Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Procediment per a la resolució de les sol·licituds de llicència
  Article
  Article 33 - Cessió gratuïta de terrenys

Article 33 - Cessió gratuïta de terrenys


En tot cas, i especialment en els supòsits compresos a l'article anterior, serà un requisit indispensable per a l'atorgament de llicències que s'hagi complert prèviament l'obligació de cessió gratuïta de terrenys establerta al paràgraf 3 dels articles 83 i 84 de la Llei del sòl, de manera que l'Ajuntament pugui ocupar immediatament, si no ho hagués fet amb anterioritat, els terrenys destinats a vials, parcs, jardins públics i centres d'Educació General Bàsica al servei del polígon o la unitat d'actuació corresponent. I a més, si es tractés de sòl urbanitzable, els terrenys que es destinin amb caràcter permanent a zones esportives públiques i d'oci i expansió, centres culturals i docents i altres serveis públics necessaris, així com aquells en què es materialitzi la cessió obligatòria i gratuïta del 10 per 100 restant de l'aprofitament mitjà del sector en què es trobi la finca per a la qual se sol·licita la llicència.