Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 3r. Règim dels usos
  Secció
  Secció 2a. Disposicions sobre l'ús industrial
  Article
  Article 288 - Situació dels locals industrials segons la seva ubicació

Article 288 - Situació dels locals industrials segons la seva ubicació


1. Als efectes de l'ús industrial s'entendrà per planta pis la que correspon a una cota superior a la de qualsevol de les vies públiques a les quals l'edificació tingui façana; per planta baixa la immediatament inferior a les plantes pis, i per soterranis les inferiors a la planta baixa.

2. S'entendrà per edifici industrial, en zones on s'admeti la construcció d'habitatges, aquell que les seves parets de separació amb els predis confrontants a partir dels fonaments, deixin un espai lliure mitjà de 15 cm, sense que cap punt no pugui ser inferior a 5 cm, no tenint contacte amb els edificis veïns, excepte en façanes on es disposarà l'aïllament per juntes de dilatació, i a la part superior on es disposarà una tanca o protecció amb material elàstic, per tal d'evitar la introducció de deixalles o aigua de pluja en l'espai intermedi. La construcció i conservació de les juntes de dilatació de façanes i la protecció superior són a càrrec del propietari de l'edifici industrial.

3. Els edificis industrials hauran de complir les condicions següents:

a. L'accés haurà de ser independent del corresponent als habitatges, a excepció de la del porter o vigilant.
b. L'accés de mercaderies serà exclusiu i independent del del personal fins a la línia de façana.
c. L'edifici haurà de disposar d'una zona de càrrega i descàrrega de mercaderies, a la qual tinguin accés tots els locals destinats a magatzem o indústria i amb capacitat suficient per a una plaça per planta i un accés que permeti l'entrada o sortida dels vehicles sense maniobres a la via pública.
d. S'hauran d'ubicar en carrers d'amplada no inferior a 10 m.

4.  A fi de tenir en compte totes les ubicacions possibles en relació amb el seu entorn, las situacions es classificaran en:

Situació 1a
a. En planta pis d'edifici d'habitatges i en plantes inferiors d'aquests amb accés a través d'espais comunitaris.
b. En planta pis d'edifici no classificat com a industrial o sense habitatges.

Situació 2a
a. En plantes baixes o inferiors, fins a la profunditat edi­ficable d'edifici amb habitatge i amb accés exclusiu i independent.
b. En planta baixa o inferior d'edifici no industrial, no destinat a ús d'habitatge i amb accés exclusiu directe immediat des de la via pública.
c. En planta baixa o inferior d'edifici no industrial no immediat a la via pública, no inclòs als casos a. i b. i amb accés independent des de la via pública.

Situació 3a
Edificis o locals classificats com a industrials a l'interior de l'illa.

Situació 4a
a. En edificis qualificats com a industrials, amb façana al carrer, no exclusiu per a la mateixa activitat.
b. En edifici qualificat com a industrial, amb façana al carrer, i exclusiu per a una única activitat.

Situació 5a
a. En edifici situat en zones industrials i aïllat per espais lliures.
b. En edificis exclusius situats en zones industrials, dedicats a una única activitat i separats dels altres veïns per espais lliures d'amplada superior a set metres.

Situació 6a
En edificis aïllats en zones allunyades de nuclis urbans.

Situacions
1a. 2a. 3a. 4a. 5a. 6a.
a b a b c a a bC
A
T
E
G
O
R
I
A
1a. 0,03
3
0,03
6
ARTICLE 291 e. kWh/m2
Pot. total màxima
2a. no no 0,045
15
0,052
21
0,060
24
0,067
67,5
0,075
375
0,075
375
Ilm. Ilm. Ilm. kW/m2
Pot. total màxima
3a. no no no 0,052
21
0,060
24
0,067
90
0,075
375
0,075
375
Ilm. Ilm. Ilm. kW/m2
Pot. total màxima
4a. no no no no no no Ilm. Ilm.. Ilm. Ilm. Ilm. Pot. total
5a. no no no no no no no no no Ilm. Ilm. Pot. total
6a. no no no no no no no no no no Im. Pot. total
Ilm. = il·limitat
 • Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità en l'àmbit del municipi de Badalona.

  Municipi
  Badalona

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 6 de Juny de 2008. (DOGC núm. 5224 de 29/09/2008).

  Incorporant d'ofici que la possiblitat que la rasant de la planta baixa pugui estar 1m per sobre de la regulació fixada pel Pla General Metropolità només es donarà quan l'ús d'aquesta planta sigui el d'habitatge.

  PRESTATGERIES INDUSTRIALS

  Art. 288. Situació dels locals industrials segons la seva ubicació. (Es modifica l'apartat 1)

  1. Als efectes de l'ús industrial s'entendrà per planta pis la que correspon a una cota superior a la de qualsevol de les vies públiques a les quals l'edificació tingui façana; per planta baixa la immediatament inferior a les plantes pis, i per soterranis les inferiors a la planta baixa.
  No tindran la consideració de planta, ni computaran a efectes d'edificabilitat, les prestatgeries, enteses com a elements mobles, destinats a l'emmagatzematge de productes, sempre que tinguin una estructura independent de la de l'edifici i siguin desmuntables. Aquestes prestatgeries podran ser accessibles per persones a diferents nivells, amb l'únic objectiu d'accedir als productes emmagatzemats, mitjançant escales i passadissos integrats a la mateixa prestatgeria, també s'hi podran instal·lar elements elevadors que facilitin la càrrega i descàrrega sempre que quedin integrats a la mateixa prestatgeria. Tots els espais ocupats en planta per la prestatgeria tindran la consideració d'espai d'emmagatzematge, no essent possible que cap nivell pugui ser utilitzable per a cap altra ús. Pel que fa a la resta de condicions aquestes prestatgeries compliran estrictament tot el que disposi la normativa sectorial corresponent.

  DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

  S'afegeixen les següents disposicions transitòries.

  Disposició transitòria primera

  Planejament en curs: Els documents de planejament que hagin assolit la seva aprovació inicial abans de l'entrada en vigor de la present modificació normativa es continuaran tramitant d'acord amb la normativa vigent en el moment de la seva aprovació inicial.

  Disposició transitòria segona

  Planejament aprovat definitivament: Els documents de planejament aprovats definitivament abans de l'entrada en vigor de la present modificació normativa regiran d'acord amb la seva normativa específica, i en tot allò que no estigui expressament especificat d'acord amb la nova normativa modificada del Pla General Metropolità.
  Per els usos diferents als d'habitatge, en tot allò que en el planejament no estigui expressament especificat regiran els paràmetres del Pla General Metropolità vigent en el moment de la seva aprovació definitiva.

  Disposició transitòria tercera

  Llicències en tràmit: Les llicències sol·licitades amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present modificació normativa regiran d'acord amb la normativa vigent en el moment de la seva sol·licitud. Mitjançant les oportunes sol·licituds de modificació de llicència serà factible acollir-se a les determinacions de la nova normativa en aquells aspectes que convingui.

  Disposició transitòria quarta

  Per a aquells edificis amb llicència però amb obres d'edificació en execució i pels edificis existents, ambdós casos que no estiguin subjectes a planejaments específics, mitjançant les oportunes sol·licituds de llicència o de modificació de llicència serà factible acollir-se a les determinacions de la nova normativa en aquells aspectes que convingui.
  En el cas que estiguin subjectes a planejaments específics prevaldran les determinacions d'aquests planejaments i en tot allò que no estigui específicament regulat seran d'aplicació les determinacions assenyalades en el paràgraf anterior.