Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 4t. Zones
  Secció
  Secció 6a. Zona d'ordenació en edificació aïllada (20a)
  Article
  Article 338 - Subzones

Article 338 - Subzones


1. A la zona d'ordenació en edificació aïllada s'estableixen diferents subzones, que responen a la varietat originària.

2. Aquestes subzones són:

Plurifamiliars Unifamiliars
I (20a/6) VI (20a /9u)
II (20a/5) VII (20a /10)
III (20a/7) VIII (20a /11)
IVa (20a/9) IX (20a /12)
IVb (20a/9b)
V (20a/8)

3.  Als Estudis de Detall referents a les subzones unifamiliars no podrà augmentar‑se el nombre d'habitatges que, per efecte de la grandària mínima de parcel·la, correspongui a una zona.