Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 4t. Zones
  Secció
  Secció 7a. Zona de verd privat protegit (8a)
  Article
  Article 345 - Edificabilitat

Article 345 - Edificabilitat


1. L'edificabilitat, en aquesta zona, es defineix en relació amb l'edificació actual existent i només es permet augmentar‑la fins a un màxim del 10 per 100 mitjançant obres de millora que siguin compatibles amb el caràcter protegit de l'edifici i els espais enjardinats de l'entorn.

2. S'admet, en aquesta zona, el manteniment dels usos originals existents compatibles amb l'edificació i l'entorn seu. També s'admet un ús d'habitatge unifamiliar i, si escau, mitjançant l'aprovació d'un Pla especial es prodran autoritzar aquells usos culturals, recreatius, docents o assistencials compatibles amb la protecció i d'acord amb les condicions establertes en aquesta secció.

3. A les parcel·les de més de 3.000 m2, i per mitjà d'un Pla Especial, s'autoritza una edificació nova que no podrà passar de 500 m2 de sostre edificable per cada 2.500 m2 d'excés so­bre els 3.000 m2 que s'ajustaran, pel que fa a les condicions d'edificació, a la protecció de les característiques de la zona que interessa conservar i estaran subjectes als criteris que s'assenyalen als articles següents.