Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 2n. De les disposicions comunes als tipus d'ordenació
  Secció
  Secció 3a. Normes aplicables al tipus d'ordenació d'edificació aïllada
  Article
  Article 254 - Tanques

Article 254 - Tanques


1. Les tanques amb front a vials públics, dotacions i espais verds, es regularan, pel que fa a alçades i a materials, de conformitat amb les disposicions establertes per a cada zona o sector en què es divideixi, a les ordenances del Pla Par­cial o Especial.

2.  Les tanques amb front a espais públics hauran de subjectar‑se en tota la seva llargària, a les alineacions i rasants d'aquests; tanmateix, en determinats casos, es permetrà tirar‑les enrera o recular‑les en part, amb la finalitat de relacionar millor l'edificació principal o les edificacions auxiliars amb l'alineació del vial. En aquests casos, l'espai intermedi entre edificació i alineació públi­ca, haurà de mantenir‑se, sistematitzat amb jardineria, a càrrec del propietari d'aquest sòl.

3.  L'alçada màxima de les tanques opaques a les llindes restants en cap cas podrà depassar l'alçada d'1,50 m., amidats des de la cota natural del terreny a l'esmentada llinda, i podran elevar‑se fins a un màxim de 2,50 m. sobre aquest punt, amb reixes, tela metàl·lica o elements calats.

 • Ordenances complementàries de les ordenances municipals d'edificació, a Cerdanyola del Vallès.

  Municipi
  Cerdanyola del Vallès
  Aprovades definitivament i donada conformitat al text refós per Acords de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de 4 de març de 1992 i 8 de juliol de 1992 (DOGC núm. 1660 de 23/10/92)

  Modificació dels articles 225, 251, 253 i 254 de les Normes del PGM

  Art. 254. Tanques. (es modifica l'apartat 1)

  1.

  a. Les tanques amb front a vials públics, dotacions i espais verds, es regularan, pel que fa a alçades i a materials, de conformitat amb les disposicions establertes per a cada zona o sector en què es divideixi, a les ordenances del pla parcial o especial.
  b. En els casos en que no existeixin disposicions establertes sobre tanques, aquestes podran tenir una alçada màxima de 1 m en la part opaca, amidat sobre la major cota del terreny a la llinda, i es podran elevar fins a un màxim de 2,50 m. sobre aquest punt, amb reixes, tela metàl·lica o elements calats.