Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 3r. Règim dels usos
  Secció
  Secció 4a. Disposicions sobre estacionaments i aparcaments
  Article
  Article 298 - Previsió d'aparcaments als edifici

Article 298 - Previsió d'aparcaments als edifici


1. Els edificis de nova planta hauran de projectar‑se perquè comptin amb aparcaments a l'interior de l'edifici o en terrenys edi­ficables del mateix solar, a raó d'un mínim de 20 m2 per plaça, incloses rampes d'accés, àrees de maniobra, illetes i voravies.

2. Les places mínimes d'aparcament que s'hauran de preveure són les següents:

A. Edificis d'habitatge.

a. En sòl urbà una plaça per cada habitatge de més de 130 m2 o una plaça per cada dos habitatges de 80 a 130 m2 i una plaça per cada quatre habitatges menors de 80 m2, tot referit a superfície construïda.
b. En sòl urbanitzable objecte d'un pla parcial, les que es fixin en aquest, amb el límit mínim d'una plaça, almenys, per cada 200 m2 d'edificació i es completarà l'estàndard legal per mitjà de la reserva de superfície d'estacionament.
c. En sòl urbà, objecte d'un Pla Especial de Reforma Inte­rior, les que s'hi fixin, amb un mínim d'una plaça per cada 200 m2 de sostre edificable po­ten­cial.

B. Edificis públics o privats per a oficines, despatxos, bancs i similars; o edificis amb oficines, despatxos, bancs i similars.
Una plaça d'aparcament per cada 100 m2 de superfície útil dedicada a oficines o despatxos.

C. Edificis amb locals comercials al detall i grans magatzems de venda.
Quan la superfície comercial, sumades totes les plantes de l'edifici amb destinació comercial, depassi de 400 m2, hauran de comptar amb una plaça d'aparcament per cada 80 m2 de superfície construïda.

D. Indústries, magatzems i, en general, locals destinats a ús industrial.
Una plaça d'aparcament per cada local de superfície superior a 100 m2 amb el mínim d'una plaça per cada 100 m2 de superfície útil.

E. Teatres, cinemes, circs, sales de festes, sales d'espectacles, palaus o sales de congressos i convencions, auditoris, gimnasos i anàlegs.
Una plaça d'aparcament per cada quinze localitats i quan excedeixin de cinc‑centes localitats de cabuda, una plaça per cada deu localitats.

F. Hotels, residències i similars.

a. Hotels de quatre i cinc estrelles, una plaça d'aparcament per cada tres habitacions dobles o l'equivalent de senzilles.
b. Hotels de tres estrelles, una plaça per cada cinc habitacions dobles o l'equivalent de senzilles.
c. Els altres, una plaça per cada sis habitacions dobles o l'equivalent de senzilles.

G. Clíniques, sanatoris, hospitals.
Una plaça d'aparcament per cada deu llits.

H. Biblioteques, galeries d'art, museus i anàlegs.
Una plaça d'aparcament per cada 200 m2 en aquells locals de superfície superior a 1.600 m2.

3. Les exigències establertes als paràgrafs anteriors són mínimes i, en conseqüència, podran establir‑se'n d'altres de superiors a les ordenances municipals sobre aparcaments.

 • Modificació de les Normes del Pla General Metropolità per a la regulació de l'ús d'aparcament a Barcelona.

  Municipi
  Barcelona

  Aprovada per silenci administratiu positiu per Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 12 de novembre de 1992 (DOGC núm.1690 de 04/01/1993), amb el benentès que aquesta modificació normativa només resulta d'aplicació al terme municipal de Barcelona i que en resten excloses les zones verdes o espais lliures atès que això hauria comportat la necessitat de sotmetre la modificació esmentada al tràmit específic de l'article 76 del Decret legislatiu 1/1990.

  Art. 298. Previsió d'aparcaments als edificis. (es modifica l'apartat 2)

  2. Les places mínimes d'aparcament s'estableixen atenent els diferents usos i zones. Quan el planejament estableixi zonificació específica i no contingui previsions expresses en matèria d'aparcaments, s'aplicaran les reserves corresponents a les zones anàlogues. Les places mínimes que s'hauran de preveure a la ciutat de Barcelona són les següents:

  A. Edificis d'habitatges .

  a. En sòl urbà, una plaça i mitja per cada habitatge de més de 150 m2 en zones de 12 i 12b, i dues a la resta de zones; o una plaça per cada habitatge de 90 m2 a menys de 150 m2 en zones 12 i 12b, i una i mitja a la resta de zones; o una plaça per cada dos habitatges de 60 m2 a menys de 90 m2 en zones 12 i 12b, i dues a la resta de zones; i una plaça per cada quatre habitatges menors de 60 m2 en zones 12 i 12b, i quatre a la resta de zones, tot l'anterior referit a superfície construïda.
  b. En sòl urbanitzable, objecte d'un Pla parcial, les que s'hi fixin, amb el límit mínim d'una plaça, com a mínim, per cada 100 m2 d'edificació.
  c. En sòl urbà, objecte d'un Pla especial de reforma interior, les que s'hi fixin amb un mínim del menor establert per a cada ús en el present article, amb l'excepció que a les zones 8a, 14, 15 i 16 s'hi fixarà l'estàndard d'acord amb les característiques del sector i la seva zonificació. En aquests casos, part de les places resultants es podran ubicar en aparcaments subterranis fora de l'ocupació de l'edificació.

  B. Edificis públics o privats per a oficines, despatxos, bancs i similars; o edificis amb oficines, despatxos, bancs o similars.
  Una plaça d'aparcament per cada 100 m2 de superfície útil dedicada a oficines o despatxos, en zones 12 i 12 b; i cada 60 m2 a la resta de zones.

  C. Edificis amb locals comercials al detall i grans magatzems de venda .
  Quan la superfície comercial, sumades totes les plantes de l'edifici amb destinació comercial, excedeixi en 400 m2, haurà de comptar amb una plaça d'aparcament per cada 80 m2 de superfície construïda, en zones 12 i 12b; i cada 60 m2 a la resta de zones.

  D. Indústries, magatzems i, en general, locals destinats a ús industrial .
  Una plaça d'aparcament per cada local de superfície superior a 100 m2 amb el mínim d'una plaça per cada 100 m2 de superfície útil, en zones 12 i 12b. A la resta de zones l'ús de magatzem requerirà una plaça per cada 200 m2.

  E. Teatres, cinemes, circs, sales de festes, sales d'espectacles, palaus o sales de congressos i convencions, auditoris, instal·lacions esportives i anàlegs .
  Una plaça d'aparcament per cada quinze localitats o usuaris i, quan excedeixin de cinc-cents, una plaça per cada deu.

  F. Hotels, residències i similars.

  a. Hotels de quatre i cinc estrelles, una plaça d'aparcament per cada tres habitacions dobles o l'equivalent de senzilles, en zones 12 i 12b; a la resta de zones, una plaça per cada tres habitacions.
  b. Hotels de tres estrelles, una plaça per cada cinc habitacions dobles o l'equivalent de senzilles, en zones 12 i 12b; a la resta de zones una plaça per cada tres habitacions.
  c. Els altres, una plaça per cada sis habitacions dobles o l'equivalent de senzilles, en zones 12 i 12b; a la resta de zones, una plaça per cada sis habitacions.

  G. Clíniques, sanatoris, hospitals .
  Una plaça d'aparcament per cada deu llits, en zones 12 i 12b; una cada sis a la resta de zones.

