Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 4t. Zones
  Secció
  Secció 4a. Zona de conservació de l'estructura urbana i edificatòria (15)
  Article
  Article 332 - Criteris d'aplicació obligatòria als Plans Especials

Article 332 - Criteris d'aplicació obligatòria als Plans Especials


1.  Els Plans Especials que hagin d'elaborar‑se per a l'ordenació de cada unitat de zona han de contenir les determinacions mínimes següents:

a. Dimensions i funció dels espais lliures i públics en relació amb els espais destinats a jardins privats.
b. Reserves de sòl per a estacionaments lliures i per a cen­tres culturals, docents, assistencials, sanitaris i altres serveis d'interès públic o social.
c. Condicions d'edificació, com són les referents a l'alçada, façana mínima, profunditat edificable, gàlib o línia d'edificis.
d. Característiques de l'ordenació en els seus aspectes di­versos.
e. Condicions estètiques.
f. Règim dels cossos i elements sortints i de les construccions auxiliars.
g. Règim de les parets mitgeres.
h. Característiques del tipus de cobertes i dels ràfecs i barbacanes.

2.  Els Plans Especials hauran de comprendre, com a mínim, els documents següents:

a. Plànols d'informació
b. Plànols d'ordenació
c. Ordenances
d. Memòria
e. Estudi econòmic
f. Pla d'etapes
Els plànols d'ordenació s'han d'elaborar a escala mínima 1:2.000.

3. Els Plans Especials d'aquesta zona estan subjectes als criteris mínims següents:

a. L'edificabilitat de la zona ha de ser establerta pel pla espe­cial d'acord amb l'envoltant màxima del volum resultant d'aplicar les condicions d'edificació de la unitat de zona.
b. S'hauran de mantenir i, si escau, recuperar, les característiques de l'edificació originària.
c. Es mantindrà l'alçada mitjana de l'edificació existent a la qual s'ajustarà l'edificació futura.

4.  A la zona de conservació de l'estructura urbana i edificatòria es prohibeix la compensació en volum.