Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 2n. De les disposicions comunes als tipus d'ordenació
  Secció
  Secció 3a. Normes aplicables al tipus d'ordenació d'edificació aïllada
  Article
  Article 249 - Ocupació màxima de parcel·la

Article 249 - Ocupació màxima de parcel·la


1.  L'ocupació màxima de parcel·la que podrà ser edificada es l'establerta a les normes aplicables a la zona. L'ocupació s'ha d'amidar per la projecció ortogonal sobre un pla horitzontal de tot el volum de l'edificació inclosos els cossos sortints.

2.  L'ocupació del subsòl amb soterranis resultants de rebaixos, anivellacions, terraplenats o excavacions, s'ha d'ajustar als criteris següents:

a. A les subzones unifamiliars l'ocupació dels soterranis no podrà depassar la màxima permesa de parcel·la, i aquests no podran envair les faixes de separació a les llindes de la parcel·la, llevat que es tracti de la part que serveix per a donar accés des de l'exterior de la parcel·la sempre que aquesta part no excedeixi del 5 per 100 del sòl edificable total.
b. A les zones plurifamiliars els soterranis podran ocupar també fins al 10 per 100 del sòl edificable total sempre que es justifiqui aquesta solució en un projecte de condicionament com a jardí de l'espai lliure.

3.  Quan segons la reglamentació de cada zona, es permetin les construccions auxiliars aquestes podran ocupar part de la superfície destinada a jardí però sens envair la faixa de superfície lliure adjacent a les alineacions oficials llevat que es tracti de substitucions de terres rebaixades, cas en el qual la coberta s'haurà de condicionar com a jardí.

 • Modificació de les Normes urbanístiques del PGM per a l'ordenació de l'edificació aïllada, de Barcelona.

  Municipi
  Barcelona
  p> Aprovada definitivament per Acord de la Subcomissió d'Urbanisme del municipi de Barcelona de 20 d'octubre de 2004 (DOGC núm. 4277 de 10/12/04)

  Annex – Articulat

  Art. 249. Ocupació màxima de parcel·la (d'aplicació al municipi de Barcelona exclusivament)

  1. L'ocupació màxima de parcel·la que podrà ser edificada és l'establerta a les normes aplicables a la zona. L'ocupació es mesurarà per la projecció ortogonal sobre un pla horitzontal de tot el volum de l'edificació, sigui sota o sobre rasant, inclosos els cossos sortints.
  Els percentatges d'ocupació màxima establerts per a les diferents zones s'aplicaran sobre la parcel·la o porció d'aquesta qualificada com a zona edificable.

  2. L'ocupació del subsòl amb soterranis resultants de rebaixos, anivellacions, terraplenaments o excavacions, s'ha d'ajustar a les determinacions següents:

  a. A les subzones unifamiliars l'ocupació dels soterranis no podrà depassar la màxima permesa de la parcel·la, i aquests no podran envair les faixes de separació a les llindes de la parcel·la, llevat que es tracti de la part que serveix per donar accés des de l'exterior de la parcel·la. Amb aquesta finalitat podrà incrementar-se l'ocupació màxima fins a un 5 per 100 de la superfície de la parcel·la.
  b. A les zones plurifamiliars l'ocupació dels soterranis, per a tots els conceptes, serà l'establerta a la regulació de cada zona més un 10 per 100 de la superfície de la parcel·la. Aquest increment podrà situar-se lliurement a la parcel·la, inclús a les faixes de separació a les llindes, sempre que es justifiqui aquesta solució en un projecte de condicionament de la seva coberta com a part integrant del sòl lliure d'edificació.

  3. La superfície de la rampa d'accés als usos admesos als soterranis, computarà a efectes d'ocupació quan la cota del seu paviment se situï 2,50 m. per sota de la cota d'aplicació de l'alçada reguladora, encara que estigui descoberta.

  Annex – Gràfics explicatius

  Art. 249.3

 • Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità en l'àmbit del municipi de Badalona.