  H. Biblioteques, galeries d'art, museus i anàlegs .
  Una plaça d'aparcament per cada 200 m2 en aquells locals de superfície superior a 1.600 m2.

  I. Centres d'estudis superiors .
  Una plaça per cada 100 m2 de superfície útil, en zones 12 i 12b; i una cada 60 m2 a la resta de zones.

  J. Tallers de reparació de vehicles .
  La superfície destinada a aparcament serà com a mínim dues vegades la que ocupin els tallers, en els de quatre o més rodes; en els de motos i similars, la superfície destinada a aparcament serà com a mínim la que ocupin els tallers. Tanmateix s'admetrà descomptar la superfície equivalent al nombre de places acreditades de propietat i de lloguer o estada nocturna, en l'equivalència de una plaça per vint metres quadrats, en un radi de tres-cents metres des del taller, així com la superfície de taller que pugui destinar-se a aquest fi.

  K. Àrees de càrrega i descàrrega en edificis amb les destinacions dels epígrafs C i D .
  Un espai específic de tres metres d'ample, amb una longitud suficient per a una plaça de camió per cada 1.500 m2 construïts o fracció, amb un mínim de dues places en tot edifici o local comercial o industrial de superfície superior a 800 m2. En locals de superfície entre 400 m2 i 800 m2 es preveurà una àrea de càrrega i descàrrega de, com a mínim, 3 x 8 m.

  Disposició addicional

  (s'incorpora a les Normes una Disposició addicional amb el redactat següent)

  1. Les determinacions sobre previsió d'aparcaments en edificis són d'aplicació general. En conseqüència, queden suprimides les limitacions o prohibicions contingudes en els Plans especials per a zones o àmbits generals, sense perjudici de les contingudes a l'Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de Barcelona, que es mantenen.

  2. L'apartat 8 de l'article 299 substitueix i deixa sense efecte a la ciutat de Barcelona l'article 108 de les Ordenances metropolitanes d'edificació.

  Ús Marge Zona PGM Unitats
  12/12b Resta de zones
  Edifici de vivenda > 150 m2 const.
  90 a 150 m2 const.
  60 a 90 m2 const.
  < 60 m2 const.
  1,5
  1
  1
  1
  2
  1,5
  2
  4
  plaça / vivenda
  plaça / vivenda
  plaça / 2 vivendes
  plaça / 4 vivendes
  Edificis per a oficines, despatxos, bancs i similiars; o amb oficines, despatxos bancs i similars. -
  1
  1
  -
  pl / 60 m2 útil
  pl / 100 m2 útil
  Edificis amb locals comercials al detall i grans magatzems de venda. > 400 m2 amb destí comerç. -
  1
  1
  -
  pl / 60 m2 const.
  pl / 80 m2 const.
  Indústries, magatzems i, en general, locals destinats a l'ús industrial. > 100 m2 en magatzems 1
  -
  1
  1
  pl / 100 m2 útil
  pl / 200 m2 útil
  (magatzem)
  Teatres, cinemes, circs, sales de festes, sales d'espectacles, palaus o sales de congressos i convencions, auditòrium, instal. esportives i anàlegs. Fins a 500 loc. o usuaris
  A partir de 500 loc.
  1
  1
  1
  1
  pl / 15 loc-usu
  pl / 10 loc-usu
  Hotels, residències i similars. 4 ó 5 estrelles
  3 estrelles
  3 estrelles
  Restants
  1*
  1*
  -
  1*
  1
  -
  1
  1
  pl / 3 hab.
  pl / 5 hab.
  pl / 3 hab.
  pl / 6 hab.
  Clíniques, sanatoris i hospitals -
  1
  1
  -
  pl / 6 llits
  pl / 10 llits
  Bliblioteques, galeries d'art, museus i anàlegs. > 1600 m2 1 1 pl / 200 m2
  Centres d'estudis superiors. -
  1
  1
  -
  pl / 60 m2
  pl / 100 m2
  Tallers de reparació de vehicles Cotxes
  Motos
  2
  1
  2
  1
  Vegades superf. de tallers
  Àrees de càrrega i descàrrega (en usos comercial i industrial)
  400 / 800 m2
  800 / 1500 m2
  cada 1500 m2

  1
  2
  1

  1
  2
  1
  Moll de tamany:
  de 3x8 m
  per a camions
  per a camions

  *Número de places per habitacions dobles o equivalent senzilles.

 • Modificació puntual de les Normes urbanístiques del PGM per a la previsió d'aparcaments per a vehicles de dues rodes en els edificis (articles 298, 299 i 300 i Disposició Addicional tercera), al terme municipal de Barcelona.

  Municipi
  Barcelona

  Aprovada definitivament per Acord de la Subcomissió d'Urbanisme del municipi de Barcelona de 5 de maig de 2003 (DOGC núm. 3957 de 29/08/03), amb el benentès que no es disminueixi la superfície total destinada a aparcament en relació amb l'actual estàndard fixada, i que la remissió de l'apartat K de l'article 298 es refereix a l'ordenació en el seu cas vigent, i tot incorporant d'ofici l'errada material detectada a l'apartat 4 de l'article 298. Redacció proposada (text afegit o modificat)

  Art.298. Previsió d'aparcament als edificis.

  1. Els edificis de nova planta hauran de projectar-se perquè comptin amb aparcaments a l'interior de l'edifici o en terrenys edificables del mateix solar, d'acord amb els estàndards mínims que es determinen en aquest mateix article.
  Les dimensions mínimes de les places de garatge o aparcament compliran les condicions següents:

  a. Places per a automòbils:
  En filera: a cada plaça s'ha de poder inscriure un rectangle de 5 m. de llarg per 2 m. d'amplada, com a mínim.
  En bateria (amb qualsevol inclinació): a cada plaça s'ha de poder inscriure un rectangle de 4,50 m. de llarg per 2,20 m. d'amplada, com a mínim.
  Les dimensions i entorn de les places reservades per a persones amb mobilitat reduïda, en el nombre exigit per la normativa sectorial vigent, seran les que en aquesta es determinin.
  Fins a un màxim del 25 per 100 del total de les places per a automòbils podran tenir dimensions inferiors a les indicades als incisos primer i segon, però mai inferiors a 4,50 m. per 2 m. per a les places en filera o a 4 m. per 2 m. per a les places en bateria.
  b. Places per a vehicles de dues rodes:
  A cada plaça s'ha de poder inscriure un rectangle de 2 m. per 1 m.

  2. Les places mínimes d'aparcament s'estableixen atenent els diferents usos i zones.
  Quan el planejament estableixi zonificació específica i no contingui previsions expresses en matèria d'aparcaments, s'aplicaran les reserves corresponents a les zones anàlogues. Les places mínimes que hauran de preveure's a la ciutat de Barcelona són les següents:

  A. Edificis d'habitatges.

  (sense modificació)

  B. Edificis públics o privats per a oficines, despatxos, bancs i de similars; o edificis amb oficines, despatxos, bancs o de similars.
  Una plaça d'aparcament per a automòbil per cada 110 m2, i una plaça d'aparcament per a vehicle de dues rodes per cada 350 m2 de superfície útil destinada a oficines o despatxos, en zones 12 i 12b; i una plaça d'aparcament per a automòbil per cada 65 m2, i una plaça d'aparcament per a vehicle de dues rodes per cada 200 m2, a la resta de zones.

