Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 2n. De les disposicions comunes als tipus d'ordenació
  Secció
  Secció 2a. Normes aplicables a l'edificació segons alineacions de vial
  Article
  Article 241 - Regles sobre mitgeres

Article 241 - Regles sobre mitgeres


1.  Quan, com a conseqüència de diferents alçades, reculades, profunditat edificable o altres causes, puguin sorgir mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb materials de façana o, optativament, retirar‑se tal com calgui per permetre l'aparició d'obertures com si es tractés d'una façana.

2.  Si la mitgera que resultarà de l'edificació de dos solars contigus no és normal a la línia de façana, només podran edificar‑se els solars quan l'angle format per la mitgera amb la normal de la façana al punt de la intersecció, sigui in­ferior a 25º.
En els altres casos, per poder edificar hauran de regularitzar‑se els solars perquè compleixin la condició in­dicada. Els casos especials, o que donin lloc a llindes de parcel·la corbes o de mala petja, o parcel·les en angle, s'han de resoldre aplicant els criteris tècnics que es contenen en aquest article.
Això no obstant, no caldrà la regularització de solars quan es tracti de parcel·lacions regulars que presentin un frontal oblicu consolidat tradicionalment, com tampoc en els casos de solars situats entre dos de contigus edificats compostos com a mínim d'una planta baixa i un pis.

Imatges en el Annex IV de les Ordenances d'Edificació.