  Municipi
  Badalona

  Aprovada definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 6 de Juny de 2008. (DOGC núm. 5224 de 29/09/2008).

  Incorporant d'ofici que la possiblitat que la rasant de la planta baixa pugui estar 1m per sobre de la regulació fixada pel Pla General Metropolità només es donarà quan l'ús d'aquesta planta sigui el d'habitatge.

  EDIFICACIÓ AÏLLADA

  Art. 249 (Es modifica l'article)

  Art. 249 Ocupació màxima de parcel·la.

  1. L'ocupació màxima de parcel·la que podrà ser edificada és l'establerta a les normes aplicables a la zona. L'ocupació s'ha d'amidar per la projecció ortogonal sobre un pla horitzontal de tot el volum de l'edificació, sigui sota o sobre rasant, inclosos els cossos sortints.
  Els percentatges d'ocupació màxima establerts per a les diferents zones, s'aplicaran sobre la parcel·la o porció d'aquesta qualificada com a zona edificable.

  2. L'ocupació del subsòl amb soterranis resultants de rebaixos, anivellacions, terraplenats o excavacions, s'ha d'ajustar a les determinacions següents:

  a. A les subzones unifamiliars l'ocupació dels soterranis no podrà depassar la màxima permesa de parcel·la, i aquests no podran envair les faixes de separació a les llindes de la parcel·la, llevat que es tracti de la part que serveix per a donar accés des de l'exterior de la parcel·la. Amb aquesta finalitat podrà incrementar-se l'ocupació màxima fins a un 5% de la superfície de la parcel.la.
  b. A les zones plurifamiliars l'ocupació dels soterranis, per tots els conceptes, serà l'establerta en la regulació de cada zona més un 10% de la superfície de parcel·la. Aquest increment podrà situar-se lliurament a la parcel·la, inclús a les faixes de separació a les llindes, sempre que es justifiqui aquesta solució en un projecte de condicionament de la seva coberta com a part integrant del sòl lliure d'edificació.

  3. La superfície de la rampa d'accés als usos admesos en el soterrani, computarà, a efectes d'ocupació
  de parcel·la quan la cota del seu paviment se situï 2,5 m. per sota de la cota d'aplicació de l'altura
  reguladora, encara que estigui descoberta.

  DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

  S'afegeixen les següents disposicions transitòries.

  Disposició transitòria primera

  Planejament en curs: Els documents de planejament que hagin assolit la seva aprovació inicial abans de l'entrada en vigor de la present modificació normativa es continuaran tramitant d'acord amb la normativa vigent en el moment de la seva aprovació inicial.

  Disposició transitòria segona

  Planejament aprovat definitivament: Els documents de planejament aprovats definitivament abans de l'entrada en vigor de la present modificació normativa regiran d'acord amb la seva normativa específica, i en tot allò que no estigui expressament especificat d'acord amb la nova normativa modificada del Pla General Metropolità.
  Per els usos diferents als d'habitatge, en tot allò que en el planejament no estigui expressament especificat regiran els paràmetres del Pla General Metropolità vigent en el moment de la seva aprovació definitiva.

  Disposició transitòria tercera

  Llicències en tràmit: Les llicències sol·licitades amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present modificació normativa regiran d'acord amb la normativa vigent en el moment de la seva sol·licitud. Mitjançant les oportunes sol·licituds de modificació de llicència serà factible acollir-se a les determinacions de la nova normativa en aquells aspectes que convingui.

  Disposició transitòria quarta

  Per a aquells edificis amb llicència però amb obres d'edificació en execució i pels edificis existents, ambdós casos que no estiguin subjectes a planejaments específics, mitjançant les oportunes sol·licituds de llicència o de modificació de llicència serà factible acollir-se a les determinacions de la nova normativa en aquells aspectes que convingui.
  En el cas que estiguin subjectes a planejaments específics prevaldran les determinacions d'aquests planejaments i en tot allò que no estigui específicament regulat seran d'aplicació les determinacions assenyalades en el paràgraf anterior.