  C. Edificis amb locals comercials al detall i grans magatzems de venda.
  Quan la superfície comercial, sumades totes les plantes de l'edifici amb destinació comercial, passi de 400 m2, hauran de comptar amb una plaça d'aparcament per a automòbil per cada 90 m2 i una plaça d'aparcament per a vehicle de dues rodes per cada 300 m2 de superfície construïda, en zones 12 i 12b; i una plaça per a automòbil per cada 65 m2 i una plaça per a vehicle de dues rodes per cada 200 m2, a la resta de zones.

  D. Indústries, magatzems i, en general, locals destinats a ús industrial.

  (sense modificació)

  E. Teatres, cinematògrafs, circs, sales de festes, sales d'espectacles, palaus o sales de congressos i convencions, auditoris, instal·lacions esportives i anàlegs.
  Una plaça d'aparcament per a automòbil per cada divuit (18) localitats o usuaris i una plaça per a vehicle de dues rodes per cada cinquanta (50) localitats o usuaris. En el que excedeixi de cinc-cents, una plaça per a automòbil per cada deu (10) localitats o usuaris i una plaça per a vehicle de dues rodes per cada trenta-cinc (35).

  F. Hotels, residències i de similars.

  (sense modificació)

  G. Clíniques, sanatoris, hospitals.

  (sense modificació)

  H. Biblioteques, galeries d'art, museus i anàlegs.

  (sense modificació)

  I. Centres d'estudis superiors.
  Una plaça per a automòbil per cada 110 m2, i una plaça d'aparcament per a vehicle de dues rodes per cada 350 m2 de superfície útil, en zones 12 i 12b; i una plaça d'aparcament per a automòbil per cada 65 m2, i una plaça per a vehicle de dues rodes per cada 200 m2, a la resta de zones.

  J. Tallers de reparació de vehicles.
  La superfície destinada a aparcament serà com a mínim dues vegades l'ocupada pels tallers, en els de quatre o més rodes; en els de vehicles de dues rodes i similars, la superfície destinada a aparcament serà com a mínim igual a la superfície útil del taller. Això no obstant s'admetrà descomptar la superfície equivalent al nombre de places acreditades de propietat i de lloguer o estada nocturna, en un radi de tres-cents metres des del taller, així com la superfície de taller que pugui destinar-se a tal finalitat.

  K. Àrees de càrrega i descàrrega en edificis amb les destinacions dels epígrafs C i D.
  Les àrees de càrrega i descàrrega dels edificis destinats als usos dels epígrafs C i D s'estaran a l'establert a l'Ordenança municipal de previsió d'espais per a càrrega i descàrrega dels edificis, aprovada el 19 de febrer de 1999, i a la que, en el seu cas, la desenvolupi o substitueixi.

  L. Dotació d'habitatge per a joves en zona 10hj.
  Una plaça d'aparcament per a automòbil i dues places per a vehicle de dues rodes per cada quatre habitatges.

  3. Sempre que es compleixin els estàndards mínims requerits i es justifiqui mitjançant un estudi de d'impacte sobre l'aparcament a l'entorn de la nova activitat podran modificar-se en més o menys les places per a vehicles de dues rodes en detriment o increment de les places per a automòbils.

  4. Amb independència dels estàndards d'aparcament definits a l'apartat 2 d'aquest article, els edificis de nova planta destinats als usos dels epígrafs B, C, E, I, i L, hauran de comptar amb una superfície per a l'aparcament de bicicletes de 10 m2 com a mínim.

  Disposició Addicional

  3. L'apartat 1 de l'article 298 substitueix i deixa sense efecte a la ciutat de Barcelona l'article 104 de les Ordenances metropolitanes d'edificació.

 • Modificació de la Normativa urbanística del PGM referent a aparcaments, a L'Hospitalet de Llobregat.

  Municipi
  L'Hospitalet de Llobregat
  Aprovada definitivament per Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, de 23 de maig de 2000 (DOGC núm. 3175 de 05/07/00).

  Art. 298. Previsió d'aparcaments als edificis (es modifica l'apartat 2)

  2. Les places mínimes d'aparcament s'estableixen atenent als diferents usos i zones. Quan el planejament estableixi zonificació específica i no contingui previsions expresses en matèria d'aparcaments, s'aplicaran les reserves corresponents a les zones anàlogues. Les places mínimes que s'hauran de preveure a la ciutat de L'Hospitalet són les següents:

  A. Edificis d'habitatge

  a. En sòl urbà, una plaça i mitja per cada habitatge de més de 150 m2 en zones 12 i 12b, i dos a la resta de zones; o una plaça per cada habitatge de 90 m2 a 150 m2 en zones 12 i 12b, i una i mitja a la resta de zones; o una plaça per cada dos habitatges de 60 m2 a menys de 90 m2 en zones 12 i 12b, i dos a la resta de zones; i una plaça per cada quatre habitatges menors de 60 m2 en zones 12 i 12b, i quatre a la resta de zones, tot referit a superfície construïda.
  b. En sòl urbanitzable, objecte d'un Pla Parcial, les que es fixin en aquest, amb el límit mínim d'una plaça, almenys, per cada 100 m2 d'edificació.
  c. En sòl urbà, objecte d'un Pla Especial de Reforma Interior, les que es fixin en el mateix, amb el mínim d'aquell menor establert per a cada ús en el present article, amb l'excepció de que a les zones 8a, 14, 15 i 16 es fixarà l'estàndard d'acord amb les característiques del sector i la seva zonificació. En aquestos casos, part de les places resultants es podran ubicar en aparcaments subterranis fora de l'ocupació de l'edificació.

  B. Edificis públics o privats per a oficines, despatxos, bancs i similars; o edificis amb oficines, despatxos, bancs i similars
  Una plaça d'aparcament per cada 100 m2 de superfície útil dedicada a oficines o despatxos, en zones 12 i 12b; i cada 60 m2 a la resta de zones.

  C. Edificis amb locals comercials al detall i grans magatzems de venda
  Quan la superfície comercial, sumades totes les plantes de l'edifici amb destinació comercial, depassi els 400 m2, hauran de comptar amb una plaça d'aparcament per cada 80 m2 de superfície construïda, en zones 12 i 12b; i cada 60 m2 a la resta de zones.

  D. Indústries, magatzems i, en general, locals destinats a ús industrial
  Una plaça d'aparcament per cada local de superfície superior a 100 m2, amb el mínim d'una plaça per cada 100 m2 de superfície útil. A les zones altres que 12 i 12b, l'ús de magatzem tancat al públic requerirà una plaça per cada 200 m2.

  E. Teatres, cinemes, circs, sales de festes, sales d'espectacles, palaus o sales de congressos i convencions, auditoris, instal·lacions esportives i anàlegs
  Una plaça d'aparcament per cada quinze localitats o usuaris i, quan excedeixin de cinc-centes localitats de cabuda, una plaça per cada deu localitats.
  F. Hotels, residències i similars

  a. Hotels de quatre i cinc estrelles, una plaça d'aparcament per cada tres habitacions dobles o l'equivalent de senzilles, a zones 12 i 12b; a la resta de zones, una plaça per cada tres habitacions.
  b. Hotels de tres estrelles, una plaça per cada cinc habitacions dobles o l'equivalent de senzilles, a zones 12 i 12b; a la resta de zones, una plaça per cada tres habitacions.
  c. Els altres, una plaça per cada sis habitacions dobles o l'equivalent de senzilles, a zones 12 i 12b; a la resta de zones, una plaça per cada sis habitacions.

