Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 4t. Zones
  Secció
  Secció 6a. Zona d'ordenació en edificació aïllada (20a)
  Article
  Article 342 - Condicions d'edificació de les subzones plurifamiliars

Article 342 - Condicions d'edificació de les subzones plurifamiliars


1. Les superfícies mínimes de parcel·la i la longitud mínima de façana, en aquestes subzones es regeixen pel quadre següent:

Subzona Superfície (m2) Longitud (m)
I 2000 30
II 1500 20
III 1000 16
IVa 400 14
IVb 1500 20
V 800 15

Com a excepció a allò que s'estableix al quadre anterior, s'admeten parcel·les de superfícies i longituds de façana menors quan tinguin origen en un dels casos següents:

a. Quan procedeixin de segregacions o divisions formulades en escriptura pública amb anterioritat a la vigència de la Llei de 12 de maig de 1956 sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana i que no hagi sofert segregació posterior.
b. Quan s'ajusti al Pla Comarcal de 1953 o als Plans Parcials que el desenvoluparen i procedeixin de parcelplació o segregació amb llicència, i que no hagin sofert segregació posterior a l'aprovació d'aquest Pla General.
c. Parcel·les existents entre altres ja construïdes, o amb impossibilitat material d'obtenir els mínims exigits.
En aquests casos, els índexs d'edificabilitat nets de l'article 340 es reduiran en la mateixa proporció en què la parcel·la tingui reduïda la seva superfície respecte a la mínima exigida al quadre anterior. Això no obstant, s'exceptuen d'aquesta reducció d'edificabilitat les parcel·les on es construeixi, únicament, un habitatge.

2. L'ocupació màxima de parcel·la per a les subzones plurifamiliars serà la següent:

Subzona I, el 15 per 100 de la superfície.
Subzona II, el 20 per 100.
Subzona III, el 30 per 100.
Subzona IV tipus a, el 40 per 100.
Subzona IV tipus b, el 25 per 100.
Subzona V, el 30 per 100.

3. L'alçada màxima autoritzada i el nombre límit de plantes s'estableix en 9,15 m. i en planta baixa més dues plantes pis, excepte per a la subzona IV, tipus b, i la subzona V, els valors de les quals són els que s'estableixen a continuació.

4. A la subzona IV, subtipus b, l'alçada màxima serà de 15,25 m. i el nombre límit de plantes el de planta baixa més quatre plantes pis.

5. A la subzona V, l'alçada i el nombre màxim de plantes varien amb l'amplada de vial d'acord amb la relació següent:

Amplada de vial (metres) Alçada màxima (metres) Nombre màxim de plantes
De menys de 8 m. 7,55 m PB + 1 planta pis
De 8 a menys de 11 m. 10,60 m PB + 2 plantes pis
De 11 a menys de 15 m. 13,65 m PB + 3 plantes pis
De 15 o més 16,70 m PB + 4 plantes pis

6. A les subzones I i II s'admet, a les condicions de construccions amb palafits, arribar a l'alçada de 12,20 m. corresponents a planta baixa més tres pisos.
Les condicions per tal que l'edificació reuneixi les característiques de construcció amb palafits es regulen al tipus d'edificació aïllada. A la subzona IV, subtipus b, la planta baixa haurà de quedar oberta en el 75 per 100 de la superfície ocupada per l'edificació.

7. A la subzona V, és obligatori el màxim de dues unitats d'habitatge per planta pis, excepte a les parcel·les amb façana a carrers d'una amplada igual o superior a vint metres on aquest màxim es fixa en quatre unitats.

8. La separació de l'edificació a les llindes de parcel·la i la separació entre edificacions a la parcel·la han de respectar les distàncies mínimes següents:

Subzona Separació a llindes (m)
frontal       -       lateral       -        fons
Separació entre edificacions d'una mateixa parcel·la en relacion amb les alçades
I 12 8 10 1
II 10 6 8 1
III 8 4 6 1
IVa 3 3 3 1
IVb  8 5 6 1/2
V   4 4 5 1

9. S'admeten les construccions auxiliars dins de l'ocupació màxima de parcel·la establerta a la condició segona i respectant els límits d'alçada i d'ocupació amb edificacions auxiliars que s'estableixen al quadre següent:

Subzona Alçada màxima (m) Ocupació màxima
(% de superfície)
I 3,30 m 2
II  3,30 m 3
III 3,30 m 4
IVa - no s'admet
IVb  - no s'admet
- no s'admet

10. El nombre màxim d'habitatges per parcel·la a les subzones plurifamiliars, no podrà superar el que resulti de dividir l'edificabilitat màxima permesa a la parcel·la pel mòdul de cent metres quadrats. Aquest límit, arrodonit per defecte, haurà de respectar‑se fins i tot en el supòsit d'habitatges de superfície reduïda o apartaments el nombre màxim dels quals no podrà superar la densitat resultant de la regla an­terior.

11. Amb la finalitat de controlar i acotar la grandària excessiva d'algunes promocions, a les zones plurifamiliars es limita l'agrupació màxima d'habitatges sobre una mateixa parcel·la, a la que resulta d'aplicar una superfície de sostre edificable corresponent a tres parcel·les distribuïda en una o més edificacions independents.
Les parcel·les que, per la seva major superfície donin lloc a un sostre edificable que superi l'assenyalat al paràgraf an­terior, hauran de tractar‑se com si fossin dues o més parcel·les independents que no superin individualment la màxima agrupació d'habitatges per parcel·la assenyalada. En aquests casos cada agrupació haurà de tenir accés independent des de vial públic. L'espai lliure d'edificació quedarà sistematitzat amb jardineria i podrà establir‑se un règim d'ús mancomunat d'aquest. No es permeten solucions de passatges particulars o anàlegs per a l'accés comú a parcel·les diferents.

