Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 4t. Zones
  Secció
  Secció 6a. Zona d'ordenació en edificació aïllada (20a)
  Article
  Article 339 - Tipus d'ordenació

Article 339 - Tipus d'ordenació


A totes les subzones el tipus d'ordenació aplicable és el d'edificació aïllada.
S'admeten en aquesta zona els habitatges aparionats i els adossats en filera amb espais lliures individualitzats o mancomunats, com a subtipus d'ordenació derivats de l'edificació aïllada i que hauran d'ajustar‑se a les condicions d'edificació assenyalades a les subzones respectives.