  G. Clíniques, sanatoris, hospitals
  Una plaça d'aparcament per cada deu llits, a zones 12 i 12b; una cada sis llits a la resta de zones.

  H. Biblioteques, galeries d'art, museus i anàlegs
  Una plaça d'aparcament per cada 200 m2 en aquells locals de superfície superior a 1.600 m2.

  I. Centres d'estudis superiors
  Una plaça per cada 100 m2 de superfície útil, a zones 12 i 12b; i una cada 60 m2 a la resta de zones.

  J. Tallers de reparació de vehicles
  La superfície destinada a aparcament serà com a mínim dos vegades l'ocupada pels tallers, en els de quatre o més rodes; en els de motos i similars, la superfície destinada a aparcament serà com a mínim l'ocupada pels tallers. No obstant això, s'admetrà descomptar la superfície equivalent al nombre de places acreditades de propietat i de lloguer o estada nocturna, en l'equivalència d'una plaça per vint metres quadrats, en un radi de tres-cents metres des del taller, així com la superfície de taller que pugui destinar-se a aquest fi.

  K. Àrees de càrrega i descàrrega en edificis amb el destí dels epígrafs C i D
  Un espai específic de tres metres d'amplada, amb una longitud suficient per a una plaça de camió per cada 1.500 m2 construïts o fracció, amb un mínim de dues places, a tot edifici o local comercial o industrial de superfície superior a 800 m2. A locals de superfície entre quatre-cents i vuit-cents metres quadrats es preveurà una àrea de càrrega i descàrrega de, com a mínim, 3 x 8 m.

 • Ordenança municipal sobre previsió d'aparcaments en edificis d'habitatge, al terme municipal de Ripollet.

  Municipi
  Ripollet

  Aprovada definitivament (d'acord amb el punt 3 de l'article 298 de les Normes Urbanístiques) per Acord de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de 8 de maig de 1991 (DOGC núm. 1491 de 9/09/91)

  L'aprovació definitiva de la present Ordenança, implica la substitució de l'article 298.2.A.a. de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità pel següent nou redactat:

  Art. 1.

  Els edificis d'habitatge projectats de nova planta i les rehabilitacions en que tècnicament sigui possible, hauran de preveure en el seu interior o en terrenys edificables del mateix solar, el següent nombre mínim de places d'aparcament:

  a. Una plaça per cada habitatge, sigui reduït o complet, de superfície inferior a 130 m2.
  b. Dues places per cada habitatge de 130 m2, o de superfície superior.

  Art. 2.

  Una vegada atorgada la corresponent llicència, no s'autoritzarà cap modificació de l'ús que impliqui la disminució del nombre de places d'aparcament previstes en el projecte que va servir de base per a la seva autorització.

 • Ordenança sobre aparcaments en edificis de nova construcció, a Sant Joan Despí.

  Municipi
  Sant Joan Despí
  Aprovada definitivament, en text refós, per Acord de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de 24 de gener de 1990 (DOGC núm. 1283 de 25/04/90)

  Títol preliminar.

  Disposicions de caràcter general

  Art. 1. Objecte
  Constitueix l'objecte d'aquestes ordenances la regulació sobre previsió de places d'aparcament en els edificis de nova construcció.

  Art. 2. Àmbit d'aplicació

  El present títol i el títol I de les presents Ordenances seran d'aplicació a les zones amb qualificació de Densificació urbana semiintensiva (13b) del municipi de Sant Joan Despí.

  Títol I.

  Previsió d'aparcaments a les zones de Densificació urbana semiintensiva (clau 13b)

  Art. 3. Previsió d'aparcaments en els edificis

  1. Les places mínimes d'aparcaments que s'hauran de preveure són les següents:

  1.1 Edificis d'habitatges.

  a. A sòl urbà una plaça per cada habitatge construït, amb independència de la seva superfície.
  b. A sòl urbà, objecte d'un Pla especial de reforma interior, les que es fixin en aquest mateix, amb el mínim d'una plaça per cada habitatge previst d'acord amb el nombre màxim fixat al pla o una plaça per cada 100 m2 de sostre previst, essent d'obligat compliment el nombre més gran d'aquestes dues opcions.

  1.2 Edificacions objecte de Rehabilitació.
  Serà d'aplicació l'Ordenança metropolitana de rehabilitació aprovada pel Consell de la Corporació Metropolitana de Barcelona, en data 18 d'abril de 1985.

  Art. 4. Ocupació de l'espai lliure interior d'illa en planta soterrani

  L'espai lliure interior d'illa s'ajustarà a les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, article 243.

  Art. 5. Articles afectats de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità

  1. L'article 3 de les presents ordenances afecta a l'article 298.2.A de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità quant a reserva de places d'aparcament en edificis d'habitatges.

  2. L'article 4 de les presents ordenances afecta a l'article 243.1.B de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità quant a ocupació de l'espai lliure interior d'illa en planta soterrani, es a dir, sense donar lloc a augment de l'índex d'edificabilitat zonal.

  3. L'article 299.5.6 de les Normes del Pla general metropolità (Regles sobre previsió d'aparcaments en edificis) serà interpretat d'acord amb l'esperit de les presents ordenances , justificat a l'article 3, pel qual no serà d'aplicació l'opció de substitució de les places d'aparcament en els edificis per espais contigus de zona urbana.

  4. Per als edificis, en que, d'acord amb les presents ordenances, no se superi en 3 el nombre de places d'aparcament necessàries, prèvia justificació d'impossibilitat d'emplaçament de les mateixes per raons físiques, restaran exempts del compliment de la present ordenança.

  Disposició final

  Per a la resta de zones del municipi seran vigents les Normes urbanístiques i Ordenances metropolitanes del Pla general metropolità.

 • Modificació del PGM, pel que fa a la regulació d'aparcaments en edificis de nova construcció a Sant Joan Despí.

  Municipi
  Sant Joan Despí

  Aprovada definitivament per Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 22 de novembre de 2000 (DOGC núm. 3348 de 15/03/01), amb la següent prescripció d'ofici:

  S'aplicarà el que disposen els articles 299.5 i 299.6, actualment vigents, en aquells casos que sigui impossible físicament ubicar les places d'aparcament en planta soterrani i en planta baixa, fins i tot utilitzant ascensors mecànics.

  Títol preliminar.

  Disposicions de caràcter general

  Art. 1. Objecte

  Constitueix l'objecte d'aquestes ordenances la regulació sobre previsió de places d'aparcament en els edificis de nova construcció.

  Art. 2. Àmbit d'aplicació

  El present títol i el títol I de les presents Ordenances seran d'aplicació a tot l'àmbit territorial de Sant Joan Despí, independentment de la seva qualificació i classificació o règim jurídic del sòl.

  Reglamentació Ordenança

  Art. 3. Previsió d'aparcaments en els edificis

  1. Les places mínimes d'aparcaments que s'hauran de preveure són les següents:

  1.1 Edificis d'habitatges.

  a. A sòl urbà dos places per cada habitatge construït, amb independència de la seva superfície.
  b. A sòl urbà, objecte d'un Pla especial de reforma interior o sòl urbanitzable programat, les que es fixin en aquest mateix, amb el mínim de dos places per cada habitatge previst d'acord amb el nombre màxim fixat al pla o dos places per cada 100 m2 de sostre previst, essent d'obligat compliment el nombre més gran d'aquestes dues opcions.

