Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Procediment per a la resolució de les sol·licituds de llicència
  Article
  Article 27 - Documentació de la sol·licitud de llicència d'enderrocament

Article 27 - Documentació de la sol·licitud de llicència d'enderrocament


1. Les sol·licituds de llicència per a demolicions i enderrocaments de construccions es presentaran subscrites per l'interessat o per la persona que el representi i pel facultatiu designat per dirigir-los.

2. Amb la sol·licitud de llicència s'acompanyaran els documents següents:

a. plànol d'emplaçament a escala 1:500
b. croquis de plantes, alçats i seccions, que permetin determinar l'índole de l'enderrocament o demolició que caldrà efectuar
c. memòria tècnica explicativa de les característiques dels treballs, amb indicació del programa i coordinació d'aquests, així com de les precaucions que caldrà prendre en relació amb l'obra, via pública i construccions o predis veïns
d. document acreditant que el peticionari assumeix l'obligació que les obres s'executaran per una empresa constructora competent i que al capdavant d'aquestes obres, a més de la direcció facultativa, hi hagi un tècnic titulat que assumeixi expressament la funció de tenir cura de la correcta execució dels treballs, d'acord amb els documents presentats i amb les ordres de la direcció facultativa
e. fotografies en què es pugui determinar si a l'obra que cal enderrocar o demolir hi ha algun element d'interès especial per a l'Ajuntament, des del punt de vista històric, artístic o tradicional. Les fotografies hauran d'anar subscrites al dors pel propietari i el facultatiu designat per dirigir les obres
f. comunicació de l'acceptació del facultatiu designat com a director de les obres, visat pel col·legi oficial corresponent.

3. Quan es tracti de demolicions d'edificis inclosos al Catàleg del patrimoni arquitectònic historicoartístic, es compliran, a més de les prescripcions assenyalades en aquest article, les específiques del capítol sobre protecció de patrimoni d'aquestes ordenances i les establertes, si és el cas, per l'ajuntament respectiu.