Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 4t. Zones
  Secció
  Secció 6a. Zona d'ordenació en edificació aïllada (20a)
  Article
  Article 343 - Condicions d'edificació a les subzones unifamiliars

Article 343 - Condicions d'edificació a les subzones unifamiliars


1.  La superfície mínima de parcel·la, longitud mínima del front al vial i l'ocupació màxima de parcel·la en aquestes subzones són les que s'estableixen al quadre següent:

Subzona Superfície (m2) Longitud (m) Ocupació (%)
VI 400 14 40
VII 600 16 30
VIII 1000 18 20
IX 2000 24 10

Com a excepció als límits establerts al quadre anterior, s'admeten parcel·les de superfície i longitud de façanes menors quan tinguin origen en un dels casos següents:

a. Quan procedeixin de segregacions o divisions formulades en escriptura pública amb anterioritat a la vigència de la Llei de 12 de maig de 1956 sobre règim del sòl i ordenació urbana i que no hagin sofert segregació posterior.
b. Quan s'ajustin al Pla Comarcal de 1953 o als Plans Parcials que el desenvoluparen i procedeixin de parcelplació o segregació amb llicència i que no hagin sofert segregació posterior a l'aprovació d'aquest Pla General.
c. Parcel·les existents entre les altres ja construïdes, o amb impossibilitat material d'obtenir els mínims exigits.

En aquests casos, per a les parcel·les que tinguin una superfície que no arribi com a mínim a la meitat de l'exigida segons la subzona corresponent, sempre que sigui superior a 400 m2 i tingui una longitud mínima de façana de 14 m., se'ls han d'aplicar els índexs d'edificabilitat nets de l'article 340 reduïts en la mateixa proporció en què la parcel·la té reduïda la seva superfície respecte a la mí­nima exigida.
A les subzones VII i VIII, les parcel·les inferiors als límits indicats, la superfície de les quals superi 250 m., sempre que tinguin una façana mínima de 12 m., se'ls aplicarà una edificabilitat que no podrà superar una superfície construïda màxima per parcel·la de 125 m2 amb una alçada màxima de 7 m. i un nombre màxim de plantes de planta baixa i pis.
A la subzona VI s'ha d'aplicar l'índex d'edificabilitat reduït de 0,75 m2 sostre/m2 sòl sempre que la parcel·la assoleixi, com a mínim, una superfície de 200 m. i una façana mínima de 10 m.
No podran construir‑se aïlladament aquelles parcel·les que, malgrat trobar‑se en algun dels casos a., b., i c. anteriors, no assoleixin la superfície o longitud o façana mínimes indicades en relació amb les establertes segons la subzona respectiva.

2.  L'alçada màxima i el nombre de plantes de l'edificació principal i l'alçada màxima i percentatge d'ocupació amb construccions auxiliars, dins l'ocupació màxima establerta a la condició primera, es regeixen per les normes del quadre següent:

Subzona Edificació alçada màxima Límit plantes Edificació auxiliar, alçada i ocupació
VI 9,15 m PB + 2 P 3,30 m. 7%
VII 9,15 m PB + 2 P 3,30 m. 5%
VIII 9,15 m PB + 2 P 3,30 m. 3%
IX 9,15 m PB + 2 P 3,30 m. 2%

Quan a la subzona VI la superfície de la parcel·la sigui in­ferior a 400 m., però resulti edificable d'acord amb el que disposa la condició primera, l'alçada màxima permesa serà de set metres i el nombre límit de plantes, el de baixa i un pis.

3.  La separació de l'edificació a les llindes de la parcel·la i la separació entre edificacions en parcel·la, han de res­pectar les distàncies mínimes següents:

Subzona Separació a llindes (m)
frontal       -       lateral       -        fons
Separació entre edificacions d'una mateixa parcel·la en relacion amb les alçades
VI 3 3 3 1/2
VII 5 3 5 1/2
VIII 8 5 8 1
IX 12 10 12 1

Quan a la subzona VI la superfície de parcel·la sigui inferior a 400 m., però resulti edificable, la separació mínima a la llinda lateral de la parcel·la serà de 2 m .

