Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 4t. Zones
  Secció
  Secció 3a. Zona de densificació urbana: subzona I, intensiva i subzona II, semiintensiva
  Article
  Article 328 - Condicions d'edificació: subzona II, semiintensiva

Article 328 - Condicions d'edificació: subzona II, semiintensiva


Les condicions que regeixen l'edificació a la subzona II, semiintensiva, de les zones de densificació urbana són les següents:

1a. Alineacions. Només s'admet la reculada a l'alineació vial (en planta pis), regulada de conformitat amb les condicions generals del tipus d'ordenació segons alineacions de vial.

2a. Alçades. L'alçada reguladora màxima i el nombre de plantes es determina segons l'amplada del vial al qual afronti l'edificació, d'acord amb el quadre següent:

Amplada de vial (metres) Alçada màxima (metres) Nombre màxim de plantes
De menys de 8 m. 7,55 PB + 1 P
De 8 a menys de 11 m. 10,60 PB + 2 P
De 11 a menys de 15 m. 13,65 PB + 3 P
De 15 en endavant. 16,70 PB + 4 P

L'alçada mínima de la planta baixa serà l'establerta de ma­nera general a les disposicions comunes al tipus d'ordenació segons alineacions de vial.
L'alçada màxima total, inclòs el forjat, ha de ser de 2,75 m. per planta pis, excepte a les edificacions amb façana a carrer de més de 15 m., a les quals serà obli­gada l'alçada mínima de 3,05 m.

3a. Façana mínima. L'amplada mínima de façana permesa ha de ser de 6,50 m. excepte en les situacions existents en el moment d'aprovació d'aquest Pla general amb construccions laterals que impedeixin l'esmentada façana, per a les quals el mínim es redueix a 4,50 m.

4a. Cossos sortints. Es prohibeixen els cossos sortints tancats o semitancats als edificis amb façana a vials de menys d'11 m. d'amplada.

5a. Espai lliure interior d'illa. L'edificació a l'interior d'illa, quan sigui permesa en les condicions generals de tipus d'ordenació segons alineacions de vial, no pot depassar l'alçada lliure de 3,30 m. amidats des de la cota de referència de l'alçada reguladora i haurà de cobrir‑se mitjançant terrat.

 • Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità en l'àmbit del municipi de Badalona.

  Municipi
  Badalona

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 6 de Juny de 2008. (DOGC núm. 5224 de 29/09/2008).

  Incorporant d'ofici que la possiblitat que la rasant de la planta baixa pugui estar 1m per sobre de la regulació fixada pel Pla General Metropolità només es donarà quan l'ús d'aquesta planta sigui el d'habitatge.

  ALÇADES I GRUIXOS DE FORJAT

  Art. 328. Condicions d'edificació: subzona II, semiintensiva. (Es modifiquen els apartats 2n i 5è)

  2a Alçades . L'alçada reguladora màxima i el nombre de plantes es determina segons l'amplada del vial al qual afronti l'edificació, d'acord amb el quadre següent:

  Amplada de vial
  Alçada màxima (metres) Nombre màxim de plantes
  De menys de 8 m. 8,25 PB + 1 P
  De 8 a menys de 11 m. 12,00 PB + 2 P
  De 11 a menys de 15 m. 15,40 PB + 3 P
  De 15 en endavant. 18,80 PB + 4 P

  L'alçada mínima total, inclosos el forjat i el paviment, ha de ser 3,05 m per planta pis.
  L'alçada reguladora màxima i el nombre de plantes establerts en el quadre anterior hauran de respectarse conjuntament.

  5a Espai lliure interior d'illa. L'edificació a l'interior d'illa, quan sigui permesa en les condicions generals de tipus d'ordenació segons alineacions de vial, no pot depassar l'alçada de 3,75 m. amidats des de la cota de referència de l'alçada reguladora a cara superior del forjat i haurà de cobrir-se mitjançant terrat o coberta plana d'alçada màxima 0,60 m.

  DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

  S'afegeixen les següents disposicions transitòries.

  Disposició transitòria primera

  Planejament en curs: Els documents de planejament que hagin assolit la seva aprovació inicial abans de l'entrada en vigor de la present modificació normativa es continuaran tramitant d'acord amb la normativa vigent en el moment de la seva aprovació inicial.

