Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Procediment per a la resolució de les sol·licituds de llicència
  Article
  Article 25 - Contingut de la sol·licitud de llicència de modificació de l'ús

Article 25 - Contingut de la sol·licitud de llicència de modificació de l'ús


1. Amb la sol·licitud de llicència per a la modificació objectiva de l'ús de l'edifici, sempre que no requereixi la realització d'obres d'ampliació o reforma, s'acompanyaran els documents següents:

a. Memòria justificativa detallada del nou ús, amb indicació de si es troba autoritzat pel planejament vigent. Quan l'ús pretès comporti l'exercici d'activitats industrials, se n'hauran de consignar, a més, la categoria i la situació
b. plànol d'emplaçament, a escala 1:500, en el qual s'expressi clarament la situació de la finca amb referència a les vies públiques i particulars que limiten la totalitat de l'illa on es trobi situada. En aquest plànol s'indicarà l'orientació, les alineacions i les rasants oficials i el perímetre del pati central d'illa, en cas que n'hi hagi, i es ressaltarà si l'edifici existent s'ajusta o no a les indicacions d'alineacions i rasants
c. plànol de plantes i façanes amb les seccions necessàries per a la seva intel·ligència completa
d. indicació dels canals d'accés dels serveis i de les connexions de caràcter obligatori amb les xarxes de distribució existents i expressió de les potències i cabals establerts en el cas que aquests es modifiquin substancialment
e. justificació específica que el projecte compleix, si és el cas, les prescripcions de l'apartat i. del paràgraf 2 de l'article 24
f. certificació expedida per facultatiu competent acreditant que l'edifici és apte per al nou ús, de conformitat amb la normativa aplicable en funció d'aquest i amb especial referència al compliment de les condicions d'estabilitat i aïllament tèrmic i acústic, així com de les normes sobre prevenció d'incendis, necessàries per a l'ús pretès.

2. Quan la sol·licitud de llicència per modificar objectivament l'ús d'un edifici comporti la realització d'obres d'ampliació o reforma, hauran de complir-se, a més, les prescripcions establertes per a la classe d'obres de què es tracti.