4.  A les subzones unifamiliars s'admet la construcció d'habitatges aparionats a parcel·les confrontants sempre que ambdues parcel·les superin la superfície i façana mínimes establertes a la subzona respectiva, puguin assolir aquests límits conjuntament o es trobin en alguns dels supòsits del punt 1 d'aquest article.
A les subzones VI, VII i VIII es podran admetre aparionaments sempre que, les parcel·les, a més de complir la superfície mínima assenyalada, disposin, com a mínim, d'una longitud de façana reduïda respecte de la mínima en la distància assenyalada com a separació de l'edificació a la llinda lateral de parcel·la segons la subzona respectiva.
Els habitatges aparionats han de respectar les condicions d'edificació de la subzona referides a la parcel·la agrupada resultant; haurà de formalitzar‑se el caràcter mancomunat i indivisible de la parcel·la mitjançant la inscripció al Registre de la Propietat.

 • Modificació de les Normes urbanístiques del PGM per a l'ordenació de l'edificació aïllada, de Barcelona.

  Municipi
  Barcelona

  Aprovada definitivament per Acord de la Subcomissió d'Urbanisme del municipi de Barcelona de 20 d'octubre de 2004 (DOGC núm. 4277 de 10/12/04)

  Annex – Articulat

  Art. 343. Condicions d'edificació a les subzones unifamiliars (d'aplicació al municipi de Barcelona exclusivament)

  1. La superfície mínima de parcel·la, longitud mínima del front de vial i l'ocupació màxima de parcel·la en aquestes subzones són les que s'estableixen a la taula següent:

  Subzona Superfície (m2) Longitud (m) Ocupació (%)
  VI (20a/9u) 400 m2 14 m 40%
  VII (20a/10) 600 m2 16 m 30 %
  VIII (20a/11) 1000 m2 18 m 20 %
  IX (20a/12) 2000 m2 24 m 10 %

  Com a excepció als límits establerts en aquesta taula, s'admeten parcel·les de superfícies i longituds de façana menors, sempre i quan tinguin origen en un dels casos següents:

  a. Quan procedeixin de segregacions o divisions formulades en escriptura pública amb anterioritat a la vigència de la Llei de 12 de maig de 1956, sobre règim del sòl i ordenació urbana, i que no hagin sofert segregació posterior.
  b. Quan s'ajustin al Pla comarcal de 1953 o als plans parcials que el desenvoluparen i procedeixin de parcel·lació o segregació amb llicència, i que no hagin sofert segregació posterior a l'aprovació d'aquest Pla general.
  c. Parcel·les existents entre d'altres ja construïdes, o amb impossibilitat material d'obtenir els mínims exigits.
  En aquests casos, per a les parcel·les que tinguin una superfície que arribi com a mínim a la meitat de l'exigida segons la subzona corresponent, sempre que sigui superior a 400 m2. i amb una longitud mínima de façana de 14 m. se'ls aplicaran els índexs d'edificabilitat nets de l'article 340, reduïts en la mateixa proporció en què la parcel·la té reduïda la seva superfície respecte de la mínima exigida.
  En les subzones VII (20a/10) i VIII (20a/11), a les parcel·les inferiors als límits indicats al paràgraf anterior, la superfície de les quals sigui igual o superior a 250 m., sempre i quan tinguin una façana mínima de 12 m., s'hi podrà construir un sostre de 125 m2 desenvolupat en planta baixa i un pis, amb una alçada reguladora màxima de 7 m. En aquests casos no els hi seran d'aplicació les reduccions en funció del pendent de la parcel·la, sempre que aquest no superi el 100 per 100.
  A la subzona VI (20a/9u) s'aplicarà l'índex d'edificabilitat reduït de 0,75 m2 sostre/m2 sòl sempre que la parcel·la assoleixi com a mínim una superfície de 200 m2 i una façana mínima de 10 m.
  No podran construir-se aïlladament aquelles parcel·les que, malgrat trobar-se en algun dels casos a), b), c) anteriors, no assoleixin la superfície o longitud de façana mínimes indicades en relació amb les establertes segons la subzona respectiva.

