Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 3r. Règim dels usos
  Secció
  Secció 4a. Disposicions sobre estacionaments i aparcaments
  Article
  Article 300 - Condicions dels aparcaments

Article 300 - Condicions dels aparcaments


1. L'amplada dels accessos als aparcaments no podrà ser inferior a 5,40 m. per a tots dos sentits de circulació i a 3 m. per a un sol sentit. Aquesta amplada haurà de respectar‑se a l'entrada de l'aparcament i al tram corresponent, com a mínim als quatre primers metres a partir de l'entrada.

2. Els aparcaments amb capacitat per a més de quaranta places hauran de comptar amb accessos per a vianants des de l'exterior, separats de l'accés de vehicles o protegits adientment, i amb una amplada mínima de 0,90 m.

 • Modificació de les Normes del Pla General Metropolità per a la regulació de l'ús d'aparcament a Barcelona.

  Municipi
  Barcelona

  Aprovada per silenci administratiu positiu per Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 12 de novembre de 1992 (DOGC núm.1690 de 04/01/1993), amb el benentès que aquesta modificació normativa només resulta d'aplicació al terme municipal de Barcelona i que en resten excloses les zones verdes o espais lliures atès que això hauria comportat la necessitat de sotmetre la modificació esmentada al tràmit específic de l'article 76 del Decret legislatiu 1/1990.

  Art. 300. Condicions dels aparcaments i supòsits especials. (es modifiquen els apartats 1 i 2; s'hi afegeixen els apartats 3, 4, 5 i 6)

  1. L'amplada dels accessos a aparcaments no serà inferior a 5,40 m. per a tots dos sentits de circulació i a 3 m. per a un sol sentit. Aquesta amplada haurà de respectar-se a l'entrada de l'aparcament i al tram corresponent, com a mínim, als quatre primers metres a partir de l'entrada. Als dotats de mitjans mecànics substitutoris de rampes, quan no tinguin més de dotze places i s'autoritzin excepcionalment, la zona d'espera des de l'entrada serà de 7,50 m. i d'amplada no inferior a 5 m., mentre que als robotitzats serà la suficient per tal d'evitar l'espera en la via pública. En aquest cas, s'haurà de garantir una capacitat d'entrada per hora igual a un mínim de la meitat de la capacitat total de l'aparcament. En tot cas, l'autorització d'aparcaments mecanitzats o robotitzats i similars, queda condicionada als requisits de trànsit, mobilitat i accessos que determini l'Ajuntament.

  2. Els aparcaments amb capacitat no superior a quinze places podran tenir un únic accés per a vehicles i vianants, de 3 m. d'amplada, independentment de l'ample del carrer des del que hi té accés. Els aparcaments amb capacitat per a més de quaranta places hauran de comptar amb accessos per a vianants des de l'exterior, separats de l'accés de vehicles o protegits adientment, i amb una amplada mínima de 0,90 m.

  3. Quan per raons del tipus d'aparcament, els accessos es poguessin col·locar en vies o espais públics, se n'haurà d'adoptar una disposició que garanteixi, en qualsevol cas, una amplada mínima en superfície de quatre metres per a la circulació de vianants, comptabilitzada la total destinada a aquest fi a la secció de carrer en aquest punt, i sempre que la distància des de l'accés de l'aparcament a la façana més propera no sigui inferior a 1,80 m. en cap punt.

  4. S'admet la utilització de plataformes d'aparcament com a sistema d'optimització de les places, quan l'aparcament de nova construcció prevegi dit sistema, tant en el càlcul de sobrecàrregues com en les condicions d'accessos i seguretat. Als ja construïts, només s'admetran en planta inferior, recolzats directament sobre la solera –a menys que es justifiqui facultativament l'estabilitat de l'estructura–, sempre que el projecte d'instal·lació contempli, amb independència que aquesta sigui només parcial, la incidència resultant d'efectuar-ho sobre totes les places susceptibles de ser dotades d'aquest mecanisme i es compleixin, llavors, la resta de condicions establertes per a la totalitat de l'aparcament.