12. A les zones plurifamiliars s'admeten els desenvolupaments d'habitatges adossats en filera amb espais lliures mancomunats o individualitzats com a tipus d'ordenació derivat de l'edificació aïllada, d'acord amb les condicions següents:

a. S'hauran de complir les condicions de màxima agrupació d'habitatges per parcel·la que s'assenyalen al número ante­rior.
b. Caldrà aplicar la densitat màxima d'habitatges, l'índex net d'edificabilitat, el percentatge d'ocupació màxima de parcel·la, l'alçada i el nombre de plantes que s'assenyalen per a la subzona respectiva.
c. Cada agrupació independent d'habitatges addossats ha d'estar dotada d'accés rodat des de la via pública.
d. L'edificació s'haurà de produir ordenadament pel que fa a les alineacions oficials de la parcel·la a la via pública.
e. Amb la finalitat de controlar i acotar l'impacte excessiu d'algunes promocions, no es permetran agrupacions que comportin un front edificat, continu o reculat, superior a 30 m.; quan això s'esdevingui, s'haurà de fraccionar una agrupació en dos o més cossos independents que no superin aquesta dimensió i que hauran de separar‑se entre si proporcionalment a la seva alçada respectiva amb un mínim de quatre metres.

 • Modificació de les Normes urbanístiques del PGM per a l'ordenació de l'edificació aïllada, de Barcelona.

  Municipi
  Barcelona

  Aprovada definitivament per Acord de la Subcomissió d'Urbanisme del municipi de Barcelona de 20 d'octubre de 2004 (DOGC núm. 4277 de 10/12/04)

  Annex – Articulat

  Art. 342. Condicions d'edificació de les subzones plurifamiliars (d'aplicació al municipi de Barcelona exclusivament)

  1. Les superfícies mínimes de parcel·la i la longitud mínima de façana en aquestes subzones es regeixen pel quadre següent:

  Subzona Superfície (m2)
  Longitud (m)
  I (20a/6) 2000 m2 30 m.
  II (20a/5) 1500 m2 20 m.
  III (20a/7) 1000 m2 16 m.
  IVa (20a/9) 400 m2 14 m.
  IVb (20a/9b) 1500 m2 20 m.
  V (20a/8) 800 m2 15 m.

  Com a excepció al que s'estableix al quadre anterior, s'admeten parcel·les de superfícies i longituds de façana menors quan tinguin origen en un dels casos següents:

  a. Quan procedeixin de segregació o divisions formulades en escriptura pública amb anterioritat a la vigència de la Llei de 12 de maig de 1956, sobre règim del sòl i ordenació urbana, i que no hagin sofert segregació posterior.
  b. Quan s'ajustin al Pla comarcal de 1953 o als plans parcials que el desenvoluparen i procedeixin de parcel·lació o segregació amb llicència, i que no hagin sofert segregació posterior a l'aprovació d'aquest Pla general.
  c. Parcel·les existents entre d'altres ja construïdes, o amb impossibilitat material d'obtenir els mínims exigits.
  En aquests casos, els índex d'edificabilitat nets de l'article 340 es reduiran en la mateixa proporció en què la parcel·la tingui reduïda la seva superfície respecte de la mínima exigida al quadre anterior. Això no obstant, s'exceptuen d'aquesta reducció d'edificabilitat les parcel·les on es construeixi únicament un habitatge.

  2. L'ocupació màxima de parcel·la per a les subzones plurifamiliars serà la següent:

  • Subzona I (20a/6), el 15 per 100 de la superfície.
  • Subzona II (20a/5), el 20 per 100 de la superfície.
  • Subzona III (20a/7), el 30 per 100 de la superfície.
  • Subzona IV (20a/9), tipus a, el 40 per 100 de la superfície.
  • Subzona IV (20a/9b), tipus b, el 25 per 100 de la superfície.
  • Subzona V (20a/8), el 30 per 100 de la superfície.

  3. L'alçada màxima autoritzada i el nombre límit de plantes s'estableix en 9,15 m. i en planta baixa més dues plantes pis, excepte per a la subzona IV, tipus b, (20a/9) i la subzona V, (20a/8) els valors de les quals són els que s'estableixen a continuació.

  4. A la subzona IV, subtipus b (20a/9b) l'alçada màxima serà de 15,25 m. i el nombre límit de plantes, el de planta baixa més quatre plantes pis.

  5. A la subzona V (20a/8), l'alçada i el nombre límit de plantes varien amb l'amplada de vial de conformitat amb la relació següent:

  Amplada de vial (metres) Alçada màxima (metres) Nombre màxim de plantes Edificabilitat m2 sostre/m2 sòl
  De menys de 8 m. 7,55 m PB + 1 planta pis 0,60
  De 8 a menys de 11 m. 10,60 m PB + 2 plantes pis 0,90
  De 11 a menys de 15 m. 13,65 m PB + 3 plantes pis 1,20
  De 15 o més 16,70 m PB + 4 plantes pis 1,50

  L'edificabilitat màxima que es podrà materialitzar en aquesta subzona ve condicionada per l'amplada del vial a què dóna front la parcel·la, variant des de l'índex net d'1,50 m2 de sostre/m2 de sòl per als vials d'amplada igual o superior a 15 m., fins al de 0,60 m2 de sostre/m2 de sòl per als vials de menys de 8 m. d'amplada, tot això en funció de l'ocupació màxima 30 per 100 i del nombre límit de plantes admissible segons l'amplada del vial.

  6. A les subzones I (20a/6) i II (20a/5), s'admet a les condicions de construccions amb palafits, arribar a l'alçada de 12,20 m. corresponents a planta baixa més tres plantes pis. Les condicions per a què l'edificació reuneixi les característiques de construcció amb palafits es regulen al tipus d'edificació aïllada. A la subzona IV, subtipus b (20a/9b), la planta baixa haurà de quedar oberta en el 75 per 100 de la superfície ocupada per l'edificació.

  7. A la subzona V (20a/8) no es podran construir més de dues unitats d'habitatge per replà d'escala, excepte a les parcel·les amb façana a carrers d'amplada igual o superior a vint metres en les que aquest màxim es fixa en quatre unitats.