  2. L'alçada màxima i el nombre de plantes de l'edificació principal i l'alçada màxima i percentatge d'ocupació amb construccions auxiliars, dins de l'ocupació màxima establerta a la condició primera, es regeix pel previst a la taula següent:

  Subzona Edificació alçada màxima Límit plantes Edificació auxiliar, alçada i ocupació
  VI (20a/9u) 9,15 m PB + 2 pisos 3,30 m. 7%
  VII (20a/10) 9,15 m PB + 2 pisos 3,30 m. 5%
  VIII (20a/11) 9,15 m PB + 2 pisos 3,30 m. 3%
  IX (20a/12) 9,15 m PB + 2 pisos 3,30 m. 2%

  Quan a la subzona VI (20a/9u) la superfície de la parcel·la sigui inferior a 400 m2, però resulti edificable d'acord amb el que disposa la condició primera, l'alçada màxima permesa serà de 7 m. i el nombre límit de plantes, el de baixa i un pis.

  3. La separació de l'edificació a les llindes de la parcel·la i la separació entre edificacions en parcel·la han de respectar les distàncies mínimes següents:

  Subzona
  Separació a llindes (m)
  frontal - lateral - fons
  Separació entre edificacions d'una mateixa parcel·la en relacion amb les alçades
  VI (20a/9u) 3 3 3 1/2
  VII (20a/10) 5 3 5 1/2
  VIII (20a/11) 8 5 8 1
  IX (20a/12) 12 10 12 1

  La separació entre edificacions d'una mateixa parcel·la podrà reduir-se al doble de la distància a la llinda lateral aplicable per a cada subzona, com si es tractés d'edificacions situades en parcel·les independents.
  Quan a les subzones VII (20a/10) i VIII (20a/11), les superfícies de parcel·la no assoleixin els 400 i els 500 m2 respectivament, però siguin edificables en planta baixa i un pis, amb una alçada màxima de 7 m., la separació mínima a les llindes serà de 3 m.
  Quan a la subzona VI (20a/9u) la superfície de parcel·la no assoleixi els 400 m2, però sigui edificable, la separació mínima a la llinda lateral de la parcel·la serà de 2 m.

  4. A les subzones unifamiliars s'admet la construcció d'habitatges aparionats en parcel·les confrontants, sense l'aprovació de cap instrument de planejament, sempre i quan es proposi la construcció d'ambdues parcel·les simultàniament en un projecte unitari.
  Les parcel·les que no assoleixin les superfícies i longituds de façana exigides per la parcel·la mínima, per poder construir-se de forma aparionada hauran de complir individualment les condicions ja exposades al punt 1 d'aquest article, i l'edificabilitat conjunta no podrà superar la suma que individualment hauria correspost. La construcció d'edificacions aparionades comporta la supressió de separacions a la llinda comuna de les parcel·les.

  5. També s'admet la construcció d'habitatges aparionats en una parcel·la que tingui origen en el supòsit a. o b. de l'apartat primer d'aquest article, sempre que disposi de la façana mínima establerta i la seva superfície sigui igual o superior al 90 per 100 de la corresponent al doble de la parcel·la mínima establerta a la taula de l'apartat 1 d'aquest article.
  En aquests casos s'aplicarà l'índex d'edificabilitat net de l'article 340, reduït en la mateixa proporció en què la parcel·la tingui reduïda la seva superfície respecte de la corresponent a dues parcel·les mínimes.

  EDICTE

  de 22 defebrer de 2011, pel qual es fa pública una interlocutòria de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs contenciós administratiu núm. 1998/1159.