  1.2 Edificacions objecte de Rehabilitació.

  Serà d'aplicació l'Ordenança metropolitana de rehabilitació aprovada pel Consell de la Corporació Metropolitana de Barcelona, en data 18 d'abril de 1985.

  Art. 4. Ocupació de l'espai lliure interior d'illa en planta soterrani

  L'espai lliure interior d'illa s'ajustarà a les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, article 243.

  Art. 5. Articles afectats de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità

  1. L'article 3 de les presents ordenances afecta a l'article 298.2.A de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità quant a reserva de places d'aparcament en edificis d'habitatges, tant en sòl urbà com urbanitzable.

  2. L'article 4 de les presents ordenances afecta a l'article 226 i 243.1.B de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità quant a ocupació de l'espai lliure interior d'illa en planta soterrani i rasants del mateix.

  3. L'article 299.5 i 6 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità (Regles sobre la previsió d'aparcaments en edificis) serà interpretat d'acord amb l'esperit de les presents ordenances, justificat a l'article 3, per la qual cosa no serà d'aplicació general l'opció de substitució de les places d'aparcament en els edificis per espais contigus de zona urbana.

  Disposició addicional

  Per allò no previst a la present Ordenança, s'estarà al que disposa el Pla general metropolità (PGM).

 • Modificació dels articles 298, 299 i 300 de les N.U. del PGM per a la previsió d'aparcaments en els edificis

  Municipi
  Santa Coloma de Gramenet

  Sobre la redacció inicial dels articles de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità aprovat definitivament per la Corporació Metropolitana el 14 de juliol de 1976 (BOP de 19/07/76), es proposa la següent redacció:

  Modificació de l'article 298 de les N.U.

  Es revisa i s'amplia l'apartat 2, modificant els subapartats A, E, F i ampliant-lo amb l'apartat I:

  2. Les places mínimes que s'hauran de preveure són les següents:

  A. Edificis d'habitatges:

  a. En sòl urbà, dues places d'aparcament per habitatges de més de 130 m2 construïts, i una plaça d'aparcament per habitatges de superfície igual o menor de 130 m2.
  b. En sòl urbanitzable objecte d'un Pla parcial, les que es fixin en el mateix, amb un mínim d'una per cada 100 m2 construïts d'edificació. L'estàndard legal es completarà a través de la reserva de superfície d'aparcament.
  c. En sòl urbà objecte d'un Pla especial de reforma interior, les que es fixin en el mateix, amb un mínim d'una plaça d'aparcament per cada 100 m2 construïts de sostre edificable potencial.

  E. Teatres, cinemes, sales de festes, sales d'espectacles, palaus o sales de congressos o convencions, auditoris, instal·lacions esportives i anàlegs.

  a. Una plaça d'aparcament per cada quinze localitats o usuaris i, en el que excedeixi de cinc-centes una plaça per cada deu.
  F. Hotels, residències i similars.
  a. Hotels de quatre o cinc estrelles, una plaça d'aparcament per cada tres habitacions.
  b. Hotels de tres estrelles, una plaça per cada cinc habitacions.
  c. En la resta de categories o usos assimilats, una plaça per cada sis habitacions.

  I. Tallers de reparació de vehicles.

  La superfície destinada a aparcament serà com a mínim d'una vegada la destinada a la de taller, en casos justificats, es podrà comptabilitzar part de la superfície destinada a taller com a superfície utilitzable i computable per a aparcament, aquesta tindrà que restar lliure de maquinària i no formarà part de la zona de treball al voltant de taulells i maquinària (80 cm com a mínim). En el cas específic de tallers de motocicletes, la superfície a computar serà la meitat de la destinada a taller, i també justificadament es podrà comptabilitzar la part de taller que reuneix les condicions esmentades com a superfície computable d'aparcament.

 • Modificació de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità i de les Ordenançes Metropolitanes d'Edificació pal que fa al nombre màxim d'habitatges per parcel·la i a les condicions dels estacionaments i aparcaments, al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.

  Municipi
  Santa Coloma de Gramenet

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 19 de novembre de 2008. (DOGC núm. 5270 de 02/12/2008).

  Art. 298. Previsió d`aparcaments als edificis.

  1. Els edificis de nova planta hauran de projectar-se perquè comptin amb aparcaments a l`interior de l`edifici o en terrenys edificables del mateix solar d`acord amb els estàndards mínims que es determinen en aquest mateix article. Les dimensions mínimes de les places, estaran lliures d`obstacles en tota la seva longitud, amplada i alçada, a més compliran les condicions següents:

  a. Places per a automòbils:
  En filera: a cada plaça s`ha de poder inscriure un rectangle de 5 m. de llarg per 2 m. d`amplada, com a mínim.En bateria (amb qualsevol inclinació): a cada plaça s`ha de poder inscriure un rectangle de 4,50 m. de llarg per 2,20 m. d`amplada, com a mínim.Les dimensions i entorn de les places reservades per a persones amb mobilitat reduïda, en el nombre exigit per la normativa sectorial vigent, seran les que en aquesta es determinin fins a un màxim del 10 per 100, del total de les places per a automòbils podran tenir dimensions inferiors a les indicades als incisos primer i segon, però mai inferiors a 4,50 m. per 2 m. per ales places en filera o a 4 m. per 2 m. per ales places en bateria.
  Cas que una plaça es trobi situada entre paret i pilar, entre dues parets o entre dos pilars l`ample mínim d`aquesta serà de 2,50 m
  b. Ample de l`espai d`accés a les places d`aparcament:
  b.1- Places situades en bateria respecte del carril de circulació:
  Davant de cada plaça d`aparcament per a cotxe, s`ha de poder inscriure un rectangle de 4,00 m. per 4,50 m. deixant lliure d`obstacles tota la zona d`accés a la plaça d`aparcament sempre i quan l`amplada d`aquesta no superi com a mínim en un 25% l`amplada mínima segons els paràmetres anteriors.
  b.2- Places situades en filera o en semi-bateria fins un angle de 50° respecte del carril de circulació:
  Davant de cada plaça d`aparcament per a cotxe, s`ha de poder inscriure un rectangle de 10,00 m. per 3,00 m, deixant lliure d`obstacles tota la zona d`accés a la plaça d`aparcament sempre i quan la llargària d`aquesta no superi com a mínim en un 25% la llargària mínima segons els paràmetres anteriors,.
  c. Places per a vehicles de dues rodes:
  A cada plaça s`ha de poder inscriure un rectangle de 2,30 m. per 1 m.
  d. En aquelles solucions de dubte respecte dels paràmetres anteriors, s`acceptarà la solució que millorjustifiqui la maniobrabilitat o la viabilitat de les places proposades.

  2. Les places mínimes que s`hauran de preveure són les següents:

  A. Edificis d`habitatges:

  a. En sòl urbà, dues places d`aparcament per habitatges de més de 130 m2 construïts, i una plaça d`aparcament per habitatges de superfície igual o menor de 130 m2.
  b. En sòl urbanitzable objecte d`un Pla parcial, les que es fixin en el mateix, amb un mínim d`una per cada 100 m2 construïts d`edificació. L`estàndard legal es completarà a través de la reserva de superfície d`aparcament.
  c. En sòl urbà objecte d`un Pla especial de reforma interior, les que es fixin en el mateix, amb un mínim d`una plaça d`aparcament per cada 100 m2 construïts de sostre edificable potencial.

