Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 3r. Règim dels usos
  Secció
  Secció 2a. Disposicions sobre l'ús industrial
  Article
  Article 291 - Límits de kW/m2 i de potència mecànica segons categoria

Article 291 - Límits de kW/m2 i de potència mecànica segons categoria


1. Els límits màxims a cada categoria i per a cadascuna de les situacions possibles, expressats en kW/m2 i potència to­tal, són els que figuren al quadre adjunt a l'article 288.

2. Per a l'aplicació d'aquests límits s'han de tenir en compte les regles següents:

a. La potència computada no ha d'incloure la necessària per ac­cionar muntacàrregues, ascensors, condicionadors d'aire, calefacció i aparells per al condicionament del local i per a manutenció.
b. La superfície computada no ha d'incloure sinó la destinada a la indústria, amb exclusió de la utilitzable per a despatxos, oficines i dependències auxiliars no industrials.
c. Quan una mateixa activitat industrial ocupi diverses situacions en un mateix edifici, la potència a instal·lar a cadascuna d'aquestes ha d'estar d'acord amb el quadre esmentat en aquest article.
d. Els límits de la potència a què es refereix el quadre esmentat al paràgraf 1 d'aquest article s'ha de reduir en un 50 per 100 per a totes aquelles indústries en les quals la transmissió de potència es realitzi mitjançant embarrats.
e. Els límits màxims segons els que corresponguin a la màxima categoria autoritzable en el seu emplaçament.