Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Procediment per a la resolució de les sol·licituds de llicència
  Article
  Article 26 - Documentació de la sol·licitud de llicències de grues-torre

Article 26 - Documentació de la sol·licitud de llicències de grues-torre


1. Amb la sol·licitud de llicència per a la instal·lació i l'ús de grues-torre en la construcció, s'acompanyaran els documents següents:

a. plànol d'ubicació de la grua en relació a la finca on es realitzi l'obra i les contigües, amb indicació de la seva altura màxima, posició del contrapès, i de les àrees d'escombrada de la ploma i del carro del qual es pengi el ganxo, així com de l'altura de les edificacions i instal·lacions existents a la zona d'escombrada. Si s'hagués d'instal·lar en terreny vial, s'indicarà, de la mateixa manera, l'espai màxim per ocupar de la base de suport
b. certificació de la casa instal·ladora subscrita per un tècnic competent, acreditativa del perfecte estat dels elements de la grua per muntar i d'assumir-ne la responsabilitat de la instal·lació fins a deixar-la en perfectes condicions de funcionament. En la certificació esmentada s'hauran de fer constar les càrregues màximes, en les posicions més desfavorables, que puguin ser transportades per la grua, en els diversos supòsits d'utilització que es prevegin
c. document, visat pel col·legi oficial corresponent i expedit per un tècnic competent, acreditatiu que aquest assumeix el control del bon funcionament i la seguretat de la grua, mentre romangui a l'obra
d. pòlissa d'assegurances amb cobertura de la responsabilitat civil il·limitada que pugui produir el funcionament de la grua i la seva estada en obra.

2. La petició de llicència per a la instal·lació i l'ús de grues podrà efectuar-se conjuntament amb la sol·licitud de llicència de l'obra en què s'hagin d'utilitzar, i en aquest cas no s'aplicarà el termini establert a l'article 31.1 h.