Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 3r. Règim dels usos
  Secció
  Secció 1a. Disposicions generals
  Article
  Article 273 - Usos permesos

Article 273 - Usos permesos


1.  Són usos permesos els que són expressament admesos a la regulació de les zones o subzones, i si escau, no es comprenen en algun dels supòsits dels usos prohibits.

2.  Per tal de ser admesos, determinats usos requereixen certes limitacions o imposen la necessitat d'una regulació especial de l'entorn.

Aquests usos són els següents:

a. Usos compatibles
b. Usos condicionals
c. Usos condicionats
d. Usos temporals
e. Usos provisionals.

3.  Usos compatibles són els que poden donar‑se simultàniament o coe­xistir. La llicència municipal podrà condicionar‑se al fet que s'estableixin les restriccions necessàries en la intensitat o en la forma de l'ús perquè puguin concórrer en un mateix sòl, edifici o lloc.

4.  Usos condicionals són aquells que per les seves característiques requereixin regulacions específiques de l'entorn.

5.  Usos condicionats són els que necessiten certes limitacions per ser admesos.

6.  Usos temporals són els establerts per termini limitat o per temps indeterminat revocables a voluntat de l'Administració, segons els objectius de l'ordenació ur­ba­nística.

7.  Usos provisionals són aquells que, perquè no necessiten obres o instal·lacions permanents i no dificulten l'execució dels plans, poden autoritzar‑se amb caràcter provisional en els termes disposats per l'article 58.2 de la Llei del sòl.