  La Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 8 de novembre de 2007, ha dictat una interlocutòria en la demanda de nul·litat deduïda per l'entitat Symbol Baven, SA en la qual denuncia que la modificació puntual del Pla general metropolità de 1976 que es va portar a terme per l'Ajuntament de Barcelona, segons la qual s'afegia un apartat 5è a l'article 343 a la normativa del Pla general metropolità, tenia com a finalitat, pel que fa a l'article 343, obviar el compliment de la sentència ferma de 21 d'octubre de 2002, confirmada per la sentència de 25 de febrer de 2004 per la Secció de Cassació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que va anul·lar la llicència d'obres atorgada per l'Ajuntament de Barcelona el 5 de novembre de 1997 per a la construcció de dos habitatges adossats en el núm. 30 del carrer Iradier.

  La part dispositiva de la Sentència esmentada, textualment traduïda, estableix: "Declarar nul de ple dret l'apartat 5 de l'article 343 de la normativa del Pla general metropolità de Barcelona redactat en la modificació operada en la sessió de 20 d'octubre de la Subcomissió d'Urbanisme publicada en el DOGC núm. 4277 de 10 de desembre de 2004. S'imposa als codemandats per meitat les costes processals d'aquest incident per incórrer en temeritat en sostenir la seva acció (art. 139 LJCA)."

  Atès el que disposen els articles 104.1 i 107.2 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, resolc donar publicitat a la part dispositiva de la Sentència esmentada per a un coneixement general.

  Barcelona, 22 de febrer de 2011

  PERE SOLÀ BUSQUETS
  Director general d'Urbanisme
  (11.053.103)

  6. La construcció d'habitatges aparionats comporta l'obligació de formalitzar el caràcter mancomunat i/o indivisible de la parcel·la mitjançant inscripció al Registre de la propietat.


  Mès imatges en el Annex IV de les Ordenances d'Edificació.

 • Norma complementària de les metropolitanes relativa als articles 342.1, 342.8 i 343.3 de les N.U. del Pla General Metropolità.

  Municipi
  Cerdanyola del Vallès

  Aprovada definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de 21 de maig de 1997 (DOGC de 15/07/97), amb la prescripció següent que s'incorpora d'ofici:

  La reducció de l'edificabilitat de l'article 342.1 del PGM en edificis bifamiliars, es circumscriu a les parcel·les superiors a 520 m2 per a la zona 20a/7 i 285 m2 per a la zona 20a/9, amb la limitació que el sostre màxim admès per cadascun dels habitatges sigui 150 m2, cosa que permet un correcte desenvolupament del programa familiar.

  Norma complementària: modificació article 342.1 (habitatge bifamiliar en parcel·les reduïdes)

  Art. 342.1 (darrer paràgraf):

  "En aquests casos, els índex d'edificabilitat nets de l'article 340 es reduiran en la mateixa proporció en que la parcel·la tingui reduïda la seva superfície respecte de la mínima exigida en el quadre anterior. S'exceptuen d'aquesta reducció d'edificabilitat les parcel·les en les que es construeixi com a màxim dos habitatges."
  Norma complementària: modificació articles 342.8 i 343.3 (separació a partions de parcel·les en cantonada qualificades de 20a/7 i 20a/11)

  Art. 342.8 i 343.3 (s'hi afegeix el següent paràgraf)

  "En parcel·les de cantonada qualificades amb clau 20a/7 o 20a/11, amb front a més d'un carrer, on de l'aplicació d'aquestes separacions mínimes s'obtinguin fronts edificats de menys de 8 m., es podrà considerar un d'ells com a front, estimant la resta de partions a carrer com a laterals. En el cas de parcel·les donant a un viari bàsic, aquest es considerarà sempre com a partió a front."

 • Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità en l'àmbit del municipi de Badalona.

  Municipi
  Badalona

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 6 de Juny de 2008. (DOGC núm. 5224 de 29/09/2008).

  Incorporant d'ofici que la possiblitat que la rasant de la planta baixa pugui estar 1m per sobre de la regulació fixada pel Pla General Metropolità només es donarà quan l'ús d'aquesta planta sigui el d'habitatge.

