Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Tornar
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 4t. Equipaments comunitaris i Serveis tècnics metropolitans
  Secció
  Secció 2a. Equipaments comunitaris (7)
  Article
  Article 214 - Determinació de l'emplaçament de nous equipaments

Article 214 - Determinació de l'emplaçament de nous equipaments


1. En el termini de dos anys, a comptar des de l'aprovació d'aquest Pla General, la Corporació Metropolitana elaborarà un o diversos Plans Especials, per a la seva aprovació defi­nitiva per l'organisme competent, als quals es determinarà de manera detallada el tipus d'equipament a què s'afecta cada parcel·la reservada genèricament a aquesta finalitat.

2. Als esmentats Plans Especials, que podran ser per sectors de l'Administració o per termes municipals o subàrees del territori metropolità, es tindran en compte els programes d'actuació en obres i serveis dels diferents departaments de l'Administració central o de qualsevol altra Administració pública, territorial o funcional, i així mateix la col·laboració dels particulars.

3. En el cas que els esmentats Plans Especials no esgotessin la determinació de tipus d'equipaments en tots els sòls que estiguin qualificats amb aquesta destinació, podrà fer‑se l'esmentada determinació posteriorment en un altre o uns altres Plans Especials.

4. La mutació de la destinació del sòl, del tipus inicialment determinat per a aquest a un altre tipus d'equipament comprès en lletra o epígraf diferent de l'article 212, requerirà la seva nova afectació al Pla Especial.

5. La determinació del tipus d'equipament a què queda afectat un immoble (terreny o edifici) pel Pla Especial corresponent, en legitima l'expropiació per l'Administració pública actuant, de conformitat amb l'article 65‑3 de la Llei del sòl.

6. Quan un equipament no sigui necessari i el sòl no s'afecti a un altre tipus d'equipament comunitari, l'esmentat sòl haurà de ser destinat a parc o jardí públic.