  Disposició transitòria segona

  Planejament aprovat definitivament: Els documents de planejament aprovats definitivament abans de l'entrada en vigor de la present modificació normativa regiran d'acord amb la seva normativa específica, i en tot allò que no estigui expressament especificat d'acord amb la nova normativa modificada del Pla General Metropolità.
  Per els usos diferents als d'habitatge, en tot allò que en el planejament no estigui expressament especificat regiran els paràmetres del Pla General Metropolità vigent en el moment de la seva aprovació definitiva.

  Disposició transitòria tercera

  Llicències en tràmit: Les llicències sol·licitades amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present modificació normativa regiran d'acord amb la normativa vigent en el moment de la seva sol·licitud. Mitjançant les oportunes sol·licituds de modificació de llicència serà factible acollir-se a les determinacions de la nova normativa en aquells aspectes que convingui.

  Disposició transitòria quarta

  Per a aquells edificis amb llicència però amb obres d'edificació en execució i pels edificis existents, ambdós casos que no estiguin subjectes a planejaments específics, mitjançant les oportunes sol·licituds de llicència o de modificació de llicència serà factible acollir-se a les determinacions de la nova normativa en aquells aspectes que convingui.
  En el cas que estiguin subjectes a planejaments específics prevaldran les determinacions d'aquests planejaments i en tot allò que no estigui específicament regulat seran d'aplicació les determinacions assenyalades en el paràgraf anterior.

 • Modificació de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità per a la modificació de les alçades reguladores en el tipus d'ordenació segons alineació de vial, al terme muncipal de Barcelona.

  Municipi
  Barcelona

  Aprovada definitivament per la Subcomissió d'Urbanisme del Municipi de Barcelona, en la sessió de 2 de març de 2007. (DOGC núm. 4893 de 29/05/2007).

  Modificació puntual de les normes urbanístiques del Pla general metropolità per a la modificació de les alçades reguladores en el tipus d'ordenació segons alineació de vial, de Barcelona

  Modificació de l'articulat: articulat proposat. En negreta, text afegit o modificat.

  Secció 3a. Zona de densificació urbana: subzona I, intensiva, i subzona ll, semiintensiva (13)

  Art. 328.- Condicions d'edificació: subzona ll semiintensiva 13b

  Les condicions que regeixen l'edificació a la subzona ll, semiintensiva, de les zones de densificació urbana són les següents:

  1a. Alineacions
  Nomes s'admet la reculada a l'alineació vial (en planta pis), regulada conforme amb les
  condicions generals del tipus d'ordenació segons alineacions de vial.

  2a. Alçades
  L'alçada reguladora màxima i el nombre màxim de plantes es determinen en funció de l'ample del vial a que doni front l'edificació, d'acord amb el quadre següent:

  Amplada de vial
  Alçada màxima (metres) Nombre màxim de plantes
  De menys de 8 m. 8,25 PB + 1 P
  De 8 a menys de 11 m. 12,00 PB + 2 P
  De 11 a menys de 15 m. 15,40 PB + 3 P
  De 15 en endavant. 18,80 PB + 4 P

  L'a|çada reguladora màxima i el nombre de plantes establerts al quadre anterior s'hauran de respectar conjuntament.
  L'alçada minima de planta baixa sera l'establerta de manera general a les disposicions comunes al tipus d'ordenació segons alineacions de vial.
  L'a|çada total mínima, inclosos forjat i paviment, serà de tres metres cinc centímetres (3,05 m).

  3a. Façana minima

  La mínima amplada de façana permesa serà de sis metres i mig (6,50 m) excepte en les situacions existents en el moment d'aprovació del present Pla general amb construccions laterals que impedeixin la dita façana, per ales quals el minim es redueix a quatre metres i mig (4,50 m).

  4a. Cossos sortints

  Es prohibeixen els cossos sortints tancats o semitancats als edificis que recaiguin a vials de menys d'onze metres (11 m) d'ample.

  5a. Espai lliure interior d'illa

  L'edificació en interior d'illa, quan sigui permesa ales condicions generals de tipus d'ordenació segons alineacions de vial, no sobrepassarà l'alçada lliure de tres metres trenta centímetres (3,30 m) mesurats des de la cota de referencia de l'alçada reguladora, i s'haura de cobrir mitjançant terrat.