Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 2n. De les disposicions comunes als tipus d'ordenació
  Secció
  Secció 3a. Normes aplicables al tipus d'ordenació d'edificació aïllada
  Article
  Article 250 - Sòl lliure d'edificació

Article 250 - Sòl lliure d'edificació


1. Els terrenys que quedessin lliures d'edificació per aplicació de la regla so­bre ocupació màxima de parcel·la, no podran ser objecte, en superfície, d'un altre aprofitament que el corresponent a espais lliures al servei de l'edificació o edificacions aixecades a la parcel·la o parcel·les.
En aquests s'admeten els elements ornamentals compatibles amb el seu caràcter enjardinat. També s'admetrà la instal·lació de piscines descobertes i pistes esportives que es regularan per les condicions establertes per a les construccions auxiliars.
Aquests elements i les seves instal·lacions associades com: màstils, xarxes de protecció, trampolins o similars, han de tenir una alçada màxima que no pot superar, a les llindes de la parcel·la, la màxima permesa per a les tanques. Pel que fa a les edificacions auxiliars, aquestes han de respectar, a més, les condicions establertes a l'article 253.

2. Els propietaris de dues o més parcel·les contigües podran establir la mancomunitat d'aquests espais lliures, amb subjecció als requisits formals establerts en aquestes Normes per als patis mancomunats.

3. Els propietaris podran cedir gratuïtament al municipi aquests sòls cosa que comportarà, per al municipi, el deure de conservar‑los d'acord amb les normes sobre jardins públics, sempre que el municipi consideri que hi concorren raons d'interès públic, social o comunitari. En el seu defecte es podrà establir una Entitat de conservació per al seu manteniment.

 • Modificació de les Normes urbanístiques del PGM per a l'ordenació de l'edificació aïllada, de Barcelona.

  Municipi
  Barcelona

  Aprovada definitivament per Acord de la Subcomissió d'Urbanisme del municipi de Barcelona de 20 d'octubre de 2004 (DOGC núm. 4277 de 10/12/04)

  Annex – Articulat

  Art. 250. Sòl lliure d'edificació (d'aplicació al municipi de Barcelona exclusivament)

  1. Els terrenys que quedessin lliures d'edificació per aplicació de la regla sobre ocupació màxima de parcel·la, no podran ser objecte, en superfície, d'un altre aprofitament que el corresponent a espais lliures al servei de l'edificació o edificacions aixecades a la parcel·la o parcel·les.
  En aquests s'admeten els elements ornamentals compatibles amb el seu caràcter enjardinat, o els funcionals vinculats a usos propis dels jardins que no suposin volums tancats, com les barbacoes, terrasses, pèrgoles o anàlegs.
  També s'admetrà la instal·lació de piscines i pistes esportives sempre i quan, en ambdós casos, es tracti d'instal·lacions al descobert, les quals podran situar-se lliurement a la parcel·la, excepte a la franja lliure d'edificació adjacent a les alineacions de vial, i sempre separades un mínim d'un metre de la resta de llindes. No podran ultrapassar la cota del terreny definitiu, configurat d'acord amb l'establert a l'article 255, i no computaran a efectes del percentatge màxim d'ocupació establert a cada zona.
  Els elements ornamentals i els funcionals vinculats a usos propis dels jardins, i les instal·lacions associades a les piscines i pistes esportives descobertes, com: pals de bandera, bàculs d'il·luminació, xarxes i tancaments no opacs de protecció, trampolins o similars, no poden ultrapassar una alçada màxima de 4 m. sobre el terreny definitiu, sense superar un díedre de 45º traçat a partir de l'alçada màxima permesa per a les tanques opaques a les llindes de la parcel·la.

  2. Els propietaris de dues o més parcel·les contigües podran establir la mancomunitat d'aquests espais lliures, amb subjecció als requisits formals establerts en aquestes Normes per als patis mancomunats.

  3. Els propietaris podran cedir gratuïtament al municipi aquests sòls, cosa que comportarà per al municipi el deure de conservar-los d'acord amb les normes sobre jardins públics, sempre que el municipi consideri que hi concorren raons d'interès públic, social o comunitari. En el seu defecte es podrà establir una entitat de conservació per al seu manteniment.

