Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 3r. Règim dels usos
  Secció
  Secció 2a. Disposicions sobre l'ús industrial
  Article
  Article 289 - Límits màxims a cada categoria

Article 289 - Límits màxims a cada categoria


1. Els límits màxims a cada categoria i per a cada una de les situacions possibles, es refereixen als elements següents:

a. Relació de potència per metre quadrat de superfície des­tinada a ús industrial.
b. Potència mecànica.

c. Grau de molèstia, insalubritat, nocivitat o perillositat.2.  La determinació de categories s'establirà segons les molèsties, nocivitat, insalubritat i perill. Dins d'aquestes es consideren els efectes següents:

 

Molèsties
Soroll (a l'exterior del local propi i veí més afectat).
Fums, gasos, bafs i olors.
Pols
Aigües residuals.
Residus industrials.
Transports, càrrega i descàrrega.
Instal·lacions visibles.
Aglomeracions del personal.
Calor.
Vibracions.

Nocivitat i insalubritat
Gasos i elements contaminants.
Aigües residuals.
Matèries i manipulació.
Radiacions.
Abocaments i deixalles.

Perillositat
Manipulació i classificació de materials combustibles i in­flamables.
Processos de producció i recipients a pressió perillosa.
Materials explosius.
Vessament i abocament de substàncies químiques agressives.
Condicionaments i aptitud del local.
Condicionaments i aptitud dels accessos.

3.  Les indústries de categoria superior a segona no seran tolerades a menys de 14 m. d'edificis d'ús religiós, cultural, d'espectacle públic i sanitari.
Recíprocament tampoc no podran autoritzar‑se els usos ressenyats respecte a tota indústria legalment establerta de categoria superior a la segona, a distància menor que la in­dicada.

4.  Els límits màxims de cada categoria per a cadascuna de les situacions possibles expressades en kW/m2 i kW totals per a la potència mecànica, són els consignats al quadre adjunt a l'article 288.
L'Administració concretarà els nivells de molèstia, nocivitat, insalubritat o perill per assolir l'objectiu de protecció del medi ambient i de tranquil·litat, salubritat i seguretat ciutadana d'aquestes Normes.

5.  Els límits sonors s'han d'amidar en decibels A i la seva determinació s'ha d'efectuar a l'exterior de l'edifici propi i a l'interior del veí més afectat per les molèsties de la indústria, i en les condicions menys favorables, establint‑se un límit màxim de 3 dBA sobre el nivell de fons.
La comprovació d'ambdós termes s'ha d'efectuar amb la indústria parada totalment i en ple funcionament de tots els seus elements.

6.  S'entendrà com a soroll de fons l'ambiental, sense els valors punta accidentals.

7.  Els límits de potència fixats al quadre anterior tant per al total de la instal·lació com per a la potència individual de cada motor, podran ser depassats en aquells casos en què, a criteri dels Serveis Tècnics Municipals i amb la conformitat de la Comissió Delegada de Sanejament, el grau de molèstia, nocivitat o perill no depassi la categoria autoritzada a l'emplaçament proposat.
Per a la posada en marxa caldrà una certificació del tècnic responsable de la instal·lació, que acrediti que aquesta s'ha realitzat completament ajustada al projecte autoritzat.