  8. La separació de l'edificació a les llindes de parcel·la i la separació entre edificacions de la mateixa parcel·la han de respectar les distàncies mínimes següents:

  Subzona
  Separació a llindes (m)
  frontal - lateral - fons
  Separació entre edificacions d'una mateixa parcel·la en relacion amb les alçades
  I (20a/6) 12 8 10 1
  II (20a/5) 10 6 8 1
  III (20a/7) 8 4 6 1
  IVa (20a/9) 3 3 3 1
  IVb (20a/9b) 8 5 6 1/2
  V (20a/8) 4 4 5 1

  La separació entre edificacions d'una mateixa parcel·la podrà reduir-se al doble de la distància a la llinda lateral aplicable per a cada subzona, com si es tractés d'edificacions situades en parcel·les independents.

  9. S'admeten les construccions auxiliars dins de l'ocupació màxima de parcel·la establerta a la condició segona, i respectant els límits d'alçada i d'ocupació màxima amb edificacions auxiliars que s'estableixen al quadre següent:

  Subzona Alçada màxima (m) Ocupació màxima
  (% de superfície)
  I (20a/6) 3,30 m 2
  II (20a/5) 3,30 m 3
  III (20a/7) 3,30 m 4
  IVa (20a/9) - no s'admet
  IVb (20a/9b) - no s'admet
  V (20a/8) - no s'admet

  10. El nombre màxim d'habitatges per parcel·la a les subzones plurifamiliars no podrà superar el que resulti, per excés, de dividir l'edificabilitat màxima permesa a la parcel·la pel mòdul de 80 m2. Aquest límit haurà de respectar-se fins i tot en el supòsit d'habitatges de superfície reduïda o apartaments el nombre màxim dels quals no podrà superar la densitat resultant de la regla anterior.

  11. Amb la finalitat de controlar i acotar la grandària excessiva d'algunes promocions a les zones plurifamiliars, es limita l'agrupació màxima d'habitatges sobre una mateixa parcel·la, a la que resulta d'aplicar una superfície de sostre edificable corresponent a tres parcel·les, distribuïda en una o vàries edificacions independents.
  Les parcel·les que, per la seva major superfície, donin lloc a un sostre edificable que superi l'assenyalat al paràgraf anterior, hauran de tractar-se com si fossin dues o més parcel·les independents que no superin individualment l'agrupació màxima d'habitatges per parcel·la assenyalada. En aquests casos cada agrupació haurà de tenir accés independent des del vial públic. L'espai lliure d'edificació quedarà sistematitzat amb jardineria i podrà establir-se un règim d'ús mancomunat d'aquest. No es permeten solucions de passatges particulars o anàlegs per a l'accés comú a parcel·les diferents.

  12. A les zones plurifamiliars s'admeten els desenvolupaments d'habitatges adossats en filera, amb espais lliures mancomunats o individualitzats com a tipus d'ordenació derivat de l'edificació aïllada, d'acord amb les condicions següents:

  a. S'hauran de complir les condicions d'agrupació màxima d'habitatges per parcel·la que s'assenyalen al número anterior.
  b. S'aplicarà la densitat màxima d'habitatges, l'índex net d'edificabilitat, el percentatge d'ocupació màxima de parcel·la, l'alçada i el nombre de plantes que s'assenyalen per a la subzona respectiva.
  c. Cada agrupació independent d'habitatges adossats ha d'estar dotada d'accés rodat des de la via pública.
  d. L'edificació s'haurà de produir ordenadament pel que fa a les alineacions oficials de la parcel·la a la via pública.
  e. Amb la finalitat de controlar i acotar l'impacte excessiu d'algunes promocions, no es permetran agrupacions que comportin un front edificat, continu o reculat, superior a 30 m.; quan això s'esdevingui, s'haurà de fraccionar una agrupació en dos o més cossos independents que no superin aquesta dimensió, i que hauran de separar-se entre si proporcionalment a la seva alçada respectiva amb un mínim de 4 m.

 • Modificació de les Normes urbanístiques del PGM en relació al nombre màxim d'habitatges per parcel·la, dins del terme municipal de Barcelona.

  Municipi
  Barcelona

  Aprovada definitivament per Acord de la Subcomissió d'Urbanisme del municipi de Barcelona de 20 d'octubre de 2004 (DOGC núm. 4277 de 10/12/04)

  Títol IV

  Reglamentació detallada del sòl urbà

  Capítol IV Zones

  Secció 6a

  Zona d'ordenació en edificació aïllada (20a)

  Annex – Articulat

  Art. 342. Condicions d'edificació de les subzones plurifamiliars (d'aplicació exclusiva al municipi de Barcelona)

  1. Les superfícies mínimes de parcel·la i la longitud mínima de façana en aquestes subzones es regeixen pel quadre següent:

  Subzona Superfície
  Longitud
  I (20a/6) 2000 m2 30 m.
  II (20a/5) 1500 m2 20 m.
  III (20a/7) 1000 m2 16 m.
  IVa (20a/9) 400 m2 14 m.
  IVb (20a/9b) 1500 m2 20 m.
  V (20a/8) 800 m2 15 m.

  Com a excepció al que s'estableix al quadre anterior, s'admeten parcel·les de superfícies i longituds de façana menors quan tinguin origen en un dels casos següents:

  a. Quan procedeixin de segregacions o divisions formulades en escriptura pública amb anterioritat a la vigència de la Llei de 12 de maig de 1956, sobre règim del sòl i ordenació urbana, i que no hagin sofert segregació posterior.
  b. Quan s'ajustin al Pla comarcal de 1953 o als plans parcials que el desenvoluparen i procedeixin de parcel·lació o segregació amb llicència, i que no hagin sofert segregació posterior a l'aprovació d'aquest Pla general.
  c. Parcel·les existents entre d'altres ja construïdes, o amb impossibilitat material d'obtenir els mínims exigits.
  En aquests casos, els índex d'edificabilitat nets de l'article 340 es reduiran en la mateixa proporció en què la parcel·la tingui reduïda la seva superfície respecte de la mínima exigida al quadre anterior. Això no obstant, s'exceptuen d'aquesta reducció d'edificabilitat les parcel·les on es construeixi únicament un habitatge.

