Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol I. Disposicions de caràcter general
  Capítol
  Capítol 3r. De l'execució del planejament
  Article
  Article 28 - Sistema d'actuació en sòl urbà

Article 28 - Sistema d'actuació en sòl urbà


Per a l'execució d'aquest Pla General en sòl urbà per mitjà de Plans Especials mitjançant polígons o unitats d'actuació, és considera sistema preferent el de compensació, sens perjudici de l'elecció que l'administració actuant podrà efectuar d'acord amb el que preveu l'article 119.2 de la Llei del Sòl.