Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 4t. Zones
  Secció
  Secció 3a. Zona de densificació urbana: subzona I, intensiva i subzona II, semiintensiva
  Article
  Article 324 - Actuacions de reforma interior

Article 324 - Actuacions de reforma interior


1. Els sectors que no assoleixin els estàndards d'espais verds i de dotacions comunitàries en proporció a la densitat de població, podran ser objecte d'actuacions de reforma in­terior per a millorar aquells nivells o reduir el potencial edificable de manera homogènia en tota la zona o subzona.

2. El Pla Especial de Reforma Interior inclourà un estudi d'etapes per a l'execució de la reforma interior d'acord amb la major densificació i insuficiència d'espais lliures i dotacions del desenvolupament de l'edificació en els cinc anys anteriors en la unitat de zona, com també del grau de densificació assolit.