  5.

  a. L'Ajuntament podrà denegar la instal·lació d'aparcaments o garatges-aparcament en aquelles finques que estiguin situades en vies que pel seu trànsit o característiques urbanístiques singulars així ho aconsellin, llevat que s'adoptin les mesures correctores oportunes mitjançant les condicions requerides en cada cas.
  b. Per autoritzar la construcció d'un aparcament al subsòl, quan sigui presumible que pugui interferir l'ús públic d'aquest per infrastructures existents o previstes, o afectar a jaciments arqueològics, o incidir sobre les condicions geològiques o el nivell freàtic de l'entorn, l'Ajuntament exigirà l'aportació dels estudis oportuns, amb interrupció del termini previst per a l'atorgament de la llicència.
  En qualsevol cas, els estudis esmentats s'hauran d'aportar sempre que l'aparcament previst depassi les quatre plantes soterrani o superi la profunditat màxima de 13 m. comptats des del paviment de la planta baixa. Quan l'aparcament referit estigués previst expressament en un instrument de planejament, aquest haurà d'incorporar les justificacions tècniques a l'efecte.
  Si dels estudis aportats o dels informes municipals que en relació amb ells s'emetin resultés que la construcció prevista pogués incidir negativament sobre algun dels aspectes indicats o presentés un risc potencial greu, fins i tot amb l'adopció de mesures correctores, es denegarà l'autorització.

  6.

  a. Als aparcaments de més de cent places, l'Ajuntament podrà exigir que s'incrementi el nombre d'accessos sobre els mínims previstos a les Ordenances amb l'objecte de millorar les seves condicions de seguretat i reduir la incidència en el trànsit rodat dels vials immediats.
  b. Així mateix, en aquests aparcaments es podrà flexibilitzar l'exigència d'accessos de vianants sempre que es respectin els mínims exigits per la NBE-CPI-96 sobre condicions de protecció contra incendis en els edificis.

  Disposició addicional

  (s'incorpora a les Normes una Disposició addicional amb el redactat següent)

  1. Les determinacions sobre previsió d'aparcaments en edificis són d'aplicació general. En conseqüència, queden suprimides les limitacions o prohibicions contingudes en els Plans especials per a zones o àmbits generals, sense perjudici de les contingudes a l'Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de Barcelona, que es mantenen.

  2. L'apartat 8 de l'article 299 substitueix i deixa sense efecte a la ciutat de Barcelona l'article 108 de les Ordenances metropolitanes d'edificació.

  Ús Marge Zona PGM Unitats
  12/12b Resta de zones
  Edifici de vivenda > 150 m2 const.
  90 a 150 m2 const.
  60 a 90 m2 const.
  < 60 m2 const.
  1,5
  1
  1
  1
  2
  1,5
  2
  4
  plaça / vivenda
  plaça / vivenda
  plaça / 2 vivendes
  plaça / 4 vivendes
  Edificis per a oficines, despatxos, bancs i similiars; o amb oficines, despatxos bancs i similars. -
  1
  1
  -
  pl / 60 m2 útil
  pl / 100 m2 útil
  Edificis amb locals comercials al detall i grans magatzems de venda. > 400 m2 amb destí comerç. -
  1
  1
  -
  pl / 60 m2 const.
  pl / 80 m2 const.
  Indústries, magatzems i, en general, locals destinats a l'ús industrial. > 100 m2 en magatzems 1
  -
  1
  1
  pl / 100 m2 útil
  pl / 200 m2 útil
  (magatzem)
  Teatres, cinemes, circs, sales de festes, sales d'espectacles, palaus o sales de congressos i convencions, auditòrium, instal. esportives i anàlegs. Fins a 500 loc. o usuaris
  A partir de 500 loc.
  1
  1
  1
  1
  pl / 15 loc-usu
  pl / 10 loc-usu
  Hotels, residències i similars. 4 ó 5 estrelles
  3 estrelles
  3 estrelles
  Restants
  1*
  1*
  -
  1*
  1
  -
  1
  1
  pl / 3 hab.
  pl / 5 hab.
  pl / 3 hab.
  pl / 6 hab.
  Clíniques, sanatoris i hospitals -
  1
  1
  -
  pl / 6 llits
  pl / 10 llits
  Bliblioteques, galeries d'art, museus i anàlegs. > 1600 m2 1 1 pl / 200 m2
  Centres d'estudis superiors. -
  1
  1
  -
  pl / 60 m2
  pl / 100 m2
  Tallers de reparació de vehicles Cotxes
  Motos
  2
  1
  2
  1
  Vegades superf. de tallers
  Àrees de càrrega i descàrrega (en usos comercial i industrial)
  400 / 800 m2
  800 / 1500 m2
  cada 1500 m2

  1
  2
  1

  1
  2
  1
  Moll de tamany:
  de 3x8 m
  per a camions
  per a camions

  *Número de places per habitacions dobles o equivalent senzilles.

