Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 2n. De les disposicions comunes als tipus d'ordenació
  Secció
  Secció 4a. Normes aplicables al tipus d'ordenació segons volumetria específica
  Article
  Article 264 - Localització relativa de l'edificació

Article 264 - Localització relativa de l'edificació


1.  Els paràmetres que regulen la localització relativa de les edificacions són els següents:

a. Separacions mínimes entre edificacions.
b. Separacions mínimes de l'edificació als eixos de vial i als límits de zona.
El règim d'aquests paràmetres és l'establert en aquest article, completat, si escau, per les determinacions del Pla Parcial o el Pla Especial.

2.  La separació mínima entre edificacions o cossos d'edificació pretén la preservació de la intimitat i assegurar nivells convenients d'il·luminació i insolació.

a. Als efectes de preservació de la intimitat, la distància mí­nima entre dos edificis pròxims és la següent:
– Edificis de PB, PB+1P i PB+2P: 4 m.
– Edificis de PB+3P i PB+4P: 10 m.
– Edificis de PB+5P, PB+6P i PB+7P: 18 m.
– Edificis d'alçada superior a PB+7P: 20 m.
b. A efectes d'il·luminació i insolació, la conjugació de les distàncies entre edificacions amb l'alçada d'aquestes, determinats ambdós paràmetres al Pla Especial o al Pla Par­cial, ha de ser el que asseguri a totes les plantes d'edificació, una hora de sol, com a mínim, entre les 10 i les 14 hores solars, el 21 de gener de cada any.
Els angles d'altitud i azimut del sol per a l'àrea metropo­litana de Barcelona, el dia indicat són els següents:

Hora Altitud Azimut
10 hores 24 º 149 º
11 hores 28 º 164 º
12 hores 30 º 180 º
13 hores 28 º 196 º
14 hores 24 º 211 º

La condició d'una hora de sòl a tota planta d'edificació s'amidarà de la manera següent:

b.1. Als edificis, la profunditat edificable o amplada dels quals, sigui inferior a 16 m., la disposició ha de ser de ma­nera que no quedi sense insolació, en una longitud de façana superior a cinc metres, una de les façanes situades en la direcció del llarg de l'edificació, un cop projectades a hores diferents les ombres de les edificacions pròximes.
Això no obstant, quan es disposin habitatges sense ventilació creuada (sense donar a dues façanes oposades), l'anterior consideració haurà de complir‑se per a les dues façanes de l'edificació en la direcció de la llargària.
b.2. Als edificis la profunditat edificable o amplada dels quals sigui superior a 16 m., hauran de complir‑se les condicions anteriors d'assolellada en totes les façanes de l'edificació en la direcció de la seva llargària.
b.3. Quan una edificació es projecti amb reculades a la façana, aquestes hauran de complir les dimensions dels patis de ventilació, sense que siguin d'aplicació les anteriors condicions d'insolació als plans d'edificació que les deli­miten.

3.  Les edificacions que segons el Pla Parcial o Pla Especial puguin aixecar‑se amb façana a la xarxa viària bàsica o pròximes als límits de zona, hauran de preveure's en aquells plans de manera que, ateses l'alçada i la distància al vial o al límit de la zona, els volums quedin compresos dins dels angles traçats de la manera següent: recta horitzontal per qualsevol punt de l'eix del vial o del límit de la zona i normal a aquests, i recta que passa pel mateix punt situat en pla vertical que contingui l'anterior i formant amb aquesta un angle de 60 º.

 • Modificació de l'article 264 de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità (localització relativa de l'edificació, tipus d'ordenació segons volumetria específica), al terme municipal de Barcelona.

  Municipi
  Barcelona

  Aprovada definitivament per la Subcomissió d'Urbanisme del Municipi de Barcelona, en la sessió de 22 de juliol de 2009. (DOGC núm. 5509 de 19/11/2009).

  MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 264 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA GENERAL METROPOLITA (LOCALITZACIO 'RELATIVA DE L'EDIFICACIO, TIPUS D'ORDENACIO SEGONS VOLUMETRIA ESPECIFICA), DE BARCELONA.

  Art. 264. Localització relativa de l'edificació

  1. Els paràmetres que regulen la localització relativa de les edificacions són els següents:

  a. Separacions mínimes entre edificacions.
  El règim ďaquests paràmetres és l`establert en aquest article, completat, si escau, per les determinacions de l`instrument de planejament urbanístic.

