Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 2n. De les disposicions comunes als tipus d'ordenació
  Secció
  Secció 3a. Normes aplicables al tipus d'ordenació d'edificació aïllada
  Article
  Article 253 - Construccions auxiliars

Article 253 - Construccions auxiliars


1. Es permet en aquest tipus d'ordenació la construcció d'edificacions o cossos d'edificació auxiliars al servei dels edificis principals, amb destinació a porteria, garatge par­ticular, locals per a guarda o dipòsit de material de jardineria, piscines o anàlegs, vestidors, estables, bugaderies, rebosts, hivernacles, garites de guarda i d'altres anàlogues, com també barbacoes, terrasses, pèrgoles o galeries.

2.  La construcció d'edificacions auxiliars s'ha d'ajustar al que estableix la regulació de cada zona, i si escau, al que disposa el pla general o el pla parcial, pel que fa a sostre edificable, ocupació en planta baixa, alçada màxima i separacions mínimes a les llindes de parcel·la.

3.  Les construccions auxiliars han de respectar els límits màxims d'ocupació dins del percentatge d'ocupació principal de parcel·la, edificabilitat i alçada establerta per a les diferents zones.
Les construccions auxiliars no podran envair les franges de separació a les llindes de parcel·la llevat que es tracti de substitució de terres rebaixades cas en el qual s'haurà de condicionar la coberta com a jardí. Excepcionalment es podran admetre construccions auxiliars aparionades, pertanyents a dues parcel·les contigües, adossades a alguna de les llindes i sense que puguin envair la franja adjacent a les alineacions oficials; el caràcter aparionat d'aquestes construccions auxiliars s'ha d'establir per escriptura pú­blica.

4.  Les piscines descobertes i pistes esportives, que tenen la consideració de construccions auxiliars, podran situar‑se lliurement a la parcel·la excepte a la franja adjacent a les alineacions oficials. Els elements funcionals associats a aquestes instal·lacions com: trampolins, pals, xarxes de protecció, bàculs d'il·luminació, etc., tindran limitada l'alçada a les llindes de les parcel·les equivalentment a l'alçada màxima establerta per a les tanques.

 • Modificació de les Normes urbanístiques del PGM per a l'ordenació de l'edificació aïllada, de Barcelona.

  Municipi
  Barcelona

  Aprovada definitivament per Acord de la Subcomissió d'Urbanisme del municipi de Barcelona de 20 d'octubre de 2004 (DOGC núm. 4277 de 10/12/04)

  Annex – Articulat

  Art. 253. Construccions auxiliars (d'aplicació al municipi de Barcelona exclusivament)

  1. Es permet en aquest tipus d'ordenació la construcció d'edificacions o cossos d'edificació auxiliars al servei dels edificis principals, amb destinació diferent de la de les dependències que formin part del programa funcional bàsic dels usos admesos, com ara, porteria, garatge particular, locals per a la guarda o dipòsit de material de jardineria, piscines cobertes, vestidors, estables, bugaderies, rebosts, hivernacles, garites de guarda, i d'altres anàlegs.

  2. La construcció d'edificacions auxiliars s'ha d'ajustar al que estableix la regulació de cada zona, i si escau, al que disposa el Pla general o el Pla parcial, pel que fa a sostre edificable, ocupació en planta baixa, alçada màxima i separacions mínimes a les llindes de parcel·la.

  3. Les construccions auxiliars han de respectar els límits màxims d'ocupació dins del percentatge màxim d'ocupació de parcel·la, edificabilitat i alçada establertes per a les diferents zones.
  Les construccions auxiliars sobre rasant no podran envair les franges de separació a les llindes de parcel·la. Quan es tracti de construccions auxiliars resultants de substitucions de terres rebaixades, s'aplicarà el disposat per als soterranis a l'article 249.2. Excepcionalment es podran admetre construccions auxiliars aparionades, pertanyents a dues parcel·les contigües, adossades a alguna de les llindes i sense que puguin envair la franja adjacent a les alineacions oficials. El caràcter aparionat d'aquestes construccions auxiliars s'ha d'establir per escriptura pública.

 • Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità en l'àmbit del municipi de Badalona.

  Municipi
  Badalona
  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 6 de Juny de 2008. (DOGC núm. 5224 de 29/09/2008).