 • Modificació puntual de les Normes urbanístiques del PGM per a la previsió d'aparcaments per a vehicles de dues rodes en els edificis (articles 298, 299 i 300 i Disposició Addicional tercera), al terme municipal de Barcelona.

  Municipi
  Barcelona

  Aprovada definitivament per Acord de la Subcomissió d'Urbanisme del municipi de Barcelona de 5 de maig de 2003 (DOGC núm. 3957 de 29/08/03), amb el benentès que no es disminueixi la superfície total destinada a aparcament en relació amb l'actual estàndard fixada, i que la remissió de l'apartat K de l'article 298 es refereix a l'ordenació en el seu cas vigent, i tot incorporant d'ofici l'errada material detectada a l'apartat 4 de l'article 298. Redacció proposada (text afegit o modificat)

  Art. 300. Condicions dels aparcaments i supòsits especials.

  2. Els aparcaments amb capacitat no superior a quinze places per a automòbils podran tenir un únic accés per a vehicles i vianants, de 3 m. d'amplada, independentment de l'amplada del carrer des de la que té accés. Els aparcaments amb capacitat per a més de quaranta places per a automòbils hauran de comptar amb accés per a vianants des de l'exterior, separat de l'accés de vehicles o adequadament protegit i amb una amplada mínima de 0,90 m.

  6.

  a. Als aparcaments de més de cent places per a automòbils, l'Ajuntament podrà exigir que s'incrementi el nombre d'accessos sobre els mínims previstos a les ordenances per tal de millorar les seves condicions de seguretat i reduir la incidència en el trànsit rodat dels vials immediats.
  b. (sense modificació)

  Disposició Addicional

  3. L'apartat 1 de l'article 298 substitueix i deixa sense efecte a la ciutat de Barcelona l'article 104 de les Ordenances metropolitanes d'edificació.

 • Modificació de la Normativa urbanística del PGM referent a aparcaments, a L'Hospitalet de Llobregat.

  Municipi
  L'Hospitalet de Llobregat

  Aprovada definitivament per Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, de 23 de maig de 2000 (DOGC núm. 3175 de 05/07/00).

  Art. 300. Condicions dels aparcaments i supòsits especials (es modifiquen els apartats 1 i 2; s'afegeixen els apartats 3, 4, 5 i 6)

  1. L'amplada dels accessos als aparcaments no podrà ser inferior a 5,40 m. per a tots dos sentits de circulació i a 3 m. per a un sol sentit. Aquesta amplada haurà de respectar-se a l'entrada de l'aparcament i al tram corresponent, com a mínim als quatre primers metres a partir de l'entrada. Als dotats de mitjans mecànics substitutoris de rampes, quan no tinguin més de dotze places i s'autoritzin excepcionalment, la zona d'espera des de l'entrada serà de 7,50 m. i amplada no inferior a 5 m., mentre que als robotitzats serà la suficient per tal d'evitar l'espera en la via pública. En aquest cas, s'haurà de garantir una capacitat d'entrada per hora igual a un mínim de la meitat de la capacitat total de l'aparcament. En tot cas, l'autorització d'aparcaments mecanitzats o robotitzats i similars, queda condicionada als requisits de trànsit, mobilitat i accessos que determini l'Ajuntament.

  2. Els aparcaments amb capacitat no superior a quinze places podran tenir un únic accés per a vehicles i vianants, de 3 m. d'amplada, independentment de l'ample del carrer des del que té l'accés. Els aparcaments amb capacitat per a més de quaranta places hauran de comptar amb accessos per a vianants des de l'exterior, separats de l'accés de vehicles o protegits adientment, i amb una amplada mínima de 0,90 m.

