Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 3r. Règim dels usos
  Secció
  Secció 5a. Reglamentació detallada dels usos al sòl urbà
  Article
  Article 308 - Subzones plurifamiliars I, II, III i IV d'ordenació en edificació aïllada

Article 308 - Subzones plurifamiliars I, II, III i IV d'ordenació en edificació aïllada


Les condicions d'ús seran les següents:

1r. Habitatge. Es permet el plurifamiliar i l'unifamiliar. Aquest darrer serà obligatori quan no s'assoleixin els mínims de parcel·la.
2n. Residencial. S'admet l'ús residencial però limitat a una superfície de sostre de l'edificació que ha de ser, com a màxim, equivalent a la superfície de sostre edificable corresponent a sis parcel·les mínimes.
3r. Comercial. Podran autoritzar‑se comerços i locals de serveis destinats a cobrir necessitats quotidianes, fins a una superfície per local de 250 m2.
4t. Oficines. S'admeten fins a un màxim del 25 per 100 de la superfície de sostre edificable en cada parcel·la. S'admeten sense limitació els despatxos de professionals liberals.
5è. Sanitari. S'admet l'ús sanitari d'establiments amb capacitat superior a cinquanta llits en edificacions en parcel·les de més de 12.000 m2 de superfície. En parcel·les inferiors s'admet l'ús sanitari sense cap altra limitació que el d'una capacitat màxima de 50 llits.
6è. Religiós i cultural. S'admet.
7è. Recreatiu. S'admet en parcel·les fins a 1.600 m2 per establiment i amb prohibició de destinar diverses parcel·les al servei d'un sol establiment. S'admeten sales fins a una cabuda de cent places.
8è. Esportiu. S'admet sense restriccions.
9è. Industrial. S'admeten únicament les indústries de categoria primera, en situacions 2‑a, 2‑b i 2‑c. S'admeten les estacions de servei i els tallers de reparació de vehicles, amb superfície que no superi els 300 m2 i separats, com a mínim, 25 m. de qualsevol habitatge o solar dedicat a edificació per a habitatge.

 • Ordenança complementària de les metropolitanes relativa als articles 307 i 308 de les N.U. del Pla General Metropolità. Aprovada definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona el 22 de novembre de 1995 i acordada la seva publicació a efectes d'executivitat en data 26 de juny de 1996 (DOGC de 04/09/96 )

  Municipi
  Cerdanyola del Vallès

  Text Refós

  1. Definició. El present document constitueix Ordenança complementària del planejament municipal – Pla general metropolità de 1976 – limitada al terme de Cerdanyola del Vallès. Són incorporades les prescripcions de l'acord de la CUB de 22/11/95.

  2. Emplaçament. L'àmbit de l'Ordenança és discontinu en el territori, interessant la totalitat de terrenys qualificats de Zona d'ordenació en edificació aïllada (clau 20a).

  3. Contingut. L'ordenança complementa els articles 307.9 i 308.9 de les Normes del PGMB. S'afegeix als esmentats articles el següent text:

  "S'admetran únicament les estacions de servei, quan la parcel·la acrediti les següents condicions:
  • Presentar directament façana a la xarxa viària bàsica.
  • Disposar de dues façanes en situació de cantonada, com a mínim, a la xarxa viària pública.
  • Tenir una superfície mínima de 1.000 m2.
  En cap cas es podran ocupar amb usos que comportin edificació, les superfícies de separació a partions laterals i de fons de les parcel·les (art. 342.8 i 343.3 de les Normes del PGMB), que caldrà garantir-ne el correcte enjardinament."

  4. Oportunitat. Es formula aquesta Ordenança per tal de garantir la instal·lació d'estacions de servei en punts del territori capaços d'assumir-ne els efectes de tràfic. La zona (20a) és essencialment d'habitatge, i és oportú preservar-la d'activitats impròpies que poden afectar la qualitat de vida dels veïns.

  5. Vigència. Aquesta Ordenança tindrà vigència indefinida, de conformitat amb l'article 72 del DL 1/1990 de la Generalitat de Catalunya.

  Annex Normatiu:

  Article únic. Els articles 56 a 72 del vigent Reglament General de Carreteres (Reial Decret 1812/1994) s'incorporen en aquesta Ordenança Complementària, en el seu redactat original.

 • Modificació de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità per a la regulació de l'ús recreatiu dels establiments de concurrència pública, musicals i audiovisuals, conforme al catàleg dels espectacles, al terme municial de Cerdanyola del Vallès.

  Municipi
  Cerdanyola del Vallès
  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 24 d'abril de 2005 (DOGC núm. 4888 de 22/05/2007).

  MODIFICACIÓ DE LES NORMES URBANISTIQUES I DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A LA REGULACIÓ DE L'ÚS RECREATIU DELS ESTABLIMENTS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA, MUSICALS I AUDIOVISUALS, CONFORME EL CATÀLEG DELS ESPECTACLES, DE CERDANYOLA DEL VALLÈS .

  Art. 6 Modificació dels articles 308 i 309 de les NNUU sobre l'ús recreatiu en sòl urbà clau 20a subzones unifamiliars i plurifamiliars d'ordenació amb edificació aïllada.

  1) L'apartat 7è. de l`article 308 de les Normes urbanístiques del PGM queda redactat de la següent manera:

  "7è. Recreatiu. No s"admet l'ús".

  2) L'apartat 6è. de l`article 309 de les Normes urbanístiques del PGM queda redactat de la següent manera:

  "6è. Recreatiu. No s'admet l'ús".

  Disposició Transitòria.