  EDIFICACIÓ AÏLLADA

  Art. 343. Condicions d'edificació a les subzones unifamiliars (Es modifiquen ela apartats 1, 2, 3 i 4 i s'afegeixen el apartats 5 i 6)

  1. La superfície mínima de parcel·la, longitud mínima del front al vial i l'ocupació màxima de parcel·la en aquestes subzones són les que s'estableixen al quadre següent:

  Subzona Superfície (m2) Longitud (m) Ocupació (%)
  VI (20a/9u) 400 14

  40

  VII (20a/10) 600 16 30
  VIII (20a/11) 1000 18 20
  IX (20a/12) 2000 24 10

  Com a excepció als límits establerts al quadre anterior, s'admeten parcel·les de superfície i longitud de façanes menors quan tinguin origen en un dels casos següents:

  a. Quan procedeixin de segregacions o divisions formulades en escriptura pública amb anterioritat a la vigència de la Llei de 12 de maig de 1956 sobre règim del sòl i ordenació urbana i que no hagin sofert segregació posterior.
  b. Quan s'ajustin al Pla Comarcal de 1953 o als Plans Parcials que el desenvoluparen i procedeixin de parcel·lació o segregació amb llicència i que no hagin sofert segregació posterior a l'aprovació d'aquest Pla General.
  c. Parcel·les existents entre les altres ja construïdes, o amb impossibilitat material d'obtenir els mínims exigits.
  En aquests casos, per a les parcel·les que tinguin una superfície que no arribi com a mínim a la meitat de l'exigida segons la subzona corresponent, sempre que sigui superior a 400 m2 i tingui una longitud mínima de façana de 14 m., se'ls han d'aplicar els índexs d'edificabilitat nets de l'article 340 reduïts en la mateixa proporció en què la parcel·la té reduïda la seva superfície respecte a la mínima exigida.

  A les subzones VII(20a/10) i VIII(20a/11), a les parcel·les inferiors als límits indicats, en el paràgraf anterior, la superfície de les quals sigui igual o superior a 250 m., sempre que tinguin una façana mínima de 12 m., s'hi podrà construir un sostre de 125 m2 desenvolupat en planta baixa i un pis, amb una alçada reguladora màxima de 7 m. En aquests casos, no els hi seran d'aplicació les reduccions en funció del pendent de la parcel·la sempre que aquest no superi el 100%.
  A la subzona VI (20a/9u), s'ha d'aplicar l'índex d'edificabilitat reduït de 0,75 m2 sostre/m2 sòl sempre que la parcel·la assoleixi, com a mínim, una superfície de 200 m. i una façana mínima de 10 m.
  No podran construir-se aïlladament aquelles parcel·les que, malgrat trobar-se en algun dels casos a., b., i c. anteriors, no assoleixin la superfície o longitud o façana mínimes indicades en relació amb les establertes segons la subzona respectiva.

  2. L'alçada màxima i el nombre de plantes de l'edificació principal i l'alçada màxima i percentatge d'ocupació amb construccions auxiliars, dins l'ocupació màxima establerta a la condició primera, es regeixen per les normes del quadre següent:

  Subzona Edificació alçada màxima Límit plantes Edificació auxiliar, alçada i ocupació
  VI (20a/9u) 9,15 m PB + 2 pisos 3,30 m. 7%
  VII (20a/10) 9,15 m PB + 2 pisos 3,30 m. 5%
  VIII (20a/11) 9,15 m PB + 2 pisos 3,30 m. 3%
  IX (20a/12) 9,15 m PB + 2 pisos 3,30 m. 2%

  Quan a la subzona VI (20a/9u), la superfície de la parcel·la sigui inferior a 400 m., però resulti edificable d'acord amb el que disposa la condició primera, l'alçada màxima permesa serà de set metres i el nombre límit de plantes, el de baixa i un pis.

