Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 4t. Equipaments comunitaris i Serveis tècnics metropolitans
  Secció
  Secció 4a. Serveis tècnics metropolitans
  Article
  Article 221 - Reserves de sòl

Article 221 - Reserves de sòl


1. Els espais reservats per a la infrastructura dels serveis d'electricitat, de proveïment d'aigua. d'estacions depurado­res d'aigües, i terminals de clavegueram, de serveis de telecomunicació, de parcs de ma­terial de neteja i maquinària adscrita als serveis públics; i les terminals de transport de superfície i aparcament d'àmbit general, són els representats als plànols b‑2 i b‑4 a escala 1:5.000 i 1:25.000 respectivament.

2. El desenvolupament dels serveis d'infrastructura a què es refereix aquest article i la destinació de les reserves de sòl necessàries per als serveis tècnics metropolitans es concretaran per la Corporació Metropolitana de Barcelona, d'acord amb els organismes pertinents, mitjançant la redacció de plans especials que fixin la situació, traçat i característiques dels seus elements.

3. Els Plans Especials que desenvolupin els serveis tècnics hauran de justificar la determinació del tipus del servei al qual es destinen els sòls qualificats, analitzant la capacitat i suficiència de les reserves efectuades per aquest Pla General i, si és del cas, la necessitat d'ampliar‑les. Aquestes operacions d'increment de les reserves de sòl per a serveis tècnics, es troben compreses als serveis d'interès públic definits a l'article 17 d'aquestes Normes i podran realitzar‑se mitjançant l'aprovació del pla especial, sense que es requereixi modificar el Pla General prèviament o simultània.

4. Els Plans Especials es podran referir a la determinació del tipus de servei tècnic al qual és destinada cada unitat de sòl, com també referir‑se de manera temàtica a un servei determinat o, si escau, a un àmbit territorial concret.