  2. L'ocupació màxima de parcel·la per a les subzones plurifamiliars serà la següent:

  • Subzona I (20a/6), el 15 per 100 de la superfície.
  • Subzona II (20a/5), el 20 per 100 de la superfície.
  • Subzona III (20a/7), el 30 per 100 de la superfície.
  • Subzona IV (20a/9), tipus a, el 40 per 100 de la superfície.
  • Subzona IV (20a/9b), tipus b, el 25 per 100 de la superfície.
  • Subzona V (20a/8), el 30 per 100 de la superfície.

  3. L'alçada màxima autoritzada i el nombre límit de plantes s'estableix en 9,15 m. i en planta baixa més dues plantes pis, excepte per a la subzona IV, tipus b, (20a/9b) i la subzona V, (20a/8) els valors de les quals són els que s'estableixen a continuació.

  4. A la subzona IV, subtipus b (20a/9b) l'alçada màxima serà de 15,25 m. i el nombre límit de plantes, el de planta baixa més quatre plantes pis.

  5. A la subzona V (20a/8), l'alçada i el nombre límit de plantes varien amb l'amplada de vial de conformitat amb la relació següent:

  Amplada de vial
  Alçada màxima
  Nombre límit de plantes Edificabilitat m2 sostre/m2 sòl
  De menys de 8 m. 7,55 m PB + 1 planta pis 0,60
  De 8 a menys de 11 m. 10,60 m PB + 2 plantes pis 0,90
  De 11 a menys de 15 m. 13,65 m PB + 3 plantes pis 1,20
  De 15 o més 16,70 m PB + 4 plantes pis 1,50

  L'edificabilitat màxima que es podrà materialitzar en aquesta subzona ve condicionada per l'amplada del vial a què dóna front la parcel·la, variant des de l'índex net d'1,50 m2 sostre/m2 sòl per als vials d'amplada igual o superior a 15 m., fins al de 0,60 m2 sostre/m2 sòl per als vials de menys de 8 m. d'amplada, tot això en funció de l'ocupació màxima 30 per 100 i del nombre límit de plantes admissible segons l'amplada de vial.

  6. A les subzones I (20a/6) i II (20a/5), s'admet en les condicions de construccions amb palafits, arribar a l'alçada de 12,20 m. corresponents a planta baixa més tres plantes pis. Les condicions per a què l'edificació reuneixi les característiques de construcció amb palafits es regulen al tipus d'edificació aïllada. A la subzona IV, subtipus b (20a/9b), la planta baixa haurà de quedar oberta en el 75 per 100 de la superfície ocupada per l'edificació.

  7. A la subzona V (20a/8) no es podran construir més de dues unitats d'habitatge per replà d'escala, excepte a les parcel·les amb façana a carrers d'amplada igual o superior a vint metres en les que aquest màxim es fixa en quatre unitats.

  8. La separació de l'edificació a les llindes de parcel·la i la separació entre edificacions de la mateixa parcel·la han de respectar les distàncies mínimes següents:

  Subzona
  Separació a llindes (m)
  frontal - lateral - fons
  Separació entre edificacions d'una mateixa parcel·la en relacion amb les alçades
  I (20a/6) 12 8 10 1
  II (20a/5) 10 6 8 1
  III (20a/7) 8 4 6 1
  IVa (20a/9) 3 3 3 1
  IVb (20a/9b) 8 5 6 1/2
  V (20a/8) 4 4 5 1

  La separació entre edificacions d'una mateixa parcel·la podrà reduir-se al doble de la distància a la llinda lateral aplicable per a cada subzona, com si es tractés d'edificacions situades en parcel·les independents.


  Mès imatges en el Annex IV de les Ordenances d'Edificació.

  9. S'admeten les construccions auxiliars dins de l'ocupació màxima de parcel·la establerta a la condició segona, i respectant els límits d'alçada i d'ocupació màxima amb edificacions auxiliars que s'estableixen al quadre següent:

  Subzona Alçada màxima (m) Ocupació màxima
  (% de superfície)
  I (20a/6) 3,30 m 2
  II (20a/5) 3,30 m 3
  III (20a/7) 3,30 m 4
  IVa (20a/9) - no s'admet
  IVb (20a/9b) - no s'admet
  V (20a/8) - no s'admet

  10. El nombre màxim d'habitatges per parcel·la a les subzones plurifamiliars no podrà superar el que resulti, per excés, de dividir l'edificabilitat màxima permesa a la parcel·la pel mòdul de 80 m2. Aquest límit haurà de respectar-se fins i tot en el supòsit d'habitatges de superfície reduïda o apartaments el nombre màxim dels quals no podrà superar la densitat resultant de la regla anterior.

  11. Amb la finalitat de controlar i acotar la grandària excessiva d'algunes promocions a les zones plurifamiliars, es limita l'agrupació màxima d'habitatges sobre una mateixa parcel·la, a la que resulta d'aplicar una superfície de sostre edificable corresponent a tres parcel·les, distribuïda en una o vàries edificacions independents.
  Les parcel·les que, per la seva major superfície, donin lloc a un sostre edificable que superi l'assenyalat al paràgraf anterior, hauran de tractar-se com si fossin dues o més parcel·les independents que no superin individualment l'agrupació màxima d'habitatges per parcel·la assenyalada. En aquests casos cada agrupació haurà de tenir accés independent des del vial públic. L'espai lliure d'edificació quedarà sistematitzat amb jardineria i podrà establir-se un règim d'ús mancomunat d'aquest. No es permeten solucions de passatges particulars o anàlegs per a l'accés comú a parcel·les diferents.

  12. A les zones plurifamiliars s'admeten els desenvolupaments d'habitatges adossats en filera, amb espais lliures mancomunats o individualitzats com a tipus d'ordenació derivat de l'edificació aïllada, d'acord amb les condicions següents:

  a. S'hauran de complir les condicions d'agrupació màxima d'habitatges per parcel·la que s'assenyalen al número anterior.
  b. S'aplicaran la densitat màxima d'habitatges, l'índex net d'edificabilitat, el percentatge d'ocupació màxima de parcel·la, l'alçada i el nombre de plantes que s'assenyalen per a la subzona respectiva.
  c. Cada agrupació independent d'habitatges adossats ha d'estar dotada d'accés rodat des de la via pública.
  d. L'edificació s'haurà de produir ordenadament pel que fa a les alineacions oficials de la parcel·la a la via pública.
  e. Amb la finalitat de controlar i acotar l'impacte excessiu d'algunes promocions, no es permetran agrupacions que comportin un front edificat, continu o reculat, superior a 30 m.; quan això s'esdevingui, s'haurà de fraccionar una agrupació en dos o més cossos independents que no superin aquesta dimensió, i que hauran de separar-se entre si proporcionalment a la seva alçada respectiva amb un mínim de 4 m.