  3. La separació de l'edificació a les llindes de la parcel·la i la separació entre edificacions en parcel·la, han de respectar les distàncies mínimes següents:

  Subzona
  Separació a llindes (m)
  frontal - lateral - fons
  Separació entre edificacions d'una mateixa parcel·la en relacion amb les alçades
  VI (20a/9u) 3 3 3 1/2
  VII (20a/10) 5 3 5 1/2
  VIII (20a/11) 8 5 8 1
  IX (20a/12) 12 10 12 1

  La separació entre edificacions d'una mateixa parcel·la podrà reduir-se al doble de la distància a la llinda lateral aplicable per a cada subzona, com si es tractés d'edificacions situades en parcel·les independents.
  Quan en les subzones VII (20a/10) i VIII (20a/11), les superfícies de parcel·la no assoleixin els 400 i 500 m2 respectivament, però siguin edificables en planta baixa i un pis, amb una alçada màxima de 7m, la separació mínima a les llindes serà de 3m.
  Quan a la subzona VI (20a/9u), la superfície de parcel·la sigui inferior a 400 m., però resulti edificable, la separació mínima a la llinda lateral de la parcel·la serà de 2 m.

  4. A les subzones unifamiliars s'admet la construcció d'habitatges aparionats en parcel·les confrontants, sense l'aprovació de cap instrument de planejament, sempre i quan, es proposi la construcció d'ambdues parcel·les simultàniament en un projecte unitari.
  Les parcel·les que no assoleixin les superfícies i longituds de façana exigides per a la parcel·la mínima, per poder construir-se aparionadament, hauran de complir individualment les condicions ja exposades en el punt 1 d'aquest article, i l'edificabilitat conjunta, no podrà superar la suma que individualment hauria correspost. La construcció d'edificacions aparionades, comporta la supressió de separacions a la llinda comú de les parcel·les.

  5. També s'admet la construcció d'habitatges aparionats en una parcel·la que tingui origen en el supòsit a) o b) de l'apartat primer d'aquest article, sempre, sempre que disposi de la façana mínima establerta i la seva superfície sigui igual o superior al noranta per cent (90%) de la corresponent al doble de la parcel·la mínima establerta a la taula de l'apartat 1 d'aquest article.

  En aquests casos, s'aplicarà l'índex d'edificabilitat net de l'article 340, reduït en la mateixa proporció en què la parcel·la tingui reduïda la seva superfície respecte de la corresponent a dues parcel·les mínimes.

  6. La construcció d'habitatges aparionats comporta l'obligació de formalitzar el caràcter mancomunat i/o indivisible de la parcel·la mitjançant la inscripció al Registre de la Propietat.

  DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

  S'afegeixen les següents disposicions transitòries.

  Disposició transitòria primera

  Planejament en curs: Els documents de planejament que hagin assolit la seva aprovació inicial abans de l'entrada en vigor de la present modificació normativa es continuaran tramitant d'acord amb la normativa vigent en el moment de la seva aprovació inicial.

  Disposició transitòria segona

  Planejament aprovat definitivament: Els documents de planejament aprovats definitivament abans de l'entrada en vigor de la present modificació normativa regiran d'acord amb la seva normativa específica, i en tot allò que no estigui expressament especificat d'acord amb la nova normativa modificada del Pla General Metropolità.
  Per els usos diferents als d'habitatge, en tot allò que en el planejament no estigui expressament especificat regiran els paràmetres del Pla General Metropolità vigent en el moment de la seva aprovació definitiva.

  Disposició transitòria tercera

  Llicències en tràmit: Les llicències sol·licitades amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present modificació normativa regiran d'acord amb la normativa vigent en el moment de la seva sol·licitud. Mitjançant les oportunes sol·licituds de modificació de llicència serà factible acollir-se a les determinacions de la nova normativa en aquells aspectes que convingui.

  Disposició transitòria quarta

  Per a aquells edificis amb llicència però amb obres d'edificació en execució i pels edificis existents, ambdós casos que no estiguin subjectes a planejaments específics, mitjançant les oportunes sol·licituds de llicència o de modificació de llicència serà factible acollir-se a les determinacions de la nova normativa en aquells aspectes que convingui.
  En el cas que estiguin subjectes a planejaments específics prevaldran les determinacions d'aquests planejaments i en tot allò que no estigui específicament regulat seran d'aplicació les determinacions assenyalades en el paràgraf anterior.