  3. Quan per raons del tipus d'aparcament, els accessos es poguessin col·locar en vies o espais públics, s'haurà d'adoptar una disposició dels mateixos que garanteixi, en qualsevol cas, una amplada mínima en superfície de quatre metres per a la circulació de vianants, comptabilitzada la total destinada a aquest fi a la secció de carrer en aquest punt, i sempre que la distància des de l'accés de l'aparcament a la façana més propera no sigui inferior a 1,80 m. en cap punt.

  4. S'admet la utilització de plataformes d'aparcament com a sistema d'optimització de les places, quan l'aparcament de nova construcció prevegi dit sistema, tant en el càlcul de sobrecàrregues com en les condicions d'accessos i seguretat. Als ja construïts, només s'admetran en planta inferior, recolzats directament sobre la solera –a menys que es justifiqui facultativament l'estabilitat de l'estructura-, sempre que el projecte d'instal·lació contempli, amb independència de que aquesta sigui només parcial, la incidència resultant d'efectuar-ho sobre totes les places susceptibles de ser dotades d'aquest mecanisme i es compleixin, llavors, les demés condicions establertes per a la totalitat de l'aparcament.

  5.

  a. L'Ajuntament podrà denegar la instal·lació d'aparcaments o garatges aparcaments en aquelles finques que estiguin situades en vies que pel seu trànsit o característiques urbanístiques singulars així ho aconsellin, llevat que s'adoptin les mesures correctores oportunes mitjançant les condicions requerides en cada cas.

  6.

  a. Als aparcaments de més de cent places, l'Ajuntament podrà exigir que s'incrementi el nombre d'accessos sobre els mínims previstos a les Ordenances amb l'objecte de millorar les seves condicions de seguretat i reduir la incidència en el trànsit rodat dels vials immediats.
  b. Així mateix, en aquests aparcaments es podrà flexibilitzar la exigència d'accessos de vianants sempre que es respectin els mínims exigits per la NBE-CPI-96 sobre condicions de protecció contra incendis en els edificis, o norma que la substitueixi.

  Ús Marge Zona PGM Unitats
  12/12b Resta de zones
  Edifici de vivenda > 150 m2 const.
  90 a 150 m2 const.
  60 a 90 m2 const.
  < 60 m2 const.
  1,5
  1
  1
  1
  2
  1,5
  2
  4
  plaça / vivenda
  plaça / vivenda
  plaça / 2 vivendes
  plaça / 4 vivendes
  Edificis per a oficines, despatxos, bancs i similiars; o amb oficines, despatxos bancs i similars. -
  1
  1
  -
  pl / 60 m2 útil
  pl / 100 m2 útil
  Edificis amb locals comercials al detall i grans magatzems de venda. > 400 m2 amb destí comerç. -
  1
  1
  -
  pl / 60 m2 const.
  pl / 80 m2 const.
  Indústries, magatzems i, en general, locals destinats a l'ús industrial. > 100 m2 en magatzems 1
  -
  1
  1
  pl / 100 m2 útil
  pl / 200 m2 útil
  (magatzem)
  Teatres, cinemes, circs, sales de festes, sales d'espectacles, palaus o sales de congressos i convencions, auditòrium, instal. esportives i anàlegs. Fins a 500 loc. o usuaris
  A partir de 500 loc.
  1
  1
  1
  1
  pl / 15 loc-usu
  pl / 10 loc-usu
  Hotels, residències i similars. 4 ó 5 estrelles
  3 estrelles
  3 estrelles
  Restants
  1*
  1*
  -
  1*
  1
  -
  1
  1
  pl / 3 hab.
  pl / 5 hab.
  pl / 3 hab.
  pl / 6 hab.
  Clíniques, sanatoris i hospitals -
  1
  1
  -
  pl / 6 llits
  pl / 10 llits
  Bliblioteques, galeries d'art, museus i anàlegs. > 1600 m2 1 1 pl / 200 m2
  Centres d'estudis superiors. -
  1
  1
  -
  pl / 60 m2
  pl / 100 m2
  Tallers de reparació de vehicles Cotxes
  Motos
  2
  1
  2
  1
  Vegades superf. de tallers
  Àrees de càrrega i descàrrega (en usos comercial i industrial)
  400 / 800 m2
  800 / 1500 m2
  cada 1500 m2

  1
  2
  1

  1
  2
  1
  Moll de tamany:
  de 3x8 m
  per a camions
  per a camions

  *Número de places per habitacions dobles o equivalent senzilles.