  B. Edificis públics o privats per a oficines, despatxos, bancs i similars; o edificis amb oficines, despatxos, bancs i similars.
  Una plaça d`aparcament per a automòbil per cada 65 m2, i una plaça d`aparcament per a vehicle de dues rodes per cada 200 m2.

  C. Edificis amb locals comercials al detall i grans magatzems de venda.
  Quan la superfície comercial, sumades totes les plantes de l`edifici amb destinació comercial, passi de 400 m2, hauran de comptar amb una plaça d`aparcament per a automòbil per cada 65 m2 i una plaça per a vehicle de dues rodes per cada 200 m2, de superfície construïda.

  D. Indústries, magatzems i, en general, locals destinats a ús industrial.
  Una plaça d`aparcament per cada local de superfície superior a 100 m2 amb el mínim d`una plaça per cada 100 m2 de superfície útil.

  E. Teatres, cinemes, sales de festes, sales d`espectacles, palaus o sales de congressos o convencions, auditoris, instal-lacions esportives i anàlegs.
  Una plaça d`aparcament per a automòbil per cada divuit (18) localitats o usuaris i una plaça per a vehicle de dues rodes per cada cinquanta (50) localitats o usuaris. En el queexcedeixi de cinc-cents, una plaça per a automòbil per cada deu (10) localitats o usuaris i una plaça per a vehicle de dues rodes per cada trenta-cinc (35).

  F. Hotels, residències i similars.

  a. Hotels de quatre o cinc estrelles, una plaça d`aparcament per cada tres habitacions.
  b. Hotels de tres estrelles, una plaça per cada cinc habitacions.
  c. En la resta de categories o usos assimilats, una plaça per cada sis habitacions.

  G. Clíniques, sanatoris, hospitals.
  Una plaça d`aparcament per cada deu llits.

  H. Biblioteques, galeries d`art, museus i analegs.
  Una plaça d`aparcament per cada 200 m2 en aquells locals de superfície superior a 1.600 m2.

  l. Tallers de reparació de vehicles.
  La superfície destinada a aparcament sera com a mínim dues vegades l`ocupada pels tallers, en els de quatre o més rodes; en els de vehicles de dues rodes i similars, la superfície destinada a aparcament sera com a mínim igual a la superfície útil del taller. Això no obstant s`admetra descomptar la superfície equivalent al nombre de places acreditades de propietat i de lloguer o estada nocturna, en un radi de tres-cents metres des del taller, així com la superfície de taller que pugui destinar-se a tal finalitat.

  J. Centres d`estudis superiors.
  Una plaça d`aparcament per a automòbil per cada 65 m2, i una plaça d`aparcament per a vehicle de dues rodes per cada 200 m2.

  K. Habitatge dotacional.
  Una plaça d`aparcament per a automòbil per cada quatre habitatges i una plaça per a vehicle de dues rodes, per cada vuit habitatges.
  Quan el destí sigui específic per a gent jove, la previsió de places d`aparcament per a automòbil sera de una per cada dos habitatges i dues places per a vehicle de dues rodes per cada 4 habitatges.

  L. Arees de carrega i descarrega en edificis amb les destinacions dels epígrafs C i D.
  Un espai específic de tres metres d`ample, amb una longitud suficient per a una plaça de camió per cada 1.500 m2 construïts o fracció, amb un mínim de dues places en tot edifici o local comercial o industrial de superfície superior a 800 m2.
  En locals de superfície entre 400 m2 i 800 m2 es preveura una area de carrega i descarrega de, com a mínim, 3 x 8 m.

  3. Sempre que es compleixin els estàndards mínims requerits i es justifiqui mitjançant un estudi d`impacte sobre l`aparcament a l`entorn de la nova activitat podran modificar-se en més o menys les places per a vehicles de dues rodes en detriment o increment de les places per a automòbils.

  S'incorporen les disposicions addicionals següents:

  Primera. Habitatges per a col·lectius específics

  1. Les actuacions d'habitatge del tipus de les descrites a l'article 34.3 de la Llei d'urbanisme i l'article 18.1 de la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge o altra legislació que les substitueixi o modifiqui, promogudes en règim de protecció pública, destinades a col·lectius específics que requereixin una actuació social preferent i que, per les seves característiques, justifiquin programes funcionals de dimensió reduïda, no estaran sotmeses a les limitacions referents al nombre màxim d'habitatges per parcel·la, sempre i quan quedi garantida la destinació d'aquests habitatges.

  2. Els plans de millora urbana podran preveure promocions d'habitatges no sotmeses a règim de protecció pública, que proposin tipologies de dimensió reduïda per a col·lectius específics que requereixen una atenció social preferent del tipus de les definides a l'article 34.3 de la Llei d'urbanisme i l'article 18.1 de la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge o altra legislació que les substitueixi. A aquests efectes els plans de millora urbana hauran de justificar la destinació al col·lectiu específic, la tipologia i el programa funcional proposat i establiran la densitat màxima d'acord amb aquesta finalitat; en qualsevol cas hauran de destinar un mínim del 10 per 100 del total de l'edificabilitat a serveis comunitaris.

  Segona. Planejament aprovat amb anterioritat a la modificació del Pla general metropolità

  1. Als àmbits de sòl urbà amb planejament aprovat amb anterioritat a aquesta modificació del Pla general metropolità, se'ls aplicaran, pel que fa al sostre amb destí a habitatge, les limitacions del nombre màxim d'habitatges establertes en aquesta modificació del Pla general metropolità, sempre i quan el planejament vigent no hagi concretat el nombre d'habitatges.

 • Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità en l'àmbit del municipi de Badalona.

  Municipi
  Badalona

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 6 de Juny de 2008. (DOGC núm. 5224 de 29/09/2008).

  Incorporant d'ofici que la possiblitat que la rasant de la planta baixa pugui estar 1m per sobre de la regulació fixada pel Pla General Metropolità només es donarà quan l'ús d'aquesta planta sigui el d'habitatge.

  Art. 298. Previsió d'aparcaments als edificis (Es modifiquen els apartats 1 i 2)

  1. Els edificis de nova planta hauran de projectar-se perquè comptin amb aparcaments a l'interior de l'edifici o en terrenys edificables del mateix solar.
  La distribució de les places, i els carrils de circulació, hauran de garantir la correcta maniobrabilitat de tots els vehicles.
  Les dimensions mínimes de les places de garatge o aparcament compliran les condicions següents:

  a. Per a automòbils:
  En filera: Cada plaça d'aparcament per automòbil disposarà, com a mínim, d'un espai de 2,00 x 5,00 m.
  En bateria (amb qualsevol inclinació):Cada plaça d'aparcament per automòbil disposarà, com a mínim, d'un espai de 2,20 x 4,50 m.
  Un 25%de la totalitat de les places d'aparcament per automòbils podrà tenir un espai mínim de 2,00 x 4,00 m.
  b. Per a vehicles de dues rodes:
  Cada plaça d'aparcament per a vehicle de dues rodes serà com a mínim de 1,00 x 2,00 m.
  En qualsevol cas les places, s'hauran de situar fora del àmbits on s'exerceix pròpiament l'activitat per la qual es fa la previsió de places d'aparcament , respecte a la qual, si estan situades dins de la mateixa edificació, hauran de constituir, un sector d'incendis propi.