  Les activitats i usos preexistents que no s'ajustin a les determinacions imperatives d' aquesta Modificació quedaran en situació de fora d'ordenació, i els serà d'aplicació el règim previst a l'article 102 Edificis i Usos fora d'ordenació o amb volum disconforme, apartat 5 relatiu a usos preexistents del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i l'article 119 apartat 4 relatiu a Efectes del planejament urbanístic sobre construccions i usos preexistents del seu Reglament (Decret 305/2006). S'estableix un termini de 3 anys per tal que aquestes instaltacions i usos s'adaptin als usos permesos en aquesta modificació a partir de la seva entrada en vigor.

 • Modificació puntual del Pla General Metropolità per a la regulació dels usos residencials en zones d'edificació aïllada, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès.

  Municipi
  Sant Cugat del Vallès

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el 13 de març de 2006. (DOGC núm. 4644 de 30/05/2006).

  NORMATIVA URBANÍSTICA

  MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM PER A LA REGULACIÓ DELS USOS RESIDENCIALS EN ZONES D'EDIFICACIÓ AÏLLADA, DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

  Al punt "2°. Residencial" es proposa afegir:
  A tots aquells usos residencials tipus hotel-apartament, aparthotel i similars, que en compliment dels seus propis requeriments funcionals puguin constituir unitats habitacionals semblants a habitatges, compostos per una sala d'estar-menjador, cuina, la qual pot estar o no integrada a la sala d'estar, un equip de bany i una habitació, la qual pot estar igualment integrada o no a |'espai de sala d'estar, se n'assimi|arà les esmentades unitats habitacionals a habitatges havent-se de donar compliment a la densitat màxima permesa per cada zona.

 • Modificació del Pla General Metropolità en ordre a la implantació de benzineres en el municipi, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès.

  Municipi
  Sant Cugat del Vallès

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el 30 de setembre de 2008. (DOGC núm. 5245 de 28/10/2008).

  Article 308. Subzones plurifamiliars I, II, III i IV d'ordenació en edificació aïllada.

  Les condicions d'ús seran les següents:

  1r. Habitatge. Es permet el plurifamiliar i l'unifamiliar. Aquest darrer serà obligatori quan no s'assoleixin els mínims de parcel·la.

  2n. Residencial. S'admet l'ús residencial però limitat a una superfície de sostre de l'edificació que ha de ser, com a màxim, equivalent a la superfície de sostre edificable corresponent a sis parcel·les mínimes.
  A tots aquells usos residencials tipus hotel-apartament, aparthotel i similars, que en compliment dels seus propis requeriments funcionals puguin constituir unitats habitacionals semblants a habitatges, compostos per una sala d'estar-menjador, cuina, la qual pot estar o no integrada a la sala d'estar, un equip de bany i una habitació, la qual pot estar igualment integrada o no a l'espai de sala d'estar, se n'assimilarà les esmentades unitats habitacionals a habitatges havent-se de donar compliment a la densitat màxima permesa per cada zona.

  3r. Comercial. Podran autoritzar-se comerços i locals de serveis destinats a cobrir necessitats quotidianes, fins a una superfície per local de 250 m².

  4t. Oficines. S'admeten fins a un màxim del 25 per 100 de la superfície de sostre edificable en cada parcel·la. S'admeten sense limitació els despatxos de professionals liberals.

  5è. Sanitari. S'admet l'ús sanitari d'establiments amb capacitat superior a cinquanta llits en edificacions en parcel·les de més de 12.000 m² de superfície. En parcel·les inferiors s'admet l'ús sanitari sense cap altra limitació que el d'una capacitat màxima de 50 llits.

  6è. Religiós i cultural. S'admet.

  7è. Recreatiu. S'admet en parcel·les fins a 1.600 m² per establiment i amb prohibició de destinar diverses parcel·les al servei d'un sol establiment.
  S'admeten sales fins a una cabuda de cent places.

  8è. Esportiu. S'admet sense restriccions.

  9è. Industrial. S'admeten únicament les indústries de categoria primera, en situacions 2-a, 2-b i 2-c.
  S'admeten les estacions de servei i els tallers de reparació de vehicles, amb superfície que no superi els 300 m² i separats, com a mínim, 25 m. de qualsevol habitatge o solar susceptible d'acollir una edificació destinada a habitatge o plurihabitatge.
  En compliment d'allò establert a l'article 280.3 i 280.4 d'aquestes Normes, per a la implantació d'una estació de servei caldrà l'aprovació dels corresponents plans especials urbanístics. Així mateix es fixen les següents condicions que hauran de complir les parcel·les per poder acollir una benzinera:

  a. Presentar façana directament a xarxa viària bàsica que garanteixi l'accés i la sortida dels vehicles sense interferir negativament en el trànsit.
  b. Tenir una superfície mínima de parcel·la de 1.000 m².c. La superfície no ocupada pels serveis propis de la benzinera, inclosos els espais de maniobra dins del gàlib edificable, estiguin o no coberts, tindrà la consideració de sòl lliure d'edificació i haurà de preservar el seu caràcter enjardinat. Els referits espais de maniobra, els quals podran estar coberts, computaran pel que fa al compliment de la superfície màxima de 300 m² establerta.
  c. La superfície no ocupada pels serveis propis de la benzinera, inclosos els espais de maniobra dins del gàlib edificable, estiguin o no coberts, tindrà la consideració de sòl lliure d'edificació i haurà de preservar el seu caràcter enjardinat. Els referits espais de maniobra, els quals podran estar coberts, computaran pel que fa al compliment de la superfície màxima de 300 m² establerta.