins.
b. Justificació de la compatibilitat de la solució arquitectònica, ús i programa funcional proposat amb les construccions i jardins existents.
c. Justificació de la compatibilitat entre la parcel·lació per damunt del 3.000 m2 amb parcel·les mínimes de 2.500 m2 respecte a les condicions de parcelplació i característiques originals de la finca.
d. Les obres d'ampliació sobre els edificis existents s'han d'ajustar al que disposa l'article sobre condicions d'edificabilitat.
e. Les obres de nova planta, s'han d'ajustar a les condicions següents:
– superfície màxima de sostre edificable: 500 m2 per cada parcel·la mínima
– alçada màxima permesa: 9 m.
– distància mínima de front del vial: 6 m.
– distància mínima a llindes de parcel·la: 4 m.