 • Modificació dels articles 225, 298, 299 i 300 de les Normes urbanístiques del PGM, per a la regulació de l'ús d'habitatge en planta baixa i previsió d'aparcaments en els edificis, a Santa Coloma de Gramenet.

  Municipi
  Santa Coloma de Gramenet

  Aprovada definitivament Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 20 de juny de 2002 (DOGC núm. 3723 de 19/09/02).

  Modificació dels articles 298, 299 i 300 de les N.U. del PGM per a la previsió d'aparcaments en els edificis

  Sobre la redacció inicial dels articles de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità aprovat definitivament per la Corporació Metropolitana el 14 de juliol de 1976 (BOP de 19/07/76), es proposa la següent redacció:

  Modificació de l'article 300 de les N.U.

  Es modifica l'apartat 2, quedant redactat de la següent manera:

  2. Els aparcaments amb capacitat no superior a quinze places podran tenir un únic accés per a vehicles i vianants, de 3 m. d'amplada, independentment de l'amplada del carrer des del que tingui accés. Els aparcaments amb capacitat per a més de quaranta places hauran de comptar amb accés per a vianants des de l'exterior separat de l'accés de vehicles o adequadament protegit i amb una amplada mínima de 0,90 m.

 • Modificació de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità i de les Ordenançes Metropolitanes d'Edificació pal que fa al nombre màxim d'habitatges per parcel·la i a les condicions dels estacionaments i aparcaments, al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.

  Municipi
  Santa Coloma de Gramenet

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 19 de novembre de 2008. (DOGC núm. 5270 de 02/12/2008).

  Art. 300. Condicions dels aparcaments

  1. L'amplada dels accessos als aparcaments no podrà ser inferior a 5,40 m. per a tots dos sentits de circulació i a 3 m. per a un sol sentit. Aquesta amplada haurà de respectar-se a l'entrada de l'aparcament i al tram corresponent, com a mínim als 4,50 primers metres a partir de l'entrada.

  2. Els aparcaments amb capacitat no superior a quinze places podran tenir un únic accés per a vehicles i vianants, de 3 m. d'amplada, independentment de l'amplada del carrer des del que tingui accés. Els aparcaments amb capacitat per a més de quaranta places hauran de comptar amb accés per a vianants des de l'exterior separat de l'accés de vehicles o adequadament protegit i amb una amplada mínima de 0,90 m.

  3. En el cas que es faci servir la rampa com a sortida d'evacuació per a vianants el pendent d'aquesta haurà d'adequar-se als paràmetres del CTE DB-SU, o en el seu cas la Normativa Tècnica d'aplicació vigent.

  4. Als aparcaments dotats de mitjans mecànics substitutoris de rampes, quan no tinguin més de dotze places i s'autoritzin excepcionalment, pel compliment del número mínim de places exigides segons els articles anteriors, la zona d'espera en l'accés des del carrer i dins de l'immoble, tindrà una dimensió mínima de 4,50 m. de fons i d'amplada no inferior a 2,50 m. lliures d'obstacles en tota la seva longitud, amplada i alçada. Aquests mitjans hauran d'estar certificats com a ascensor per vehicles amb persones.
  En els aparcaments robotitzats serà la suficient per tal d'evitar l'espera en la via pública. En aquest cas, s'haurà de garantir una capacitat d'entrada per hora igual a un mínim de la meitat de la capacitat total de l'aparcament. En tot cas, l'autorització d'aparcaments mecanitzats o robotitzats i similars, queda condicionada als requisits de trànsit, mobilitat i accessos que determini l'Ajuntament.

  5. L'Ajuntament podrà denegar la instal·lació d'aparcaments o garatges-aparcaments en aquelles finques que estiguin situades en vies que pel seu trànsit o característiques urbanístiques singulars així ho aconsellin, llevat que s'adoptin les mesures correctores oportunes mitjançant les condicions requerides en cada cas.

  6.

  a. Als aparcaments de més de cent places per a automòbils, l'Ajuntament podrà exigir que s'incrementi el nombre d'accessos sobre els mínims previstos a les ordenances per tal de millorar les seves condicions de seguretat i reduir la incidència en el trànsit rodat dels vials immediats.
  b. Així mateix, en aquests aparcaments es podrà flexibilitzar l'exigència d'accessos de vianants sempre que es respectin els mínims exigits pel CTE o normativa tècnica sectorial vigent sobre condicions de protecció contra incendis en els edificis.