  2. La separació mínima entre edificacions o cossos ďedificació pretén la preservació de la intimitat i assegurar nivells convenients d`il-luminació i insolació.

  a. A l`efecte de la preservació de la intimitat, la distància mínima entre dos edificis pròxims, la zonificació del sòl dels quals admeti els usos ďhabitatge i/o residencials, és la següent:

  - Edificis de PB, PB +1 PP i PB +2 PP: 4 m.
  - Edificis de PB +3 PP i PB +4 PP: 10 m.
  - Edificis de PB +5 PP, PB +6 PP i PB +7 PP: 18 m.
  - Edificis ďalçada superior a PB +7 PP: 20 m.

  a.1. La distància mínima entre edificis pròxims:
  - Es determinarà ďacord amb l`edifici de menor nombre de plantes i/o alçada més baixa.
  - No es veurà disminuïda per l`existència de cossos sortints oberts, semi tancats o tancats.
  - Es mesurarà de manera perpendicular a les façanes.
  - S`ha de garantir en totes les plantes de l`edificació, ďacord amb el seu nombre de plantes.
  En un mateix edifici es podran aplicar diferents distàncies de separació, ďacord amb les distàncies establertes a l`apartat 2a).

  a.2. En el supòsit que els dos edificis no fossin paral-lels entre ells, la distància mínima es mesurarà en el punt mig de l`edifici de menor nombre de plantes i/o alçada més baixa. Les peces destinades a sala d`estar no disposaran d`una separació inferior a 8,00 m en els edificis de PB +3 PP o més plantes. La distància en el punt més proper no serà inferior a 4,00 m.

  a.3. Els instruments de planejament podran establir, de manera justificada, altres distàncies mínimes de les relacionades a l`apartat 2a) en els supòsits següents:

  - Quan els edificis no es disposin en paral-lel.
  - Entre edificis de façanes sense obertures.
  - Quan les façanes no disposin ďobertures de peces de sales d`estar.
  - Que disposin de patis mixtos oberts a l`exterior.
  - En altres circumstàncies anàlogues.

  a.4. A la resta d`usos, la distància mínima vindrà fixada per l`instrument de planejament corresponent.

  b. A l`efecte d`il-luminació i insolació, es distingeixen dues situacions, en relació amb l`ordenació i el context urbà, a l`efecte de la seva regulació:

  - Edificacions provinents d`ordenacions volumètriques anteriors al Pla general metropolita de 1976.
  - Edificacions provinents d`ordenacions volumètriques posteriors al Pla general metropolita de 1976.

  b.1. Les edificacions provinents d`ordenacions volumètriques anteriors al Pla general metropolita de 1976, la zonificació del sòl de les quals admeti els usos d`habitatge i/o residencials, la conjugació de les distàncies entre edificacions amb l`alçada d`aquestes, determinats ambdós parametres al Pla especial o al Pla parcial, ha de ser el que asseguri, a totes les plantes d`edificació, una hora de sol, com a mínim, entre les 10 i les 14 hores solars, el 21 de gener de cada any.
  Els angles d`altitud i azimut del sol per a l`area metropolitana de Barcelona, el dia indicat, són els següents:

  Hora Altitud Azimut
  10 hores 24 º 149 º
  11 hores 28 º 164 º
  12 hores 30 º 180 º
  13 hores 28 º 196 º
  14 hores 24 º 211 º

  La condició d`una hora de sol a tota planta d`edificació es mesurara de la manera següent:

  b.1.1. Als edificis, la profunditat edificable o amplada dels quals sigui inferior a 16 m, la disposició ha de ser de manera que no quedi sense insolació, en una longitud de façana superior a cinc metres, una de les façanes situades en la direcció del llarg de l`edificació, un cop projectades a hores diferents les ombres de les edificacions pròximes.
  Això no obstant, quan es disposin habitatges sense ventilació creuada (sense donar a dues façanes oposades), l`anterior consideració haura de complir-se per a les dues façanes de l`edificació en la direcció de la llargada.

  b.1.2. Als edificis, la profunditat edificable o amplada dels quals sigui superior a 16 m, hauran de complir-se les condicions anteriors d`assolellada en totes les façanes de l`edificació en la direcció de la seva llargada.

  b.1.3. Quan una edificació es projecti amb reculades a la façana, aquestes hauran de complir les dimensions dels patis de ventilació, sense que siguin d`aplicació les anteriors condicions d`insolació als plans d`edificació que les delimiten.

  b.2. Les edificacions provinents d`ordenacions volumètriques posteriors al Pla general metropolita de 1976, es regularan d`acord amb el disposat en l`instrument de planejament corresponent.
  Aquest justificara les condicions d`il-luminació i insolació en relació amb les característiques del teixit urba on s`insereixen, dels usos a desenvolupar i la configuració de l`ordenació urbana resultant i les condicions mediambientals i d`ecoeficiència en els edificis.