Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 2n. De les disposicions comunes als tipus d'ordenació
  Secció
  Secció 3a. Normes aplicables al tipus d'ordenació d'edificació aïllada
  Article
  Article 251 - Alçada màxima i nombre de plantes

Article 251 - Alçada màxima i nombre de plantes


1. L'alçada màxima de l'edificació s'ha de determinar en cada punt a partir de la cota de pis de la planta que tingui la consideració de planta baixa.
En els casos en què, per raó del pendent del terreny, l'edificació es desenvolupi escalonadament, els volums d'edificació que es construeixin sobre cada una de les plan­tes o parts de planta que tinguin la consideració de planta baixa, s'han de subjectar a l'alçada màxima que correspongui per raó de cada una d'aquestes parts, i l'edificabilitat to­tal no podrà superar la que resultaria d'edificar en un terreny horitzontal.
En cap cas, les cotes de referència de les plantes baixes podran establir‑se amb una variació absoluta de més‑menys un metre en relació amb la cota natural del terreny. Es prendrà com a punt de referència el centre de gravetat de la planta baixa o part de la planta baixa.

2.  Els valors de les alçades màximes i el nombre màxim de plantes es determinen a les normes de cada zona. S'hi distingeixen dos valors, segons que l'edificació sigui palafítica o no. En aquest tipus d'ordenació no es permet la construcció d'entresolats.

3. Per damunt de l'alçada màxima, només es permetrà:

a. La coberta definitiva de l'edifici, de pendent inferior al 30 per 100 i l'arrencada de la qual se situa sobre una línia horitzontal que sigui paral·lela als paraments exteriors de les façanes situades a una altura no su­perior a la màxima i que el vol no superi el màxim admès per als ràfecs.
En aquest tipus d'ordenació les golfes resultants no podran ser habitables llevat la dels habitatges unifamiliars, cas en el qual es computarà la seva superfície a efectes d'edificabilitat a tota la part que tingui una alçada mitjana no inferior a 2,10 m.
b. Les cambres d'aire i elements de cobertura en els casos de terrats o coberta plana, amb alçada total de 60 cm.
c. Les baranes fins a una alçada màxima de 1,80 m.
d. Els elements tècnics de les instal·lacions.
e. Els coronaments de l'edificació de caràcter exclusivament decoratiu.

4.  Es tindrà en compte la possibilitat, admesa en algunes zones, de construir plantes baixes sobre palafits, en aquest cas no computarà a efectes d'edificabilitat, la part de la planta que es trobi totalment oberta. Els volums que interrompin eventualment la continuïtat de l'espai obert tal com els cossos d'escales, ascensors, volums tècnics, espais de consergeries, locals comercials i similars, computaran a efectes del càlcul de la superfície màxima del sostre edifi­cable. No es permetrà la construcció d'entresolats.

 • Ordenances complementàries de les ordenances municipals d'edificació, a Cerdanyola del Vallès.

  Municipi
  Cerdanyola del Vallès

  Aprovades definitivament i donada conformitat al text refós per Acords de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de 4 de març de 1992 i 8 de juliol de 1992 (DOGC núm. 1660 de 23/10/92)

  Modificació dels articles 225, 251, 253 i 254 de les Normes del PGM

  Art. 251. Alçada màxima i nombre de plantes . (es modifiquen els apartats 3 i 4)

  3. Per damunt de l'alçada màxima, només es permetrà:

  a. La coberta definitiva de l'edifici, de pendent inferior al 30 per 100 i l'arrencada de la qual se situa sobre una línia horitzontal que sigui paral·lela als paraments exteriors de les façanes situades a una altura no superior a la màxima i que el vol no superi el màxim admès per als ràfecs.
  Els ràfecs podran envair la zona de separacions mínimes a les llindes de parcel·la amb una volada màxima del 15 per 100 de la separació, amb un màxim d'1 m. Quan per qüestions de disseny se sobrepassi el voladís màxim, l'excés es computarà com a ocupació, mantenint-se les distàncies a llindes del paràgraf anterior. (paràgraf afegit)
  En aquest tipus d'ordenació les golfes resultants no podran ser habitables llevat de als habitatges unifamiliars, cas en el qual es computarà la seva superfície a l'efecte d'edificabilitat a tota la part que tingui una alçada mitjana no inferior a
  2,10 m.
  b. Les cambres d'aire i elements de cobertura en els casos de terrats o coberta plana, amb alçada total de 0,60 m.
  c. Les baranes fins a una alçada màxima
  d'1,80 m.
  d. Els elements tècnics de les instal·lacions.
  e. Els coronaments de l'edificació de caràcter exclusivament decoratiu.

  4. Es tindrà en compte la possibilitat, admesa en algunes zones, de construir plantes baixes sobre palafits, en aquest cas no computarà a efectes d'edificabilitat, la part de la planta que es trobi totalment oberta. Els volums que interrompin eventualment la continuïtat de l'espai obert tal com els cossos d'escales, ascensors, volums tècnics, espais de consergeries, locals comercials i similars, computaran a efectes del càlcul de la superfície màxima del sostre edificable. No es permetrà la construcció d'entresolats.
  La part de l'edifici situada damunt de l'alçada màxima tindrà la consideració d'element comú de l'edifici, llevat del cas d'habitatges unifamiliars. (paràgraf afegit)