Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 4t. Equipaments comunitaris i Serveis tècnics metropolitans
  Secció
  Secció 3a. Cementiris comarcals (25)
  Article
  Article 219 - Pla Especial

Article 219 - Pla Especial


El desenvolupament de les previsions d'aquest Pla General sobre grans cementiris comarcals es realitzarà mitjançant plans especials, que tindran en compte l'ordenació de les àrees específiques del cementiri i la dels seus encontorns a fi d'assegurar‑ne la protecció i la relació amb les zones contigües.