Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol I. Disposicions de caràcter general
  Capítol
  Capítol 3r. De l'execució del planejament
  Article
  Article 31 - Sistema d'actuació en sòl urbanitzable programat

Article 31 - Sistema d'actuació en sòl urbanitzable programat


Sens perjudici de l'elecció que l'administració actuant podrà efectuar d'acord amb el que preveu l'article 119.2 de la Llei del sòl, per a l'execució d'aquest Pla General en sòl urbanitzable programat, es considera sistema preferent el de compensació, llevat el previst a l'article 89.