  Annex – Gràfics explicatius

  Art. 250.1

 • Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità en l'àmbit del municipi de Badalona.

  Municipi
  Badalona

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 6 de Juny de 2008. (DOGC núm. 5224 de 29/09/2008).

  Incorporant d'ofici que la possiblitat que la rasant de la planta baixa pugui estar 1m per sobre de la regulació fixada pel Pla General Metropolità només es donarà quan l'ús d'aquesta planta sigui el d'habitatge.

  EDIFICACIÓ AÏLLADA

  Art. 250. Sòl lliure d'edificació (Es modifica l'apartat 1)

  1. Els terrenys que quedessin lliures d'edificació per aplicació de la regla sobre ocupació màxima de parcel·la, no podran ser objecte, en superfície, d'un altre aprofitament que el corresponent a espais lliures al servei de l'edificació o edificacions aixecades a la parcel·la o parcel·les.
  En aquests s'admeten els elements ornamentals compatibles amb el seu caràcter enjardinat, o els funcionals vinculats a usos propis dels jardins que no suposin volums tancats, com les barbacoes, terrasses, pèrgoles o anàlegs.
  També s'admetrà la instal·lació de piscines descobertes i pistes esportives sempre i quan, en ambdós casos, es tracti d'instal·lacions al descobert, les quals podran situar-se lliurement a la parcel·la, excepte a la franja lliure d'edificació adjacent a les alineacions de vial, i sempre separades un mínim d'un metre de la resta de llindes. No podran ultrapassar la cota del terreny definitiu, configurat d'acord amb allò establert a l'article 255, i no computaran a efectes de percentatge màxim d'ocupació establert a cada zona.
  Els elements ornamentals i els funcionals vinculats a usos propis dels jardins, i les instal·lacions associades a les piscines i pistes esportives, descobertes, com: màstils, bàculs d'il·luminació, xarxes, i tancaments no opacs de protecció, trampolins o similars, no poden ultrapassar una alçada màxima de 4 metres sobre el terreny definitiu, sense superar un díedre de 45º traçat a partir de la alçada màxima permesa per les tanques opaques a les llindes de la parcel·la.

  DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

  S'afegeixen les següents disposicions transitòries.

  Disposició transitòria primera

  Planejament en curs: Els documents de planejament que hagin assolit la seva aprovació inicial abans de l'entrada en vigor de la present modificació normativa es continuaran tramitant d'acord amb la normativa vigent en el moment de la seva aprovació inicial.

  Disposició transitòria segona

  Planejament aprovat definitivament: Els documents de planejament aprovats definitivament abans de l'entrada en vigor de la present modificació normativa regiran d'acord amb la seva normativa específica, i en tot allò que no estigui expressament especificat d'acord amb la nova normativa modificada del Pla General Metropolità.
  Per els usos diferents als d'habitatge, en tot allò que en el planejament no estigui expressament especificat regiran els paràmetres del Pla General Metropolità vigent en el moment de la seva aprovació definitiva.

  Disposició transitòria tercera

  Llicències en tràmit: Les llicències sol·licitades amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present modificació normativa regiran d'acord amb la normativa vigent en el moment de la seva sol·licitud. Mitjançant les oportunes sol·licituds de modificació de llicència serà factible acollir-se a les determinacions de la nova normativa en aquells aspectes que convingui.

  Disposició transitòria quarta

  Per a aquells edificis amb llicència però amb obres d'edificació en execució i pels edificis existents, ambdós casos que no estiguin subjectes a planejaments específics, mitjançant les oportunes sol·licituds de llicència o de modificació de llicència serà factible acollir-se a les determinacions de la nova normativa en aquells aspectes que convingui.
  En el cas que estiguin subjectes a planejaments específics prevaldran les determinacions d'aquests planejaments i en tot allò que no estigui específicament regulat seran d'aplicació les determinacions assenyalades en el paràgraf anterior.