  Incorporant d'ofici que la possiblitat que la rasant de la planta baixa pugui estar 1m per sobre de la regulació fixada pel Pla General Metropolità només es donarà quan l'ús d'aquesta planta sigui el d'habitatge.

  Art. 253. Construccions auxiliars (Es modifiquen els apartats 1 i 3, i es suprimeix l'apartat 4)

  1. Es permet en aquest tipus d'ordenació la construcció d'edificacions o cossos d'edificació auxiliars al servei dels edificis principals, amb destinació diferent de la de les dependències que formin part del programa funcional bàsic dels usos admesos, com ara a porteria, garatge particular, locals per a guarda o dipòsit de material de jardineria, piscines cobertes o anàlegs, vestidors, estables, bugaderies, rebosts, hivernacles, garites de guarda i d'altres anàlogues, com també barbacoes, terrasses, pèrgoles o galeries.

  3. Les construccions auxiliars han de respectar els límits màxims d'ocupació dins del percentatge màxim d'ocupació de parcel·la, edificabilitat i alçada establerta per a les diferents zones.
  Les construccions auxiliars sobre rasant no podran envair les franges de separació a les llindes de parcel·la. Quan es tracti de construccions auxiliars resultants de substitucions de terres rebaixades s'aplicarà el disposat per als soterranis a l'article 249.2 Excepcionalment es podran admetre construccions auxiliars aparionades, pertanyents a dues parcel·les contigües, adossades a alguna de les llindes i sense que puguin envair la franja adjacent a les alineacions oficials; el caràcter aparionat d'aquestes construccions auxiliars s'ha d'establir per escriptura pública.

  DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

  S'afegeixen les següents disposicions transitòries.

  Disposició transitòria primera

  Planejament en curs: Els documents de planejament que hagin assolit la seva aprovació inicial abans de l'entrada en vigor de la present modificació normativa es continuaran tramitant d'acord amb la normativa vigent en el moment de la seva aprovació inicial.

  Disposició transitòria segona

  Planejament aprovat definitivament: Els documents de planejament aprovats definitivament abans de l'entrada en vigor de la present modificació normativa regiran d'acord amb la seva normativa específica, i en tot allò que no estigui expressament especificat d'acord amb la nova normativa modificada del Pla General Metropolità.
  Per els usos diferents als d'habitatge, en tot allò que en el planejament no estigui expressament especificat regiran els paràmetres del Pla General Metropolità vigent en el moment de la seva aprovació definitiva.

  Disposició transitòria tercera

  Llicències en tràmit: Les llicències sol·licitades amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present modificació normativa regiran d'acord amb la normativa vigent en el moment de la seva sol·licitud. Mitjançant les oportunes sol·licituds de modificació de llicència serà factible acollir-se a les determinacions de la nova normativa en aquells aspectes que convingui.

  Disposició transitòria quarta

  Per a aquells edificis amb llicència però amb obres d'edificació en execució i pels edificis existents, ambdós casos que no estiguin subjectes a planejaments específics, mitjançant les oportunes sol·licituds de llicència o de modificació de llicència serà factible acollir-se a les determinacions de la nova normativa en aquells aspectes que convingui.
  En el cas que estiguin subjectes a planejaments específics prevaldran les determinacions d'aquests planejaments i en tot allò que no estigui específicament regulat seran d'aplicació les determinacions assenyalades en el paràgraf anterior.

 • Ordenances complementàries de les ordenances municipals d'edificació, a Cerdanyola del Vallès.

  Municipi
  Cerdanyola del Vallès

  Aprovades definitivament i donada conformitat al text refós per Acords de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de 4 de març de 1992 i 8 de juliol de 1992 (DOGC núm. 1660 de 23/10/92)

  Modificació dels articles 225, 251, 253 i 254 de les Normes del PGM

  Art. 253. Construccions auxiliars. (es modifica l'apartat 4)

  4. Les piscines descobertes i pistes esportives, amb excepció de frontons, podran situar-se lliurement a la parcel·la. Els elements funcionals associats a aquestes instal·lacions com: trampolins, pals, xarxes de protecció, bàculs d'il·luminació, etc., tindran limitada la seva alçada en els 3 m. des de la vora de la llinda de parcel·la, a l'alçada màxima establerta per a les tanques.