Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol I. Disposicions de caràcter general
  Capítol
  Capítol 3r. De l'execució del planejament
  Article
  Article 33 - Sistema d'expropiació per a l'actuació en sòl urbanitzable programat

Article 33 - Sistema d'expropiació per a l'actuació en sòl urbanitzable programat


1. Quan el sistema d'actuació triat per a l'execució d'un polígon del Pla Parcial d'ordenació sigui el d'expropiació forçosa, es determinarà el preu del sòl d'acord amb el noranta per cent de l'aprofitament mitjà del sòl urbanitzable programat, amb subjecció al que estableix l'article 105 de la Llei del Sòl.

2. Tots els terrenys del polígon, qualsevol que sigui la seva destinació dins l'ordenació, es valoraran d'acord amb el que es disposa al número anterior.