Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 3r. Règim dels usos
  Secció
  Secció 5a. Reglamentació detallada dels usos al sòl urbà
  Article
  Article 302 - Zona de nucli antic: de substitució de l'edificació antiga i de conservació del Centre històric

Article 302 - Zona de nucli antic: de substitució de l'edificació antiga i de conservació del Centre històric


En aquesta zona es permeten els usos següents:

1r. Habitatge. Es permet en totes les seves categories. Serà obligatori l'ús d'habitatge unifamiliar als sectors que s'han desenvolupat amb anterioritat a aquest Pla General d'acord amb aquesta modalitat d'habitatge, excepte als solars que do­nen a carrers o places de més de 18 metres d'amplada en què s'admeten tots els usos d'habitatge.
També s'admet l'habitatge unifamiliar quan per la disposició o superfície del solar no pugui aprofitar‑se aquest per a l'habitatge plurifamiliar per la impossibilitat de complir condicions sobre façana mínima, profunditat edificable, patis de ventilació i celoberts.
2n. Residencial. S'admet.
3r. Comercial. S'admet en edificis exclusius sense limitació i a la planta baixa dels edificis d'habitatge plurifamiliar, fins a un màxim de superfície del local de 600 m2. A àrees d'habitatge unifamiliar, s'admeten locals fins a 250 m2.
4t. Sanitari. S'admeten els dispensaris i consultoris i els centres sanitaris especialitzats amb el límit de 150 llits de capacitat màxima.
5è. Recreatiu. S'admet.
6è. Esportiu. S'admeten instal·lacions cobertes fins a 1.500 m2 i instal·lacions a l'aire lliure fins a 2.000 m2.
7è. Religiós i cultural. S'admet.
8è. Oficines. S'admet.
9è. Industrial. Es regula pel que disposa l'article següent.
10è. Estacionament i aparcament. Es permetrà en edifici d'ús exclusiu amb façana al carrer sempre que atesa la seva capacitat i l'amplada del carrer on tingui façana no produeixi molèsties o obtruccions de trànsit. Als altres ca­sos s'ajustarà a la regulació de l'ús industrial.

 • Modificació de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità per a la regulació de l'ús recreatiu dels establiments de concurrència pública, musicals i audiovisuals, conforme al catàleg dels espectacles, al terme municial de Cerdanyola del Vallès.

  Municipi
  Cerdanyola del Vallès

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 24 d'abril de 2005 (DOGC núm. 4888 de 22/05/2007).

  MODIFICACIÓ DE LES NORMES URBANISTIQUES I DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A LA REGULACIÓ DE L'ÚS RECREATIU DELS ESTABLIMENTS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA, MUSICALS I AUDIOVISUALS, CONFORME EL CATÀLEG DELS ESPECTACLES, DE CERDANYOLA DEL VALLÈS.

  Art. 3 Modificació dels articles 302, 303 i 305 de les NNUU sobre l'ús recreatiu en sòl urbà claus 12, 13 i 15.

  L'apartat 5è dels articles 302, 303 i 305 de les Normes urbanístiques del PGM queda redactat en els següents termes:

  "5è. Recreatiu. S'admet l'ús amb caràcter general. No s'admeten les activitats de discoteca, sala de ball i sala de festes amb espectacle del Catàleg d'espectacles de la Generalitat de Catalunya".

  Disposició Transitòria.

  Les activitats i usos preexistents que no s'ajustin a les determinacions imperatives d' aquesta Modificació quedaran en situació de fora d'ordenació, i els serà d'aplicació el règim previst a l'article 102 Edificis i Usos fora d'ordenació o amb volum disconforme, apartat 5 relatiu a usos preexistents del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i l'article 119 apartat 4 relatiu a Efectes del planejament urbanístic sobre construccions i usos preexistents del seu Reglament (Decret 305/2006). S'estableix un termini de 3 anys per tal que aquestes instaltacions i usos s'adaptin als usos permesos en aquesta modificació a partir de la seva entrada en vigor.