Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 3r. Règim dels usos
  Secció
  Secció 1a. Disposicions generals
  Article
  Article 285 - Simultaneïtat dels usos

Article 285 - Simultaneïtat dels usos


1. Quan una activitat comprengui diversos usos permesos, i sempre que siguin com­patibles entre sí, cadascun haurà de complir les condicions que es determinin a les normes específiques apli­cables.

2. El que disposa el paràgraf anterior s'aplicarà, també, als usos que, per la seva naturalesa, no tan sols siguin compa­tibles sinó que també complementin l'activitat considerada.