Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol I. Disposicions de caràcter general
  Capítol
  Capítol 3r. De l'execució del planejament
  Article
  Article 30 - Polígons

Article 30 - Polígons


1. Els polígons per a l'execució urbanística en sòl urbà hauran de comprendre, si més no, una unitat de zona.

2. La unitat de zona es defineix a l'article 64, i l'àrea de referència a l'article 65 d'aquestes Normes.