Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 2n. De les disposicions comunes als tipus d'ordenació
  Secció
  Secció 2a. Normes aplicables a l'edificació segons alineacions de vial
  Article
  Article 245 - Ordenació de volums

Article 245 - Ordenació de volums


1.  Mitjançant estudis de detall podrà preveure's una ordenació de volums edificables en el casos següents:

a. Que es refereixin a una illa completa.
b. Que es refereixin a una o més parcel·les que compleixin les condicions que s'estableixen al paràgraf següent:
Condició 1a
Parcel·la mínima de 2.500 m2.
Condició 2a
Parcel·la o parcel·les que donin a dues vies de més de 30 m. que formin xamfrà, cantonada o encontre corbat, delimitats per les alineacions vigents o resultants de la nova edificació o a places de més de 2.000 m2 i més de 40 m. d'ample.
Condició 3a
Les parcel·les que afrontin amb dues o més vies hauran de tenir una longitud de façana a cada frontal de via pública superior a 20 m. i, en casos de xamfrà o encontre corbat, hauran de tenir una longitud mínima de 14 m. des del punt de flexió o tangència fins a la mitgera corresponent, i el seu desenvolupament total, sumat el de tots els frontals de via pública, no podrà ser inferior a 40 m. Per a les parcel·les amb davants a places, la longitud mínima de façana ha de ser de 30 m.
Condició 4a
L'espai lliure interior d'illa, existent o que en resulti, haurà de permetre la inscripció d'una circumferència de més de 15 m. de radi.
Quan conjuntament amb l'estudi de detall s'elabori un projecte arquitectònic que comprengui tota l'illa, podrà prescindir‑se d'aquesta condició.

2. Amb l'estudi de detall podrà realitzar‑se una compensació de volums per mitjà d'alguna de les modalitats següents:

a. Amb subjecció a l'índex d'edificabilitat neta fixat en aquestes Normes per a la zona de què es tracti.
b. Mitjançant l'acumulació de l'edificabilitat resultant d'acumular l'índex d'edificabilitat net sobre l'àrea de referència, quan una part del sòl sigui objecte de cessió al municipi com a espai lliure d'ús i domini públic.

3.  L'ordenació de volums i la compensació de volums en els dos supòsits del número anterior, s'ha d'ajustar a les regles següents:

a. Ha de respectar les prescripcions sobre:
– alineacions de vialitat
– mitgeres
– cossos sortints
– elements sortints
– celoberts i patis de ventilació
b. Podrà establir solucions diferents pel que fa als altres paràmetres del tipus d'ordenació que es regula en aquesta secció.
c. Els cossos d'edificació per damunt de l'alçada reguladora establerta en aquestes Normes no podran ventilar a celoberts.
d. El cos d'edificació que depassi l'alçada reguladora podrà ocupar per planta, segons la mida de la parcel·la, el percentatge màxim de la superfície de la parcel·la, situat dins la profunditat edificable que s'estableix al quadre següent:

Superfície de parcel·la % màxim d'ocupació
entre 2500 i 3000 m2 60
fins a 4000 m2 55
fins a 5000 m2 50
fins a 6000 m2 46
fins a 7000 m2 42
fins a 8000 m2 38
més de 8000 m2 35

e. Entre 2.500 i 3.000 m2. L'alçada dels cossos d'edificació, per damunt de l'alçada reguladora, serà limitada per les condicions fixades per al tipus d'ordenació volumètrica específica sobre: separació entre edificacions o cossos d'edificació en relació amb l'alçada, i preservació de les condicions d'intimitat, il·luminació i assolellada sobre les edificacions veïnes i espai públic immediat, en relació amb les que es produiran per efecte de mantenir‑se les condicions de la zona quant a l'amplada de vial i alçada de les edificacions.