Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol I. Disposicions de caràcter general
  Capítol
  Capítol 1r. De l'àmbit, aplicació i vigència del Pla general
  Article
  Article 3 - Circumstàncies justificatives de la revisió

Article 3 - Circumstàncies justificatives de la revisió


1. La revisió d'aquest Pla, amb l'estudi corresponent previ, la justificaran:

a. L'alteració o variació substancial de les previsions de població, renda o ocupació a l'àmbit territorial a què es refereix l'article 1 d'aquestes Normes.
b. Les exigències majors d'equipaments comunitaris conseqüència del desenvolupament econòmic i social.
c. La concurrència d'altres circumstàncies sobrevingudes respecte a factors bàsics del planejament.
d. L'ampliació de l'àmbit metropolità aconsellada per circumstàncies urbanístiques, sociològiques o de serveis, llevat que fos objecte d'un Pla general separat.

2. En compliment de l'article 48 de la Llei del sòl, el programa d'actuació serà objecte de revisió cada quatre anys.