Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Procediment per a la resolució de les sol·licituds de llicència
  Article
  Article 32 - Llicència condicionada a completar la urbanització

Article 32 - Llicència condicionada a completar la urbanització


1. Les llicències de nova construcció o d'ampliació o de reforma d'edificis existents, que es refereixin a finques que no tinguin la qualificació de solar, segons l'article 82 de la Llei del sòl, sense perjudici del que preveu l'article 83 de la mateixa llei, s'atorgaran condicionades a l'execució de les obres d'urbanització, quan concorrin les circumstàncies següents:

1a. Que l'element d'urbanització que falti no sigui un dels següents:

a. accés rodat
b. abastament d'aigües
c. evacuació d'aigües
d. xarxa elèctrica.

2a. Que s'asseguri l'execució simultània o successiva de la urbanització, en un termini que no excedeixi de tres mesos, des de l'acabament de l'edificació, mitjançant la constitució de caució en metàl·lic o fons públics dipositats a la Caixa General de Dipòsits, a disposició de l'Alcaldia, o a la de la Corporació Local, aval bancari o hipoteca. La garantia no serà de quantia inferior a l'import calculat de les obres d'urbanització pendents imputables al sol·licitant i, amb aquest fi, al procediment d'atorgament de la llicència, els serveis tècnics municipals informaran sobre aquests aspectes a la vista del corresponent projecte d'urbanització, redactat per l'Administració o format per iniciativa particular.

2. Mentre la garantia no estigui constituïda i acreditada en el procediment municipal, l'eficàcia de la llicència quedarà demorada sense perjudici que corrin els terminis d'inici i execució de les obres i les instal·lacions amb els efectes indicats als articles 17 i 19.