  S'incorporen les disposicions addicionals següents:

  Primera. Habitatges per a col·lectius específics

  1. Les actuacions d'habitatge del tipus de les descrites a l'article 34.3 de la Llei d'urbanisme i l'article 18.1 de la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge o altra legislació que les substitueixi o modifiqui, promogudes en règim de protecció pública, destinades a col·lectius específics que requereixin una actuació social preferent i que, per les seves característiques, justifiquin programes funcionals de dimensió reduïda, no estaran sotmeses a les limitacions referents al nombre màxim d'habitatges per parcel·la, sempre i quan quedi garantida la destinació d'aquests habitatges.

  2. Els plans de millora urbana podran preveure promocions d'habitatges no sotmeses a règim de protecció pública, que proposin tipologies de dimensió reduïda per a col·lectius específics que requereixen una atenció social preferent del tipus de les definides a l'article 34.3 de la Llei d'urbanisme i l'article 18.1 de la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge o altra legislació que les substitueixi. A aquests efectes els plans de millora urbana hauran de justificar la destinació al col·lectiu específic, la tipologia i el programa funcional proposat i establiran la densitat màxima d'acord amb aquesta finalitat; en qualsevol cas hauran de destinar un mínim del 10 per 100 del total de l'edificabilitat a serveis comunitaris.

  Segona. Planejament aprovat amb anterioritat a la modificació del Pla general metropolità

  1. Als àmbits de sòl urbà amb planejament aprovat amb anterioritat a aquesta modificació del Pla general metropolità, se'ls aplicaran, pel que fa al sostre amb destí a habitatge, les limitacions del nombre màxim d'habitatges establertes en aquesta modificació del Pla general metropolità, sempre i quan el planejament vigent no hagi concretat el nombre d'habitatges.

 • Modificació puntual de l'article 298.2, l'article 299.5 i 6, nous apartats 7, 8, 9, 10 i 11, i l'article 300.2 i nou apartat 3 de los Normes urbanístiques del Pla General Metropolità, en el terme municipal de Gavà.

  Municipi
  Gavà

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 27 de març de 2009 (DOGC núm. 5358 de 14/04/2009).

  TEXT REFÓS DELS ARTICLES 298, 299 i 300 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ MODIFICATS AL TERME MUNICIPAL DE GAVÀ, adaptat a la Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 20 de novembre de 2008.

  1. Antecedents

  El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de març de 2008, va adoptar l'acord d'aprovació inicial de la "Modificació puntual dels articles 298.2, art. 299.5 i 6, nous apartats 7,8,9,10,11 i art. 300.2 i nou apartat 3 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità (T.M. Gavà) "

  2. Text refós dels articles 298,299 i 300

  Art. 300. Condicions dels aparcaments.

  1. L'amplada dels accessos als aparcaments no podrà ser inferior a 5,40 m per a tots dos sentits de circulació i a 3 m per a un sol sentit. Aquesta amplada haurà de respectar-se a l'entrada de l'aparcament i al tram corresponent, com a mínim als quatre primers metres a partir de l'entrada.

  2. Els aparcaments amb capacitat no superior a quinze places podran tenir un únic accés per a vehicles i vianants, de 3 m d'amplada, independentment de l'ample del carrer des del que hi té accés.

  3. S'admet la utilització de plataformes d'aparcament com a sistema d'optimització de les places, quan l'aparcament de nova construcció prevegi dit sistema, tant en el càlcul de sobrecàrregues com en les condicions d'accessos i seguretat. Als ja construïts, només s'admetran en planta inferior, recolzats directament sobre la solera.
  En el cas que es justifiqui facultativament l'estabilitat de l'estructura, s'admetran plataformes d'aparcament a la resta de plantes, sempre que el projecte d'instal·lació contempli, amb independència de que la instal·lació sigui només parcial, la incidència resultant d'efectuar-la sobre totes les places susceptibles de ser dotades d'aquest mecanisme i es compleixin la resta de condicions establertes per a la totalitat de l'aparcament.