  S'incorporen les disposicions addicionals següents:

  Disposicions addicionals de la modificació del Pla general metropolità (d'aplicació exclusiva al municipi de Barcelona)

  Primera. Adequació de les condicions d'habitabilitat (d'aplicació exclusiva al municipi de Barcelona)

  1. En el termini d'un any s'adequaran les Ordenances metropolitanes d'edificació per tal d'actualitzar, precisar i millorar les condicions d'habitabilitat dels habitatges i adaptar-les a les noves necessitats.

  2. En tant no s'aprovi la modificació de les Ordenances esmentades, seran d'aplicació les condicions següents:

  a. Els habitatges es desenvoluparan en una superfície útil mínima de 40 m2.
  b. Cada habitatge disposarà, com a mínim, d'una longitud de 3 m. en contacte amb la façana a via pública o pati interior d'illa.
  c. La superfície corresponent als cossos sortints tancats (tribunes, miradors, etc.), no comptabilitzarà als efectes de superfície mínima de les peces a les que estiguin annexionats.

  Segona. Habitatges per a col·lectius específics (d'aplicació exclusiva al municipi de Barcelona)

  1. Les actuacions d'habitatge, promogudes en règim de protecció pública, destinades a col·lectius específics que requereixin una actuació social preferent i que, per les seves característiques, justifiquin programes funcionals de dimensió reduïda, no estaran sotmeses a les limitacions referents al nombre màxim d'habitatges per parcel·la, sempre i quan quedi garantida la seva destinació.

  2. Els plans de millora urbana podran preveure promocions d'habitatges no sotmeses a règim de protecció pública, que proposin tipologies de dimensió reduïda per a col·lectius específics que requereixen una atenció social preferent. A aquests efectes els plans de millora urbana hauran de justificar la destinació al col·lectiu específic, la tipologia i el programa funcional proposat i establiran la densitat màxima d'acord amb aquesta finalitat; en qualsevol cas hauran de destinar un mínim del 10 per 100 del total de l'edificabilitat a serveis comunitaris.

  Tercera. Redacció de nou planejament (d'aplicació exclusiva al municipi de Barcelona)

  1. Els plans en sòl urbà no consolidat que s'elaborin a partir de l'entrada en vigor de la modificació del Pla general metropolità incorporaran, com a mínim, el 25 per 100 del sostre destinat a habitatge de nova implantació amb destí a habitatge sotmès a algun règim de protecció, de conformitat amb el que preveu l'article 86 de la Carta Municipal de Barcelona i l'article 57 de la Llei d'urbanisme.

  2. El nou planejament en sòl urbà no consolidat que generi un increment d'habitatges en relació amb el planejament anterior, estarà sotmès a les determinacions de l'article 16 del reglament parcial de la Llei d'urbanisme.

  Quarta. Planejament aprovat amb anterioritat a la modificació del Pla general metropolità (d'aplicació exclusiva al municipi de Barcelona)

  1. Als àmbits de sòl urbà consolidat, amb planejament aprovat amb anterioritat a aquesta modificació del Pla general metropolità, se'ls aplicaran, pel que fa al sostre amb destí a habitatge, les limitacions del nombre màxim d'habitatges establertes en aquesta modificació del Pla general metropolità.

  2. Als àmbits de sòl urbà no consolidat amb planejament aprovat definitivament on s'estableixin limitacions específiques al nombre màxim d'habitatges, podran elaborar-se plans de millora urbana que permetin l'adequació del nombre d'habitatges a les determinacions d'aquesta modificació, donant compliment en tot cas al que s'estableix a l'article 16 del reglament parcial de la Llei d'urbanisme. A aquests efectes, es considerarà sòl urbà no consolidat aquell en el que no s'hagi iniciat l'execució de la urbanització prevista pel planejament vigent, en el moment d'aprovar-se aquesta modificació.

 • Norma complementària de les metropolitanes relativa als articles 342.1, 342.8 i 343.3 de les N.U. del Pla General Metropolità.

  Municipi
  Cerdanyola del Vallès

  Aprovada definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de 21 de maig de 1997 (DOGC de 15/07/97), amb la prescripció següent que s'incorpora d'ofici:

  La reducció de l'edificabilitat de l'article 342.1 del PGM en edificis bifamiliars, es circumscriu a les parcel·les superiors a 520 m2 per a la zona 20a/7 i 285 m2 per a la zona 20a/9, amb la limitació que el sostre màxim admès per cadascun dels habitatges sigui 150 m2, cosa que permet un correcte desenvolupament del programa familiar.

  Norma complementària: modificació article 342.1 (habitatge bifamiliar en parcel·les reduïdes)

  Article 342.1 (darrer paràgraf):

  "En aquests casos, els índex d'edificabilitat nets de l'article 340 es reduiran en la mateixa proporció en que la parcel·la tingui reduïda la seva superfície respecte de la mínima exigida en el quadre anterior. S'exceptuen d'aquesta reducció d'edificabilitat les parcel·les en les que es construeixi com a màxim dos habitatges."

  Norma complementària: modificació articles 342.8 i 343.3 (separació a partions de parcel·les en cantonada qualificades de 20a/7 i 20a/11)

  Art. 342.8 i 343.3 (s'hi afegeix el següent paràgraf)

  "En parcel·les de cantonada qualificades amb clau 20a/7 o 20a/11, amb front a més d'un carrer, on de l'aplicació d'aquestes separacions mínimes s'obtinguin fronts edificats de menys de 8 m., es podrà considerar un d'ells com a front, estimant la resta de partions a carrer com a laterals. En el cas de parcel·les donant a un viari bàsic, aquest es considerarà sempre com a partió a front."

 • Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità en l'àmbit del municipi de Badalona.

  Municipi
  Badalona

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 6 de Juny de 2008. (DOGC núm. 5224 de 29/09/2008).

  Incorporant d'ofici que la possiblitat que la rasant de la planta baixa pugui estar 1m per sobre de la regulació fixada pel Pla General Metropolità només es donarà quan l'ús d'aquesta planta sigui el d'habitatge.

  DENSITAT D'HABITATGES

  Art. 342. Condicions d'edificació de les subzones plurifamiliars (Es modifica l'apartat 10)

  10. El nombre màxim d'habitatges per parcel·la a les subzones plurifamiliars, no podrà superar el que resulti per excés de dividir l'edificabilitat màxima permesa a la parcel·la pel mòdul de vuitanta metres quadrats (80 m2).
  Aquest límit, haurà de respectar-se fins i tot en el supòsit d'habitatges de superfície reduïda o apartaments el nombre màxim dels quals no podrà superar la densitat resultant de la regla anterior.
  Als efectes del present article, s'entén per superfície construïda, la compresa entre els tancaments exteriors de l'edifici. S'inclouen els celoberts, els patis de ventilació i els entressolats, i s'exclouen els cossos sortints, els espais sotacoberta, els badalots d'escala, els espais tècnics d'instal·lacions situats sobre l'alçada reguladora màxima, la superfície de planta baixa que ultrapassi la fondària de les plantes pis i els soterranis.

  EDIFICACIÓ AÏLLADA

  Art. 342. Condicions d'edificació de les zones plurifamiliars (Es modifiquen els apartats 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10)

  2. L'ocupació màxima de parcel·la per a les subzones plurifamiliars serà la següent:

  Subzona I(20a/6), el 15 per 100 de la superfície;
  Subzona ll(20a/5), el 20 per 100;
  Subzona lll(20a/7), el 30 per 100;
  Subzona IV(20a/9), tipus a, el 40 per 100;
  Subzona IV(20a/9b), tipus b, el 25 per 100, i
  Subzona V(20a/8), el 30 per 100.

  3. L'alçada màxima autoritzada i el nombre límit de plantes s'estableix en 9,15 m. i en planta baixa més dues plantes pis, excepte per a la subzona IV, tipus b, (20a/9b) i la subzona V, (20a/8). els valors de les quals són els que s'estableixen a continuació.

  4. A la subzona IV, subtipus b (20a/9b), l'alçada màxima serà de 15,25 m. i el nombre límit de plantes el de planta baixa més quatre plantes pis.

  5. A la subzona V, (20a/8), l'alçada i el nombre màxim de plantes varien amb l'amplada de vial d'acord amb la relació següent:

  Ample de vial (metres)
  Alçada màxima (metres)
  Nombre límit de plantes Edificabilitat m2 sostre/m2 sòl
  De menys de 8 7,55 PB + 1 0,6
  De 8 a menys de 11 10,60 PB + 2 0,9
  De 11 a menys de 15 13,65 PB + 3 1,2
  De 15 o més 16,70 PB + 4 1,5

  L'edificabilitat màxima que es podrà materialitzar en aquesta subzona, ve condicionada per l'ample del vial a què dóna front la parcel·la, variant des de l'índex net d'1,5m2t/m2s per als vials d'ample igual o superior 15 m, fins al de 0,6m2t/m2s per als vials de menys de 8m d'ample, tot això en funció de l'ocupació màxima (30%) i del nombre límit de plantes admissible segons l'ample del vial.

  6. A les subzones I (20a/6) i II (20a/5) s'admet, a les condicions de construccions amb palafits, arribar a l'alçada de 12,20 m. corresponents a planta baixa més tres pisos.
  Les condicions per tal que l'edificació reuneixi les característiques de construcció amb palafits es regulen al tipus d'edificació aïllada. A la subzona IV, subtipus b, (20a/9b), la planta baixa haurà de quedar oberta en el 75 per 100 de la superfície ocupada per l'edificació.

  7. A la subzona V (20a/8) no es podrà construir més de dues unitats d'habitatge per replà d'escala, excepte a les parcel·les amb façana a carrers d'una amplada igual o superior a vint metres on aquest màxim es fixa en quatre unitats..

  8. La separació de l'edificació a les llindes de parcel·la i la separació entre edificacions de la mateixa parcel·la han de respectar les distàncies mínimes següents:

  Subzona
  Separació a llindes (m)
  frontal - lateral - fons
  Separació entre edificacions d'una mateixa parcel·la en relacion amb les alçades
  I (20a/6) 12 8 10 1
  II (20a/5) 10 6 8 1
  III (20a/7) 8 4 6 1
  IVa (20a/9) 3 3 3 1
  IVb (20a/9b) 8 5 6 1/2
  V (20a/8) 4 4 5 1

  La separació entre edificacions d'una mateixa parcel·la podrà reduir-se al doble de la distància de la llinda lateral aplicable per a cada subzona, com si es tractés d'edificacions situades en parcel·les independents.

  10. El nombre màxim d'habitatges per parcel·la a les subzones plurifamiliars, no podrà superar el que resulti per excés de dividir l'edificabilitat màxima permesa a la parcel·la pel mòdul de vuitanta metres quadrats (80 m2). Aquest límit, arrodonit per defecte, haurà de respectar-se fins i tot en el supòsit d'habitatges de superfície reduïda o apartaments el nombre màxim dels quals no podrà superar la densitat resultant de la regla anterior.

  Disposicions addicionals de la modificació del Pla General Metropolità

  Primera. Adequació de les condicions d'habitabilitat

  Seran d'aplicació les condicions següents:

  a. Els habitatges es desenvoluparan en una superfície útil mínima de 40 m2.
  b. Cada habitatge disposarà, com a mínim, d'una longitud de 3 m. en contacte amb la façana a via pública o espai interior d'illa.
  c. Las superfície corresponent als cossos sortints tancats (tribunes, miradors, etc.), no comptabilitzarà als efectes de superfície mínima de les peces a les que estiguin annexionats.