  2. Les places mínimes d'aparcament s'estableixen atenent els diferents usos i zones.
  Quan el planejament estableixi zonificació específica i no contingui previsions expresses en matèria d'aparcaments, s'aplicaran les reserves corresponents a les zones anàlogues. Les places mínimes que s'hauran de preveure a la ciutat de Badalona són les següents:

  A. Edificis d'habitatges.

  a.- En sòl urbà, una plaça i mitja per cada habitatge de més de 76 m2 i una plaça per cada habitatge de menys de 76 m2, tot referit a superfície útil.
  b. En sòl urbanitzable objecte d'un pla parcial, les que es fixin en aquest, amb el límit mínim d'una plaça, almenys, per cada 90 m2 d'edificació i es completarà l'estàndard legal per mitjà de la reserva de superfície d'estacionament.
  c. En sòl urbà, objecte d'un Pla Especial de Reforma Interior, les que s'hi fixin, amb un mínim d'una plaça per cada 90 m2 de sostre edificable potencial.

  B. Edificis públics o privats per a oficines, despatxos, bancs i similars; o edificis amb oficines, despatxos, bancs i similars.
  Una plaça d'aparcament per cada 60 m2 de superfície útil dedicada a oficines o despatxos, bancs i similars.

  C. Edificis amb locals comercials al detall i grans magatzems de venda.
  En sistemes de venda personalitzada, quan la superfície comercial, sumades totes les plantes de l'edifici amb destinació comercial, depassi de 400 m2, hauran de comptar amb una plaça d'aparcament per cada 80 m2 de superfície construïda en les zones 12 i 12b; i cada 60 m2 de superfície construïda a la resta de zones.
  S'entén com establiments de venda personalitzada aquells establiments comercials on el venedor atén
  individualment al comprador
  Locals comercials destinats a supermercats i hipermercats:

  a.-entre 400 i 1299 m2 de superfície de venda : 2 places per cada 100 m2 de superfície de venda.
  b.-entre 1300 i 2000 m2 de superfície de venda : 4 places per cada 100 m2 de superfície de venda.
  c.-per els establiments de més de 2000 m2 de superfície de venda s'aplicarà els ràtios que determini la
  normativa sectorial corresponent.

  D. Indústries, magatzems i, en general, locals destinats a ús industrial.
  Una plaça d'aparcament per cada local de superfície superior a 100 m2 amb el mínim d'una plaça per cada 100 m2 de superfície útil.
  L'ús de magatzem requerirà una plaça per cada 200 m2.

  E. Teatres, cinemes, circs, sales de festes, sales d'espectacles, palaus o sales de congressos i convencions, auditoris, instal·lacions esportives i anàlegs.
  Una plaça d'aparcament per cada quinze persones d'aforament i, quan excedeixin de cinc-cents, una plaça per cada deu.

  F. Hotels, residències i similars.

  a. Hotels de quatre i cinc estrelles, una plaça d'aparcament per cada tres habitacions dobles o l'equivalent
  de senzilles.
  b. Hotels de tres estrelles, una plaça per cada cinc habitacions dobles o l'equivalent de senzilles.
  c. Els altres, una plaça per cada sis habitacions dobles o l'equivalent de senzilles.

  G. Clíniques, sanatoris, hospitals.
  Una plaça d'aparcament per cada sis llits.

  H. Biblioteques, galeries d'art, museus i anàlegs.
  Una plaça d'aparcament per cada 200 m2 en aquells locals de superfície superior a 1.600 m2.

  I. Centres d'estudis superiors.
  Una plaça per cada seixanta metres quadrats (60 m2) de superfície útil.

  J. Tallers de reparació de vehicles.
  La superfície destinada a aparcament serà com a mínim l'equivalent al 50% de la superfície destinada a taller en els de quatre o més rodes; en els de motos y similars, la superfície destinada a aparcament serà com a mínim del 30% de la ocupada pel taller.

  K. Establiments de lloguer de vehicles, empreses de transport i similars, disposaran d'una plaça d'aparcament per vehicle i, en cas de vehicles furgoneta o camions, la plaça serà de tamany adequat a les seves dimensions.

  M. Àrees de càrrega i descàrrega en edificis amb les destinacions dels epígrafs C i D.
  Un espai específic de tres metres d'ample, amb una longitud de vuit metres per cada 1.500 m2 construïts o fracció, amb un mínim de dues places en tot edifici o local comercial o industrial de superfície superior a 800 m2.
  En locals de superfície entre 400 m2 i 800 m2 es preveurà una àrea de càrrega i descàrrega de, com a mínim, 3 x 8 m.
  Les àrees de càrrega i descàrrega no comptabilitzaran a efectes d'aparcament.

  Disposicions addicionals de la modificació del Pla General Metropolità

  Primera. Adequació de les condicions d'habitabilitat

  Seran d'aplicació les condicions següents:

  a. Els habitatges es desenvoluparan en una superfície útil mínima de 40 m2.
  b. Cada habitatge disposarà, com a mínim, d'una longitud de 3 m. en contacte amb la façana a via pública o espai interior d'illa.
  c. Las superfície corresponent als cossos sortints tancats (tribunes, miradors, etc.), no comptabilitzarà als efectes de superfície mínima de les peces a les que estiguin annexionats.

  Segona. Habitatges per a col·lectius específics

  1. Les actuacions d'habitatge, promogudes en règim de protecció pública, destinades a col·lectius específics que requereixin una actuació social preferent i que, per les seves característiques, justifiquin programes funcionals de dimensió reduïda, no estaran sotmeses a les limitacions referents al nombre màxim d'habitatges per parcel·la, sempre i quan quedi garantida la seva destinació.

  2. Els plans de millora urbana podran preveure promocions d'habitatges no sotmeses a règim de protecció pública, que proposin tipologies de dimensió reduïda per a col·lectius específics que requereixen una atenció social preferent. A aquests efectes els plans de millora urbana hauran de justificar la destinació al col·lectiu específic, la tipologia i el programa funcional proposat i establiran la densitat màxima d'acord amb aquesta finalitat; en qualsevol cas hauran de destinar un mínim del 10 per 100 del total de l'edificabilitat a serveis comunitaris.

  3. La densitat del sector no es veurà afectada per les actuacions d'habitatge reduït derivades dels dos punts anteriors.

  DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

  S'afegeixen les següents disposicions transitòries.

  Disposició transitòria primera

  Planejament en curs: Els documents de planejament que hagin assolit la seva aprovació inicial abans de l'entrada en vigor de la present modificació normativa es continuaran tramitant d'acord amb la normativa vigent en el moment de la seva aprovació inicial.

  Disposició transitòria segona

  Planejament aprovat definitivament: Els documents de planejament aprovats definitivament abans de l'entrada en vigor de la present modificació normativa regiran d'acord amb la seva normativa específica, i en tot allò que no estigui expressament especificat d'acord amb la nova normativa modificada del Pla General Metropolità.
  Per els usos diferents als d'habitatge, en tot allò que en el planejament no estigui expressament especificat regiran els paràmetres del Pla General Metropolità vigent en el moment de la seva aprovació definitiva.

  Disposició transitòria tercera

  Llicències en tràmit: Les llicències sol·licitades amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present modificació normativa regiran d'acord amb la normativa vigent en el moment de la seva sol·licitud. Mitjançant les oportunes sol·licituds de modificació de llicència serà factible acollir-se a les determinacions de la nova normativa en aquells aspectes que convingui.

