Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 2n. De les disposicions comunes als tipus d'ordenació
  Secció
  Secció 5a. Normes aplicables al tipus d'ordenació tridimensional
  Article
  Article 268 - Subtipus malla infrastructural

Article 268 - Subtipus malla infrastructural


1.  El desenvolupament de les previsions d'aquest Pla General per a l'ordenació tridimensional segons el tipus de malla estruc­tural de xarxes de servei i de transport públic, requereix l'elaboració d'un Pla Especial o, si escau, d'un Pla Parcial.

2.  El Pla, a més dels documents establerts amb caràcter ge­neral, requerirà necessàriament la incorporació d'un projecte de la malla infrastructural.

3.  S'hi han de contenir les determinacions mínimes següents:

a. Usos permesos a cada planta pis.
b. Cotes de referència o rasants de connexió amb la malla tridimensional d'infrastructures.
c. Coordinació dels diferents usos amb les cotes en què se situïn els diferents mitjans de transport.
d. Localització dels espais destinats a canals de comunicació, per als diferents mitjans de transport.
e. Comunicacions horitzontals i verticals, accessos, correspondències i espais per a la circulació de vianants.
f. Localització d'espais lliures per a ventilació de les diferents unitats d'edificació.
g. Solució dels problemes de veïnatge entre unitats privades i també respecte a espais públics.

4.  L'edificació situada per damunt del nivell a partir del qual no hi hagi espais públics per a la malla de vialitat i transports, s'haurà de regir pel tipus d'ordenació per volumetria específica.