  Segona. Habitatges per a col·lectius específics

  1. Les actuacions d'habitatge, promogudes en règim de protecció pública, destinades a col·lectius específics que requereixin una actuació social preferent i que, per les seves característiques, justifiquin programes funcionals de dimensió reduïda, no estaran sotmeses a les limitacions referents al nombre màxim d'habitatges per parcel·la, sempre i quan quedi garantida la seva destinació.

  2. Els plans de millora urbana podran preveure promocions d'habitatges no sotmeses a règim de protecció pública, que proposin tipologies de dimensió reduïda per a col·lectius específics que requereixen una atenció social preferent. A aquests efectes els plans de millora urbana hauran de justificar la destinació al col·lectiu específic, la tipologia i el programa funcional proposat i establiran la densitat màxima d'acord amb aquesta finalitat; en qualsevol cas hauran de destinar un mínim del 10 per 100 del total de l'edificabilitat a serveis comunitaris.

  3. La densitat del sector no es veurà afectada per les actuacions d'habitatge reduït derivades dels dos punts anteriors.

  DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

  S'afegeixen les següents disposicions transitòries.

  Disposició transitòria primera

  Planejament en curs: Els documents de planejament que hagin assolit la seva aprovació inicial abans de l'entrada en vigor de la present modificació normativa es continuaran tramitant d'acord amb la normativa vigent en el moment de la seva aprovació inicial.

  Disposició transitòria segona

  Planejament aprovat definitivament: Els documents de planejament aprovats definitivament abans de l'entrada en vigor de la present modificació normativa regiran d'acord amb la seva normativa específica, i en tot allò que no estigui expressament especificat d'acord amb la nova normativa modificada del Pla General Metropolità.
  Per els usos diferents als d'habitatge, en tot allò que en el planejament no estigui expressament especificat regiran els paràmetres del Pla General Metropolità vigent en el moment de la seva aprovació definitiva.

  Disposició transitòria tercera

  Llicències en tràmit: Les llicències sol·licitades amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present modificació normativa regiran d'acord amb la normativa vigent en el moment de la seva sol·licitud. Mitjançant les oportunes sol·licituds de modificació de llicència serà factible acollir-se a les determinacions de la nova normativa en aquells aspectes que convingui.

  Disposició transitòria quarta

  Per a aquells edificis amb llicència però amb obres d'edificació en execució i pels edificis existents, ambdós casos que no estiguin subjectes a planejaments específics, mitjançant les oportunes sol·licituds de llicència o de modificació de llicència serà factible acollir-se a les determinacions de la nova normativa en aquells aspectes que convingui.
  En el cas que estiguin subjectes a planejaments específics prevaldran les determinacions d'aquests planejaments i en tot allò que no estigui específicament regulat seran d'aplicació les determinacions assenyalades en el paràgraf anterior.

 • Modificació de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità i de les Ordenançes Metropolitanes d'Edificació pal que fa al nombre màxim d'habitatges per parcel·la i a les condicions dels estacionaments i aparcaments, al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.

  Municipi
  Santa Coloma de Gramenet

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 19 de novembre de 2008. (DOGC núm. 5270 de 02/12/2008).

  Zona d'ordenació en edificació aïllada (20a)

  Art. 342. Condicions d'edificació de les subzones plurifamiliars

  1. Les superfícies mínimes de parcel·la i la longitud mínima de façana en aquestes subzones es regeixen pel quadre següent:

  Subzona Superfície
  Longitud
  I 2000 m2 30 m.
  II 1500 m2 20 m.
  III 1000 m2 16 m.
  IVa 400 m2 14 m.
  IVb 1500 m2 20 m.
  V 800 m2 15 m.

  Com a excepció al que s'estableix al quadre anterior, s'admeten parcel·les de superfícies i longituds de façana menors quan tinguin origen en un dels casos següents:

  a) Quan procedeixin de segregacions o divisions formulades en escriptura pública amb anterioritat a la vigència de la Llei de 12-5-56, sobre règim del sòl i ordenació urbana, i que no hagin sofert segregació posterior.
  b) Quan s'ajustin al Pla comarcal de 1953 o als plans parcials que el desenvoluparen i procedeixin de parcel·lació o segregació amb llicència, i que no hagin sofert segregació posterior a l'aprovació d'aquest Pla general.
  c) Parcel·les existents entre d'altres ja construïdes, o amb impossibilitat material d'obtenir els mínims exigits.

  En aquests casos, els índex d'edificabilitat nets de l'article 340 es reduiran en la mateixa proporció en què la parcel·la tingui reduïda la seva superfície respecte de la mínima exigida al quadre anterior.
  Això no obstant, s'exceptuen d'aquesta reducció d'edificabilitat les parcel·les on es construeixi únicament un habitatge.

  2. L'ocupació màxima de parcel·la per a les subzones plurifamiliars serà la següent:

  • Subzona I, el 15 per 100 de la superfície.
  • Subzona II, el 20 per 100 de la superfície.
  • Subzona III, el 30 per 100 de la superfície.
  • Subzona IV, tipus a, el 40 per 100 de la superfície.
  • Subzona IV, tipus b, el 25 per 100 de la superfície.
  • Subzona V, el 30 per 100 de la superfície.

  3. L'alçada màxima autoritzada i el nombre límit de plantes s'estableix en nou metres quinze centímetres (9,15 m.) i en planta baixa més dues plantes pis, excepte per a la subzona IV, tipus b i la subzona V, els valors de les quals són els que s'estableixen a continuació.

  4. A la subzona IV, subtipus b, l'alçada màxima serà de quinze metres vint i cinc centímetres (15,25 m.) i el nombre límit de plantes, el de planta baixa més quatre plantes pis.