  Disposició transitòria quarta

  Per a aquells edificis amb llicència però amb obres d'edificació en execució i pels edificis existents, ambdós casos que no estiguin subjectes a planejaments específics, mitjançant les oportunes sol·licituds de llicència o de modificació de llicència serà factible acollir-se a les determinacions de la nova normativa en aquells aspectes que convingui.
  En el cas que estiguin subjectes a planejaments específics prevaldran les determinacions d'aquests planejaments i en tot allò que no estigui específicament regulat seran d'aplicació les determinacions assenyalades en el paràgraf anterior.

 • Modificació de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità per a la regulació de l'ús recreatiu dels establiments de concurrència pública, musicals i audiovisuals, conforme al catàleg dels espectacles, al terme municial de Cerdanyola del Vallès.

  Municipi
  Cerdanyola del Vallès

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 24 d'abril de 2005 (DOGC núm. 4888 de 22/05/2007).

  MODIFICACIÓ DE LES NORMES URBANÍSTIQUES I DEL PLA GENERAL METROPOLITA PER A LA REGULACIO DE L*US RECREATIU DELS ESTABLIMENTS DE CONCURRENCIA PUBLICA, MUSICALS I AUDIOVISUALS, CONEORME EL CATALEG DELS ESPECTACLES, DE CERDANYOLA DEL VALLES.

  Art. 8 Modificació de l"article 298 apartat 2e) de les NNUU sobre previsió ďaparcaments en els edificis.

  L'apartat 2.E de l"article 298 de les Normes urbanístiques del PGM queda redactat en els següents termes:

  1) Una plaça d'aparcament per cada 10 localitats d'aforament o fracció per als establiments musicals, activitats de joc i atraccions i establiments audiovisuals.

  2) L'anterior estàndard podrà complir-se, en cas d'impossibilitat de situar-lo a la mateixa parcelta, a una distància màxima de 100 metres.

  3) En cas que fos inviable complir la reserva de places en els termes anteriors, l'Ajuntament podrà considerar, de manera totalment facultativa, la possibilitat de situar-les en un altre emplaçament, fms i tot, a la vialitat existent, mitjançant la contraprestació que s'estimi oportuna, com ara la taxa per ocupació del domini públic.

  4) En cap cas no es podran concedir les necessàries llicències municipals d'obres i d'activitats sense que s'hagi garantit el compliment de l'estàndard.

  5) Enfront dels establiments recreatius de tipus musicals, de joc i atraccions i audiovisuals s'ha de delimitar a la calçada un àrea de reserva d'estacionament de longitud mínima de 10 metres que garanteixi mesures de seguretat i l'alliberament dels espais de sortida dels locals en horari nocturn, podent-se utilitzar fora de l'horari de funcionament de l'activitat per a càrrega i descàrrega.

  Disposició Transitòria.

  Les activitats i usos preexistents que no s'ajustin a les determinacions imperatives d'aquesta Modificació quedaran en situació de fora d'ordenació, i els serà d'aplicació el règim previst a l'article 102 Edificis i Usos fora d'ordenació o amb volum disconforme, apartat 5 relatiu a usos preexistents del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i l'article 119 apartat 4 relatiu a Efectes del planejament urbanístic sobre construccions i usos preexistents del seu Reglament (Decret 305/2006). S'estableix un termini de 3 anys per tal que aquestes instal•lacions i usos s'adaptin als usos permesos en aquesta modificació a partir de la seva entrada en vigor.

 • Modificació puntual de l'article 298.2, l'article 299.5 i 6, nous apartats 7, 8, 9, 10 i 11, i l'article 300.2 i nou apartat 3 de los Normes urbanístiques del Pla General Metropolità, en el terme municipal de Gavà.

  Municipi
  Gavà

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 27 de març de 2009 (DOGC núm. 5358 de 14/04/2009).

  TEXT REFÓS DELS ARTICLES 298, 299 i 300 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ MODIFICATS AL TERME MUNICIPAL DE GAVÀ, adaptat a la Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 20 de novembre de 2008.

  1. Antecedents

  El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de març de 2008, va adoptar l'acord d'aprovació inicial de la "Modificació puntual dels articles 298.2, art. 299.5 i 6, nous apartats 7,8,9,10,11 i art. 300.2 i nou apartat 3 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità (T.M. Gavà) "

  2. Text refós dels articles 298,299 i 300

  Art. 298. Previsió d'aparcaments als edificis.

  1. Els edificis de nova planta hauran de projectar-se perquè comptin amb aparcaments a l'interior de l'edifici o en terrenys edificables del mateix solar, a raó d'un mínim de 20 m² per plaça, incloses rampes d'accés, àrees de maniobra, illetes i voravies.

  2. Les places mínimes d'aparcament que s'hauran de preveure són les següents:

  A. Edificis d'habitatge.

  a. En sòl urbà dues places d'aparcament per cada habitatge de més de 90 m² útils, i una plaça d'aparcament per cada habitatge de superfície útil igual o inferior a 90 m².
  b. En sòl urbanitzable objecte d'un pla parcial, les que es fixin en aquest, amb el límit mínim d'una plaça, almenys, per cada 200 m² d'edificació i es completarà l'estàndard legal per mitjà de la reserva de superfície d'estacionament.
  c. En sòl urbà, objecte d'un Pla Especial de Reforma Interior, les que s'hi fixin, amb un mínim d'una plaça per cada 200 m² de sostre edificable potencial.

  B. Edificis públics o privats per a oficines, despatxos, bancs i similars; o edificis amb oficines, despatxos, bancs i similars.
  Una plaça d'aparcament per cada 100 m² de superfície útil dedicada a oficines o despatxos.

  C. Edificis amb locals comercials al detall i grans magatzems de venda.
  Quan la superfície comercial, sumades totes les plantes de l'edifici amb destinació comercial, depassi de 400 m², hauran de comptar amb una plaça d'aparcament per cada 80 m² de superfície construïda.

  D. Indústries, magatzems i, en general, locals destinats a ús industrial.
  Una plaça d'aparcament per cada local de superfície superior a 100 m² amb el mínim d'una plaça per cada 100 m² de superfície útil.

  E. Teatres, cinemes, circs, sales de festes, sales d'espectacles, palaus o sales de congressos i convencions, auditoris, gimnasos i anàlegs.
  Una plaça d'aparcament per cada quinze localitats i quan excedeixin de cinc-centes localitats de cabuda, una plaça per cada deu localitats.

  F. Hotels, residències i similars.

  a. Hotels de quatre i cinc estrelles, una plaça d'aparcament per cada tres habitacions dobles o l'equivalent de senzilles.
  b. Hotels de tres estrelles, una plaça per cada cinc habitacions dobles o l'equivalent de senzilles.
  c. Els altres, una plaça per cada sis habitacions dobles o l'equivalent de senzilles.

  G. Clíniques, sanatoris, hospitals.
  Una plaça d'aparcament per cada deu llits.

  H. Biblioteques, galeries d'art, museus i anàlegs.
  Una plaça d'aparcament per cada 200 m² en aquells locals de superfície superior a 1.600 m².

  3. Les exigències establertes als paràgrafs anteriors són mínimes i, en conseqüència, podran
  establir-se'n d'altres de superiors a les ordenances municipals sobre aparcaments.