  5. A la subzona V, l'alçada i el nombre límit de plantes varien amb l'amplada de vial de conformitat amb la relació següent:

  Amplada de vial
  Alçada màxima
  Nombre màxim de plantes
  De menys de 8 m. 7,55 m PB + 1 planta pis
  De 8 a menys de 11 m. 10,60 m PB + 2 planta pis
  De 11 a menys de 15 m. 13,65 m PB + 3 planta pis
  De 15 o mès 16,70 m PB + 4 planta pis

  6. A les subzones I i II s'admet, en les condicions de construccions amb palafits, arribar a l'alçada de 12,20 m. corresponents a planta baixa més tres plantes pis. Les condicions per a què l'edificació reuneixi les característiques de construcció amb palafits es regulen al tipus d'edificació aïllada. A la subzona IV, subtipus b, la planta baixa haurà de quedar oberta en un 75 per 100 de la superfície ocupada per l'edificació.

  7. La subzona V estarà obligada a un màxim de dues unitats d'habitatge per planta pis, excepte a les parcel·les amb façana a carrers d'amplada igual o superior a vint metres en les que aquest màxim es fixa en quatre unitats.

  8. La separació de l'edificació a les llindes de parcel·la i la separació entre edificacions en parcel·la han de respectar les distàncies mínimes següents:

  Subzona
  Separació a llindes (m)
  frontal - lateral - fons
  Separació entre edificacions d'una mateixa parcel·la en relacion amb les alçades
  I 12 8 10 1
  II 10 6 8 1
  III 8 4 6 1
  IVa 3 3 3 1
  IVb 8 5 6 1/2
  V 4 4 5 1

  9. S'admeten les construccions auxiliars, dins de l'ocupació màxima de parcel·la establerta a la condició segona, i respectant els límits d'alçada i d'ocupació màxima amb edificacions auxiliars que s'estableixen al quadre següent:

  Subzona Alçada màxima (m) Ocupació màxima
  (% de superfície)
  I 3,30 m 2
  II 3,30 m 3
  III 3,30 m 4
  IVa - no s'admet
  IVb - no s'admet
  V - no s'admet

  10. El nombre màxim d'habitatges per parcel·la a les subzones plurifamiliars no podrà superar el que resulti, per excés, de dividir l'edificabilitat màxima permesa a la parcel·la pel mòdul de 80 m2.
  Aquest límit haurà de respectar-se fins i tot en el supòsit d'habitatges de superfície reduïda o apartaments el nombre màxim dels quals no podrà superar la densitat resultant de la regla anterior.

  11. Amb la finalitat de controlar i acotar la grandària excessiva d'algunes promocions, a les zones plurifamiliars es limita l'agrupació màxima d'habitatges sobre una mateixa parcel·la, a la que resulta d'aplicar una superfície de sostre edificable corresponent a tres parcel·les, distribuïda en una o vàries edificacions independents.
  Les parcel·les que, per la seva major superfície, donessin lloc a un sostre edificable que superi l'assenyalat al paràgraf anterior, hauran de tractar-se com si fossin dues o més parcel·les independents que no superin individualment l'agrupació màxima d'habitatges per parcel·la assenyalada. En aquests casos cada agrupació haurà de tenir accés independent des del vial públic. L'espai lliure d'edificació quedarà sistematitzat amb jardineria i podrà establir-se un règim d'ús mancomunat del mateix. No es permeten solucions de passatges particulars o anàlegs per a l'accés comú a parcel·les diferents.

  12. A les zones plurifamiliars s'admeten els desenvolupaments d'habitatges adossats en filera amb espais lliures mancomunats o individualitzats com a tipus d'ordenació derivat de l'edificació aïllada, d'acord amb les condicions següents:

  a) S'hauran de complir les condicions d'agrupació màxima d'habitatges per parcel·la que s'assenyalen al número anterior.
  b) S'aplicaran la densitat màxima d'habitatges, l'índex net d'edificabilitat, el percentatge d'ocupació màxima de parcel·la, l'alçada i el nombre de plantes que s'assenyalen per a la subzona respectiva.
  c) Cada agrupació independent d'habitatges adossats ha d'estar dotada d'accés rodat des de la via pública.
  d) L'edificació s'haurà de produir ordenadament pel que fa a les alineacions oficials de la parcel·la a la via pública.
  e) Amb la finalitat de controlar i acotar l'impacte excessiu d'algunes promocions, no es permetran agrupacions que comportin un front edificat, continu o reculat, superior a trenta metres (30 m.); quan això s'esdevingui, s'haurà de fraccionar una agrupació en dos o més cossos independents que no superin aquesta dimensió, i que hauran de separar-se entre si proporcionalment a la seva alçada respectiva amb un mínim de 4 m.

  S'incorporen les disposicions addicionals següents:

  Primera. Habitatges per a col·lectius específics

  1. Les actuacions d'habitatge del tipus de les descrites a l'article 34.3 de la Llei d'urbanisme i l'article 18.1 de la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge o altra legislació que les substitueixi o modifiqui, promogudes en règim de protecció pública, destinades a col·lectius específics que requereixin una actuació social preferent i que, per les seves característiques, justifiquin programes funcionals de dimensió reduïda, no estaran sotmeses a les limitacions referents al nombre màxim d'habitatges per parcel·la, sempre i quan quedi garantida la destinació d'aquests habitatges.

  2. Els plans de millora urbana podran preveure promocions d'habitatges no sotmeses a règim de protecció pública, que proposin tipologies de dimensió reduïda per a col·lectius específics que requereixen una atenció social preferent del tipus de les definides a l'article 34.3 de la Llei d'urbanisme i l'article 18.1 de la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge o altra legislació que les substitueixi. A aquests efectes els plans de millora urbana hauran de justificar la destinació al col·lectiu específic, la tipologia i el programa funcional proposat i establiran la densitat màxima d'acord amb aquesta finalitat; en qualsevol cas hauran de destinar un mínim del 10 per 100 del total de l'edificabilitat a serveis comunitaris.

  Segona. Planejament aprovat amb anterioritat a la modificació del Pla general metropolità

  1. Als àmbits de sòl urbà amb planejament aprovat amb anterioritat a aquesta modificació del Pla general metropolità, se'ls aplicaran, pel que fa al sostre amb destí a habitatge, les limitacions del nombre màxim d'habitatges establertes en aquesta modificació del Pla general metropolità, sempre i quan el planejament vigent no hagi concretat el nombre d'habitatges.